Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ DESETKA CELJE – finančno-računovodske in svetovalne storitve, stran 4532.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 14. redni seji 29. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ DESETKA CELJE – finančno-računovodske in svetovalne storitve
1. člen
V besedilu 1. člena Odloka o ustanovitvi JZ DESETKA CELJE – finančno-računovodske in svetovalne storitve (Uradni list RS, št. 125/04, 136/04 in 105/09) se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: Mestni svet), razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti javnega zavoda se v skladu z Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 razvrščajo v naslednje podrazrede SKD:
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev
– 69.103 Druge pravne dejavnosti
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
     dejavnosti; davčno svetovanje
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
     dejavnosti
– 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
     zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
     sposobnosti
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
     poslovanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta tretja alinea.
4. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Konstitutivno sejo skliče direktor zavoda najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda med seboj izvolijo predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja javnega zavoda.
(2) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor javnega zavoda ali župan Mestne občine Celje kot ustanovitelja. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je zahteval sklic.
(3) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
(4) Organizacija in delo sveta zavoda se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.«
6. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge Sveta javnega zavoda so:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
3. potrjuje letno (računovodsko in poslovno) poročilo javnega zavoda,
4. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja javnega zavoda,
5. ocenjuje delo direktorja javnega zavoda,
6. daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
7. daje soglasje k strateškemu načrtu javnega zavoda, letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
8. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ustanovitelja ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
10. sprejema statut ali pravila javnega zavoda, kolikor ga oziroma jih javni zavod ima,
11. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
12. daje ustanovitelju in direktorju javnega zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti,
13. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja,
14. razpisuje volitve predstavnika delavcev v svet zavoda,
15. sprejema poslovnik o delu sveta javnega zavoda,
16. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.«
7. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in v kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 EUR le s predhodnim soglasjem sveta javnega zavoda.«
8. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b in 10.c členi, ki se glasijo:
»10.a člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj 7. raven strokovne izobrazbe skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– ima izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
(3) Direktorja zavoda se imenuje na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa skladno z določbami veljavnih predpisov.
(4) Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovne izvolitve.
10.b člen
(1) Direktor je lahko razrešen/a pred potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Ustanovitelj je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Ustanovitelj mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(4) Ustanovitelj v primeru razrešitve direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za obdobje do enega leta.
10.c člen
(1) Naloge direktorja so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda,
2. sprejema strateški načrt javnega zavoda in njegovega razvoja,
3. sprejema letni program dela kot letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
4. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
5. sprejema kadrovski načrt javnega zavoda,
6. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
8. pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu javnega zavoda polletno poročilo o delu javnega zavoda,
9. pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu javnega zavoda,
10. poroča ustanovitelju in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
11. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil javnega zavoda, če jih zavod ima,
12. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
13. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
14. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.«
9. člen
Črta se 11. člen.
10. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju, in je z njim dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik. Nepremično premoženje pridobi zavod v upravljanje od ustanovitelja s posebej sklenjeno pogodbo, v kateri uredita vse medsebojne pravice in obveznosti.«
11. člen
V 14. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(2) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča svet zavoda na predlog direktorja s soglasjem ustanovitelja.«
12. člen
Črta se 15. člen.
13. člen
V 16. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda,
2. daje predhodno soglasje k letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu ter načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda, spremlja njihovo izvajanje in sprejema ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
3. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo javnega zavoda,
4. odloča o statusnih spremembah zavoda,
5. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
6. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti javnega zavoda,
7. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela javnega zavoda,
8. daje soglasje o najemanju kreditov javnega zavoda na podlagi predloga direktorja in predhodnega mnenja sveta javnega zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz druge in šeste točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz osme točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(4) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora posredovati letno (računovodsko in poslovno) poročilo in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta na seji Mestnega sveta direktor javnega zavoda poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 20. julija tekočega leta mora pripraviti in posredovati polletno poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta (polletno poročilo) in izvajanju dejavnosti iz 4. člena odloka,
4. najkasneje do 15. oktobra tekočega leta posredovati v predhodno odobritev letni računovodski in poslovni program dela zavoda, načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(5) Vse naštete obveznosti iz četrtega odstavka tega člena mora javni zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.«
14. člen
V 19. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge splošne akte. Splošni akti zavoda ne smejo biti v neskladju s tem odlokom ali zakonom.«
15. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c in 19.d členi, ki se glasijo:
»19.a člen
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene v kadrovskem načrtu zavoda.
19.b člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje organizacijskih enot.
19.c člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
19.d člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu ali pravilih zavoda.«
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-6/2012
Celje, dne 29. maja 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost