Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje, stran 4529.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 14. redni seji dne 29. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje
1. člen
V tretjem odstavku 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS, št. 82/04 in 108/08) se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti iz 7. člena Odloka se v skladu z Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 razvrščajo v naslednje podrazrede SKD:
– 18.130  Priprava za tisk in objavo
– 18.140  Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 47.610  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      knjigami
– 47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
– 47.782  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      umetniškimi izdelki
– 47.790  Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom
– 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
– 49.410  Cestni tovorni promet
– 56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.103  Slaščičarne in kavarne
– 58.110  Izdajanje knjig
– 58.140  Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190  Drugo založništvo
– 58.290  Drugo izdajanje programja
– 59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.010  Računalniško programiranje
– 62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– 63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.120  Obratovanje spletnih portalov
– 63.990  Drugo informiranje
– 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
– 72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
– 73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
– 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
– 77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
– 77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
      zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 81.210  Splošno čiščenje stavb
– 81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
– 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanje
– 82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
– 85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju kulture in umetnosti
– 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
– 90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.011  Dejavnost knjižnic
– 91.030  Varstvo kulturne dediščine.«
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naloge direktorja so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda,
2. sprejema strateški načrt javnega zavoda in njegovega razvoja,
3. sprejema letni program dela kot letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
4. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
5. sprejema kadrovski načrt javnega zavoda,
6. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
8. pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu javnega zavoda polletno poročilo o delu javnega zavoda,
9. pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu javnega zavoda,
10. poroča ustanovitelju in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
11. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil javnega zavoda, če jih zavod ima,
12. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
13. sprejema cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
14. imenuje in razrešuje pomočnika direktorja,
15. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
16. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.«
Tretji odstavek se črta.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 EUR le s predhodnim soglasjem sveta javnega zavoda.«
5. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj 7. (sedmo) raven strokovne izobrazbe humanistične ali družboslovne smeri skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva oziroma kolikor ga nima, ga mora opraviti najkasneje v dveh letih od imenovanja,
– ima izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.«
6. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Knjižnica ima lahko enega pomočnika direktorja, ki je lahko imenovan za vodenje strokovnega dela ali za vodenje finančnih zadev ali za vodenje pravnih zadev (pomočnik direktorja).
(2) Potreba po imenovanju pomočnika direktorja iz prvega odstavka tega člena mora biti jasno izražena v kadrovskem načrtu javnega zavoda.
(3) Pomočnika direktorja imenuje direktor javnega zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa, poleg javnega razpisa pa lahko direktor povabi posamezne kandidate tudi neposredno.«
7. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za pomočnika je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj 7. raven strokovne izobrazbe humanistične ali družboslovne smeri skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) s področja, za katerega je imenovan,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– izpolnjuje druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Naloge pomočnika direktorja so:
– predlaga direktorju sprejem odločitev, ki se nanašajo na njegovo delovno področje,
– daje direktorju predloge in mnenja, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo programa dela in poslovanja javnega zavoda,
– izvršuje sklepe ter odločitve direktorja in sveta javnega zavoda ter opravlja druge naloge v skladu z navodili direktorja in drugimi splošnimi akti javnega zavoda.«
8. člen
17. člen se črta.
9. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
(2) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v javnem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomočnika direktorja razreši direktor.
(4) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjasni.
(5) Pomočnik direktorja odgovarja za strokovnost in zakonitost svojega dela.«
10. člen
V četrtem odstavku 19. člena se za piko doda nov stavek, ki se glasi: »Predsednik in namestnik predsednika sveta javnega zavoda se izvolita izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja javnega zavoda.«
11. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge Sveta javnega zavoda so:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
3. potrjuje letno (računovodsko in poslovno) poročilo javnega zavoda,
4. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja javnega zavoda,
5. ocenjuje delo direktorja javnega zavoda,
6. imenuje in razrešuje direktorja,
7. daje soglasje k strateškemu načrtu javnega zavoda, letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja, cenam javnih kulturnih dobrin ter zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
8. razpisuje tajno glasovanje strokovnih delavcev o mnenju k predlaganemu kandidatu za direktorja,
9. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ustanovitelja ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
10. sprejema statut ali pravila javnega zavoda, kolikor ga oziroma jih javni zavod ima,
11. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
12. daje ustanovitelju in direktorju javnega zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti,
13. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja,
14. razpisuje volitve predstavnika delavcev v svet zavoda,
15. sprejema poslovnik o delu sveta javnega zavoda,
16. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.«
12. člen
V 23. členu se črta četrta alinea.
13. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju, in je z njim dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik. Nepremično premoženje pridobi zavod v upravljanje od ustanovitelja s posebej sklenjeno pogodbo, v kateri uredita vse medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Nepremičnine in oprema v knjižničnih enotah v občinah partnericah, s katerimi je knjižnica o pogojih in načinu opravljanja knjižnične dejavnosti sklenila pogodbo, je last občin pogodbenih partneric.«
14. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter za investicijsko in tekoče vzdrževanje, izjemoma pa skladno z veljavno zakonodajo tudi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenim v javnem zavodu.
(2) Če odhodki presegajo prihodke javnega zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti občin pogodbenic iz 3. člena Odloka, primanjkljaj krijejo tiste občine pogodbenice, ki svojih obveznosti niso izpolnile.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča svet zavoda na predlog direktorja s soglasjem ustanovitelja.«
15. člen
Črtata se četrti in peti odstavek 28. člena.
16. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje predhodno soglasje k letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu ter načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda, spremlja njihovo izvajanje in sprejema ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
2. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo javnega zavoda,
3. odloča o statusnih spremembah zavoda,
4. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
5. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti javnega zavoda,
6. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela javnega zavoda,
7. daje soglasje o najemanju kreditov javnega zavoda na podlagi predloga direktorja in predhodnega mnenja sveta zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz prve in pete točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz sedme točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(4) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda za tekoče proračunsko obdobje.
(5) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naročnike.
(6) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta posredovati letno (računovodsko in poslovno) poročilo in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta na seji mestnega sveta direktor javnega zavoda poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 20. julija tekočega leta mora pripraviti in posredovati poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta (polletno poročilo) in izvajanju dejavnosti iz 7. člena odloka,
4. najkasneje do 15. oktobra tekočega leta posredovati v predhodno odobritev letni računovodski in poslovni program dela zavoda, načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(7) Vse naštete obveznosti iz šestega odstavka tega člena mora javni zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.«
17. člen
Za 30. členom se dodajo novi 30.a, 30.b, 30.c, in 30.d členi, ki se glasijo:
»30.a člen
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v javnem zavodu uredi zavod v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so opredeljene v kadrovskem načrtu javnega zavoda.
30.b člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranjih organizacijskih enot.
30.c člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
30.d člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu ali pravilih zavoda.«
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-4/2012
Celje, dne 29. maja 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.