Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1846. Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, stran 4519.

Na podlagi 27. člena v povezavi z 92. do 95. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 in nasl.); 3., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06 in nasl.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) in 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 14. seji dne 29. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: občina), ki se podeli skladno s 27. členom v povezavi z 92. do 95. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 in nasl.), 36. členom Zakona o gospodarskih javnih službah in skladno s 1. in 9. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.
(2) Odlok ureja tudi druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije javne službe iz prvega odstavka.
2. člen
(Oblika izvajanja javne službe)
Gospodarsko javno službo na območju občine izvaja oseba zasebnega prava, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, in zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
3. člen
(Poslovni delež občine)
Občina mora biti lastnica celotnega poslovnega deleža v koncesionarju, da lahko podeli koncesijo brez razpisa in tega ne sme prenesti na druge osebe, razen na druge osebe javnega prava, v katerih ne smejo biti udeležene osebe zasebnega prava. V ustanovitvenem aktu koncesionarja mora biti določeno, da predstavlja skupščino družbe Mestni svet Mestne občine Celje, kot ustanovitelja.
4. člen
(Način podelitve in izvajanje koncesije)
Koncesija po tem odloku se podeli neposredno družbi Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija, Republika Hrvaška, Baška (otok Krk, Hrvaška), Emila Geistliha 50, Poslovni enoti Celje, Kosovelova 14, Celje (Srg.: 200301674, Matična številka: 1894927).
5. člen
(Definicije)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– »gospodarska javna služba« oziroma »javna služba« je izbirna lokalna gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka;
– »koncedent« je Mestna občina Celje;
– »pristojni organ« je organ/urad občinske uprave Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ ali ODD);
– »koncesijska pogodba« je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo;
– »koncesionar« je pravna oseba, ki je v skladu z zakonom in tem odlokom nosilec koncesije;
– »izvajalec javne službe« je koncesionar po tem odloku.
6. člen
(Namen, pogoji izvajanja javne službe in uporabe storitev)
Namen izvajanja koncesije je izvajanje javnega interesa na področju socialnega in zdravstvenega varstva otrok z območja Mestne občine Celje ter na področju izvajanja programov poletnih šol osnovnih šol z območja Mestne občine Celje. Izvajanje storitev koncesionarja iz programa počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje je nepridobitnega značaja.
Pogoji izvajanja gospodarske javne službe, ki je predmet te koncesije so določeni v tem odloku.
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
Obseg izvajanja storitev, ki so predmet koncesije, je omejen z zagotovljenimi sredstvi v potrjenem proračunu Mestne občine Celje.
Pogoje za izbor uporabnikov teh storitev določa pristojna služba MOC.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OBMOČJE IN DOBA IZVAJANJA KONCESIJE
7. člen
(Dejavnosti javne službe)
(1) Izvajanje gospodarske javne službe je izvajanje storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje. Izvajanje programa vključuje naslednje skupine storitev:
– program kolonij socialno ogroženih predšolskih otrok in učencev,
– program zdravstvenih kolonij predšolskih otrok in učencev,
– programa poletnih šol v naravi osnovnih šol.
Določitev letnega obsega izvajanja storitev, ki so predmet te koncesije ter izbor uporabnikov teh storitev je v pristojnosti koncendenta na podlagi letnega programa iz 10. člena tega odloka.
(2) V okviru izvajanja gospodarske javne službe mora koncesionar zagotavljati naslednje:
– izvedbo programa storitev kolonij predšolskih otrok in učencev ter šol v naravi v skladu z veljavnimi standardi in normativi,
– zagotovitev storitve prevoza otrok do lokacije letovanja in nazaj, prenočitve s polnim penzionom, osnovne zdravstvene oskrbe, 24-urne vzgojno pedagoške oskrbe, športne in družbene animacije otrok,
– pripravo letnih programov kolonij predšolskih otrok in učencev ter šol v naravi,
– časovno usklajevanje kolonij predšolskih otrok in učencev ter šol v naravi,
– pripravo vlog na razpise za pridobitev sredstev za sofinanciranje izvajanja gospodarske javne službe,
– pravočasno obveščanje osnovnih šol z območja občine o možnostih organiziranja poletnih šol v naravi v Baški,
– pripravo poročil o izvajanju gospodarske javne službe.
Koncesionar določa program letovanja po posameznih skupinah uporabnikov skladno z zahtevami nosilcev zagotavljanja sredstev za njegovo izvajanje in v dogovoru z osnovnimi šolami (poletna šola v naravi).
Koncedent izvaja naloge izbora uporabnikov storitev na podlagi predloga osnovnih šol, zdravstvenih ustanov ter kriterijev, ki jih določa pristojna služba koncedenta.
Koncesionar za izvajanje javne službe zagotovi:
– nastanitev v objektu počitniškega doma, vsaj kategorije »mladinski hostel **« vključno z vsemi spremljajočimi prostori (jedilnica, sanitarije), skladnimi z normativi, veljavnimi za tovrstne objekte,
– možnost uporabe mestne plaže (oddaljenost okoli 50 m),
– možnosti za športno animacijo otrok (otroško igrišče z igrali, odbojka na mivki, namizni tenis, možnost uporabe sit on top kayakov z ustrezno opremo, možnost uporabe ustreznih koles za usposabljanje učencev za kolesarski izpit, možnost izvajanja planinskih izletov),
– pedagoškega vodjo, učitelje plavanja in vzgojitelje v obsegu, ki se določa ločeno po posameznih skupina uporabnikov,
– višjo medicinsko sestro za potrebe osnovnega zdravstvenega varstva.
(3) Koncesionar lahko uporabnikom javnih storitev nudi tudi druge storitve in prodajo blaga v obsegu in pod pogoji, ki jo določajo pristojni organi koncesionarja.
8. člen
(Trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
III. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
9. člen
(Viri financiranja)
(1) Storitev gospodarske javne službe za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence se financira iz naslednjih virov:
– s prihodki od plačila storitev po potrjenem letnem programu izvajanja storitev letovanja otrok in šolarjev (storitve zaračunane staršem otrok in šolarjev ter šolam),
– s prihodki po sklenjenih pogodbah z Zavodom za zdravstveno zavarovanje otrok,
– s subvencijami koncedenta in
– iz drugih virov.
(2) Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora odobriti pristojni organ občine, še preden se uporabijo za financiranje javne službe.
(3) Prihodke iz prvih treh alinej prvega odstavka v svojem imenu in za svoj račun (prihodki javne službe) zaračunava in pobira koncesionar.
(4) Subvencije koncedenta se določajo v obliki subvencionirane stroškovne cene počitniških kolonij predšolskih otrok in učencev na lokaciji koncesionarja in so diferencirane po skupinah uporabnikov.
(5) Politika cen iz prve do tretje alineje prvega odstavka se oblikuje v programu gospodarske javne službe, ki ga sprejme Mestni svet MOC. Mestni svet MOC v okviru sprejemanja proračuna za posamezno leto določa tudi skupno višino sredstev, namenjenih subvencioniranju stroškov letovanja otrok in šolarjev ter višino subvencionirane cene na posameznega uporabnika, diferencirano po posameznih skupinah uporabnikov.
IV. PROGRAMI JAVNE SLUŽBE IN POROČANJE
10. člen
(Programi javne službe, poročanje)
(1) Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa gospodarske javne službe za prihodnje leto najkasneje do konca marca vsakega tekočega leta ter ga predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme Mestni svet MOC.
(2) Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– sezono izvajanja programa letovanja po skupinah uporabnikov,
– obseg izvajanja storitev po uporabnikih storitev,
– vpliv izvajanja programa letovanja otrok in šolarjev na izrabo razpoložljivih zmogljivosti,
– pregled zaposlenih, pogodbenih delavcev in drugih partnerjev, vključenih v izvajanje storitev letovanja otrok in šolarjev,
– plan odhodkov izvajanja storitev letovanja po skupinah uporabnikov ter načrtovanega pokrivanja teh odhodkov s prihodki.
– stroškovna cena in cenik storitev po vrstah uporabnikov,
– ostale okoliščine, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe,
– predlog subvencioniranja stroškovne cene s strani koncedenta.
(3) Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe se izdela v rokih določenih s koncesijsko pogodbo, najmanj pa enkrat letno. Poročilo poleg točk iz drugega odstavka tega člena zajema tudi naslednje:
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi
– pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanje le-teh ter o zavrnitvi uporabnikov storitev,
– spremembe v podjetju koncesionarja,
– škodne dogodke (poškodbe otrok in šolarjev in drugih vključenih v program; škodni zahtevki tretjih oseb, povezani z izvajanjem programa ter stroški in tožbeni zahtevki povezani s škodnimi dogodki),
– spremenjene pogoje izvajanja koncesijske pogodbe.
V. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA
11. člen
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov, kot je to določeno v tem odloku in po splošnih pravilih obligacijskega prava.
12. člen
(Dolžnosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi v javnem interesu in s to koncesijsko pogodbo
– zagotavljati storitve iz te koncesijske pogodbe v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v vlogi za pridobitev koncesije in v letnih programih izvajanja gospodarske javne službe, ob upoštevanju tehničnih, zdravstvenih in drugih normativov in standardov, ki se nanašajo na javno službo,
– zagotavljati obratovanje objektov po programu njihove uporabe (obratovalna sezona),
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in koncesije,
– sklepati pogodbe za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem koncesije,
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe,
– oblikovati predloge cen,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom,
– voditi ločeno evidenco o izvajanju programa gospodarske javne službe,
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe gospodarske javne službe,
– izdelovati kalkulacijo stroškovne cene ter prihodkov za njeno pokrivanje, ločeno po virih,
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije.
(2) Pri zadevah, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede standarda in normativov izvajanja storitev, mora izvajalec javne službe upoštevati predpise, ki urejajo gospodarsko javno službo.
13. člen
(Odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje koncesije je, ne glede na druge določbe tega odloka, odgovoren koncesionar.
(2) Koncesionar kot izvajalec gospodarske javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci, koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
14. člen
(Ločeno računovodstvo)
(1) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja dejavnost gospodarske javne službe tudi izven obsega koncesije po tem odloku ali tudi druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje obsega izvajanja storitev ter prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka, za druge občine ne sme opravljati pod pogoji, ki so za uporabnike ugodnejše, kot v Mestni občini Celje.
15. člen
(Dolžnosti koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja pogoje za izvajanje storitev v skladu z zakonom, predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku,
– da praviloma zagotavlja takšno ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev,
– da ne sprejema odločitev, ki bi omejile pravice koncesionarja po tem odloku,
– da v primeru ukrepov, ki so v interesni sferi koncedenta, in imajo za posledico izgubo iz javnega programa gospodarske javne službe v smislu drugega odstavka 9. člena tega odloka, ki je prikazana v poročilu o poslovanju za prejšnje leto, nadomesti znesek izgube s proračunskimi sredstvi,
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev koncesije,
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve koncesije na področju občine,
– da pisno obvešča koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
16. člen
(Pristojnosti župana)
Župan ima v zvezi s koncesijo naslednje pristojnosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja izvajalca pri izvajanju storitev;
– odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov;
– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
17. člen
(Pravice in dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja poleg ostalih pravic, določenih s tem odlokom, naslednje pravice in dolžnosti:
– do rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja, v skladu s programom gospodarske javne službe in s tem odlokom;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;
– uporabe storitev koncesionarja pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;
– upoštevati navodila koncesionarja v zvezi z izvajanjem storitev;
– plačati posamezne storitve koncesionarja ter izpolnjevati druge pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz tega odloka in splošnih pogojev poslovanja;
– do pritožbe na pristojne organe.
(2) Uporabnik storitev se lahko v zvezi z izvajanjem storitev pritoži koncesionarju in koncedentu, če meni, da je bila storitev opravljena v nasprotju z odlokom, ki ureja dejavnosti gospodarske javne službe.
VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
18. člen
(Izpolnjevanje pogojev)
(1) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora pridobljeno registracijo oziroma izpolnjevati pogoje za opravljanje gospodarske javne službe,
– pridobljena dovoljenja za obratovanje, zahtevana po predpisih Hrvaške,
– razpolagati mora z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe za njeno izvajanje,
– razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo,
– imeti sposobnost zagotavljanja vseh javnih storitev, ki so predmet gospodarske javne službe,
– imeti sposobnost zagotavljanja storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi, veljavni na območju Hrvaške in lokalne skupnosti (Baška, otok Krk).
VII. KONCESIJA
19. člen
(Izbira koncesionarja)
(1) O vlogi koncesionarja za podelitev koncesije odloči z odločbo v upravnem postopku pristojni upravni organ občine.
(2) Na podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka občina s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
(3) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
20. člen
(Začetek in tek koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje za dejavnosti iz 1. člena tega odloka nastane, ko koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe na podlagi odločitve o izboru v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom.
(6) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
21. člen
(Koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
22. člen
(Začasna pomoč in podizvedba)
Koncesionar ima pravico, da skladno s sprejeto organizacijo izvajanja gospodarske javne službe vključuje tudi podizvajalce. V izjemnih primerih pa lahko koncesionar s soglasjem koncedenta, sklene pogodbo o začasni pomoči z drugim usposobljenim izvajalcem. V okviru te pogodbe lahko druga oseba opravlja posamezne storitve gospodarske javne službe na območju občine oziroma odda posamezna dela ali posamezne sklope del v podizvedbo.
23. člen
(Razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja gospodarske javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
24. člen
(Koncesionarjeva tveganja)
(1) Koncesionar nosi tveganje povpraševanja po storitvah gospodarske javne službe in druga tržna tveganja koncesije in/oziroma opravljanje drugih (tržnih) dejavnosti, povezanih z izvajanjem koncesije v mejah, ki so določene s sprejemanjem poslovnih odločitev v pristojnosti koncesionarja (zagotavljanje obratovanja, prodaja drugih storitev uporabnikom in tretjim osebam, prodaja z izvajanjem javne službe nezasedenih zmogljivosti, odhodki obratovanja …).
(2) Koncesionar je upravičen do subvencij cen iz naslova izvajanja javnega programa storitev le v dejansko opravljenem obsegu njihovega izvajanja po posameznih skupinah uporabnikov.
(3) Koncesionar ni odgovoren za uresničitev načrtovanega obsega izvajanja programa javnih storitev, kolikor MOC ali drugi nosilci za zagotavljanje sredstev za njegovo izvajanje, spremenijo pogoje njegovega izvajanja (sprememba višine sredstev, namenjenih zagotavljanju njegovega izvajanja, sprememba višine subvencije na enoto). V tem primeru se koncesionar in koncedent dogovorita o možnih načinih zmanjšanje neugodnih vplivov sprememb v obsegu izvajanja gospodarske javne službe na poslovanje koncesionarja.
25. člen
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
26. člen
(Pristojni organ za izvajanje koncesije)
Pristojnost za izvajanje nadzora nad realizacijo tega odloka ima Oddelek za družbene dejavnosti občinske uprave.
VIII. PRENOS KONCESIJE
27. člen
(Oblika prenosa)
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena razen če se koncesija prenese osebi zasebnega prava ali osebi javnega prava, v kateri ima oseba zasebnega prava lastniške deleže. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo. Odločitev o prenosu koncesije mora sprejeti mestni svet.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
28. člen
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– s prenehanjem koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije.
29. člen
(Prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
30. člen
(Potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
31. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz 1. točke prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog postopka zaradi insolventnosti zavrnjen ali če je drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek ustavljen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge z vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz točke 2. oziroma 3. prejšnjega odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
32. člen
(Odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
33. člen
(Sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
34. člen
(Prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
35. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to s koncesijsko pogodbo določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi izvrševanje gospodarske javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz 2. točke prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih odškodninskega prava.
36. člen
(Odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo gospodarsko javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti mestni svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja gospodarske javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih delavcev, namenjenih opravljanju gospodarske javne službe ter obvezo po povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
X. NADZOR
37. člen
(Nadzor nad izvajanjem javne službe)
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe izvaja Oddelek za družbene dejavnosti občinske uprave v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
38. člen
(Finančni nadzor)
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
(3) Koncesionar mora naročiti in omogočiti revizijo računovodskih izkazov in podatkov pri pooblaščeni revizijski hiši najmanj enkrat na vsake 3 leta.
(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
(5) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(6) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
XI. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
39. člen
(Višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile za tiste gospodarske javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, za ostale javne službe pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju gospodarske javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
40. člen
(Spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
41. člen
(Uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih služb se dogovori izključna uporaba pravnega reda Republike Slovenije, razen v primerih če bi le-ta nasprotovala pravnemu redu, kjer se opravljajo storitve javne službe. V tem primeru se uporablja pravo države, kjer se opravljajo storitve javne službe.
42. člen
(Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbe se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XIII. KONČNA DOLOČBA
43. člen
(Pričetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Celje.
(2) Ta odlok začne veljati po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje, ki uveljavlja izbirno gospodarsko javno službo izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje in po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-12/2012
Celje, dne 29. maja 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.