Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje, stran 4524.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 14. redni seji 29. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
1. člen
V tretjem odstavku 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje (Uradni list RS, št. 51/05, 47/06 in 91/09) se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti iz 6. člena Odloka se v skladu z Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 razvrščajo v naslednje podrazrede SKD:
– 1.620   Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
– 17.230   Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
– 18.120   Drugo tiskanje
– 18.130   Priprava za tisk in objavo
– 18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 46.190   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
       raznovrstnih izdelkov
– 47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
       prodajalnah
– 47.410   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       z računalniškimi napravami
       in programi
– 47.420   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s telekomunikacijskimi napravami
– 47.530   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
– 47.590   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
       predmeti za gospodinjstvo
– 47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s knjigami
– 47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
       potrebščinami
– 47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
       potrebščinami
– 47.782   Druga trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z novim blagom
– 47.789   Druga trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z novim blagom
– 47.790   Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
       blagom
– 47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
       z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– 47.820   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
       s tekstilijami in obutvijo
– 47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
       z drugim blagom
– 47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
       in tržnic
– 49.391   Drug kopenski potniški promet
– 50.300   Potniški promet po celinskih vodah
– 50.400   Tovorni promet po celinskih vodah
– 52.220   Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem
       prometu
– 55.201   Dejavnost počitniških domov in podobnih
       nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– 55.202   Dejavnost počitniških domov in podobnih
       nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– 55.203   Dejavnost počitniških domov in podobnih
       nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– 55.204   Dejavnost počitniških domov in podobnih
       nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– 55.209   Dejavnost počitniških domov in podobnih
       nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– 55.300   Dejavnost avtokampov, taborov
– 56.300   Strežba pijač
– 58.110   Izdajanje knjig
– 58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
– 58.130   Izdajanje časopisov
– 58.140   Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190   Drugo založništvo
– 58.210   Izdajanje računalniških iger
– 58.290   Izdajanje drugih računalniških programov
– 59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj
– 59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
       in muzikalij
– 60.100   Radijska dejavnost
– 60.200   Televizijska dejavnost
– 62.010   Računalniško programiranje
– 62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.120   Obratovanje spletnih portalov
– 63.910   Dejavnost tiskovnih agencij
– 63.990   Druge dejavnosti informacijskih storitev
– 66.120   Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji
       in borznim blagom
– 66.190   Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
       razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
– 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
– 68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo
       ali po pogodbi
– 71.111   Arhitekturna in urbanistična dejavnost
– 71.129   Tehnično projektiranje in s tem povezano
       svetovanje
– 72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
– 73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
– 73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.200   Fotografska dejavnost
– 74.300   Prevajanje in tolmačenje
– 74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
– 77.220   Dajanje videokaset in plošč v najem
– 77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
       zakup
– 77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
– 77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
       v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 78.100   Dejavnost pri iskanju zaposlitve
– 79.110   Dejavnost potovalnih agencij
– 79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
– 79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
       dejavnosti
– 81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
– 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.910   Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
       sposobnosti
– 82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
– 85.320   Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– 85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju športa in rekreacije
– 85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju kulture in umetnosti
– 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
– 88.910   Dnevno varstvo otrok
– 90.010   Umetniško uprizarjanje
– 90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.030   Umetniško ustvarjanje
– 90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.011   Dejavnost knjižnic in arhivov
– 91.020   Dejavnost muzejev
– 91.030   Varstvo kulturne dediščine
– 93.110   Obratovanje športnih objektov
– 93.120   Dejavnost športnih klubov
– 93.190   Druge športne dejavnosti
– 93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
– 93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– 96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene«.
3. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naloge direktorja so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda,
2. sprejema strateški načrt javnega zavoda in njegovega razvoja,
3. sprejema letni program dela kot letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
4. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
5. sprejema kadrovski načrt javnega zavoda,
6. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
8. pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu javnega zavoda polletno poročilo o delu javnega zavoda,
9. pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu javnega zavoda,
10. poroča ustanovitelju in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
11. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil javnega zavoda, če jih zavod ima,
12. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
13. sprejema cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja javni zavod,
14. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
15. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.«
Tretji odstavek se črta.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 EUR le s predhodnim soglasjem sveta javnega zavoda.«
5. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj 7. raven strokovne izobrazbe skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– ima izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.«
6. člen
Besedilo prve alinee prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»štiri člane – predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev,«.
Besedilo tretjega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Konstitutivno sejo sveta javnega zavoda skliče direktor javnega zavoda najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja javnega zavoda.«
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Člana sveta zavoda – predstavnika delavcev izvoli in odpokliče svet delavcev v postopku, smiselno skladnem z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.«
7. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge Sveta javnega zavoda so:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
3. potrjuje letno (računovodsko in poslovno) poročilo javnega zavoda,
4. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja javnega zavoda,
5. ocenjuje delo direktorja javnega zavoda,
6. daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
7. daje soglasje k strateškemu načrtu javnega zavoda, letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja, cenam javnih kulturnih dobrin ter zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
8. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ustanovitelja ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
10. sprejema statut ali pravila javnega zavoda, kolikor ga oziroma jih javni zavod ima,
11. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
12. daje ustanovitelju in direktorju javnega zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti,
13. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja,
14. razpisuje volitve predstavnika delavcev v svet zavoda,
15. sprejema poslovnik o delu sveta javnega zavoda,
16. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.«
8. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju, in je z njim dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik. Nepremično premoženje pridobi zavod v upravljanje od ustanovitelja s posebej sklenjeno pogodbo, v kateri uredita vse medsebojne pravice in obveznosti.«
9. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter za investicijsko in tekoče vzdrževanje, izjemoma pa skladno z veljavno zakonodajo tudi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenim v javnem zavodu.
(2) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča svet zavoda na predlog direktorja s soglasjem ustanovitelja.«
10. člen
V 20. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.
11. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda,
2. daje predhodno soglasje k letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu ter načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda, spremlja njihovo izvajanje in sprejema ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
3. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo javnega zavoda,
4. odloča o statusnih spremembah zavoda,
5. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
6. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti javnega zavoda,
7. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela javnega zavoda,
8. daje soglasje o najemanju kreditov javnega zavoda na podlagi predloga direktorja in predhodnega mnenja sveta javnega zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz druge in šeste točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz osme točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(4) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora posredovati letno (računovodsko in poslovno) poročilo in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta na seji Mestnega sveta direktor javnega zavoda poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 20. julija tekočega leta mora pripraviti in posredovati polletno poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta (polletno poročilo) in izvajanju dejavnosti iz 6. člena odloka,
4. najkasneje do 15. oktobra tekočega leta posredovati v predhodno odobritev letni računovodski in poslovni program dela zavoda, načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(5) Vse naštete obveznosti iz četrtega odstavka tega člena mora javni zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.«
11. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c in 23.d členi, ki se glasijo:
»23.a člen
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-ta opredeljena v kadrovskem načrtu javnega zavoda.
23.b člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje organizacijskih enot.
23.c člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter s podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
23.d člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu ali pravilih zavoda.«
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-5/2012
Celje, dne 29. maja 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.