Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1842. Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju, stran 4496.

Na podlagi devetega odstavka 26. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I A K T
o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt podrobneje določa pojme iz 26. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11; v nadaljnjem besedilu ZAvMS), način ugotavljanja vrednosti blaga ali storitev iz četrtega odstavka 26. člena ZAvMS, način označevanja programskih vsebin iz tretjega odstavka 26. člena ZAvMS ter podrobneje ureja zahteve in omejitve pri sponzoriranju iz 24. člena ZAvMS.
2. člen
(splošni pojmi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
2. Dobavitelj je vsaka pravna ali fizična oseba, ki priskrbi izdelke, storitve ali blagovne znamke z namenom njihove umestitve v programsko vsebino.
3. Ponudnik je ponudnik avdiovizualne medijske storitve po zakonu, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.
4. Produkcijski stroški so vsi stroški, ki nastanejo pri produkciji programske vsebine.
5. Promocijsko umeščen izdelek pomeni v programsko vsebino vključen izdelek, storitev, njuno blagovno znamko ali sklicevanje nanje, v zameno za plačilo ali podobno nadomestilo.
6. Sklicevanje na izdelek, storitev ali njuno blagovno znamko pomeni neposredno vizualno ali zvočno sklicevanje nanje, kot tudi uporabo oglaševalskih sloganov ali njihovih delov ali katerihkoli drugih prepoznavnih znakov ali njihovih kombinacij, ki so v jasni povezavi z določenim izdelkom, storitvijo ali blagovno znamko, kot na primer besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, ločila in drugi jezikovni znaki, zvoki, figurativni elementi, logotipi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga in njihovo embalažo, kombinacije barv.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja avdiovizualne medijske storitve, v zakonu, ki ureja medije, in v splošnem aktu, ki ureja metodologijo nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov.
II. PROMOCIJSKO UMEŠČANJE IZDELKOV
3. člen
(uredniška odgovornost in neodvisnost)
(1) Pri promocijskem umeščanju izdelkov v avdiovizualne medijske storitve mora ponudnik obdržati uredniško odgovornost in neodvisnost nad vsebino avdiovizualne medijske storitve ter nad sporedom programa.
(2) Dobavitelj promocijsko umeščenega izdelka ne sme vplivati na uredniške odločitve glede vsebine avdiovizualne medijske storitve ali sporeda programa.
4. člen
(pripisovanje neutemeljenega pomena in spodbujanje k nakupu)
(1) S promocijskim umeščanjem izdelkov se izdelkom, storitvam ali blagovnim znamkam ne sme pripisovati neutemeljenega pomena ali neposredno spodbujati nakupa ali najema izdelkov ali storitev, zlasti ne s posebnim navajanjem izdelkov, storitev ali blagovnih znamk ali sklicevanjem nanje z namenom promocije, kot je na primer:
– pripisovanje vidnejšega pomena izdelku, storitvi ali blagovni znamki v poteku vsebine v primerjavi z ostalo vsebino;
– opozarjanje na izdelek, storitev ali blagovno znamko z namenom privabiti gledalčevo pozornost (na primer prikazovanje ali sklicevanje na izdelke, storitve ali blagovne znamke, opisi izdelkov ali storitev, celozaslonski, bližajoči, oddaljujoči ali ponavljajoči se posnetki izdelkov, storitev ali blagovnih znamk, način pojavljanja izdelkov, storitev ali blagovnih znamk ali sklicevanj nanje, ki moti naraven potek vsebine);
– navajanje ali prikazovanje koristi, pozitivnih lastnosti ali učinkov izdelkov, storitev ali blagovnih znamk oziroma oglaševalskih sloganov ali njihovih delov, ki so v jasni povezavi z določenim izdelkom, storitvijo ali blagovno znamko;
– navajanje ali prikazovanje kontaktnih podatkov dobavitelja promocijsko umeščenih izdelkov, storitev ali blagovnih znamk (na primer naslov, spletna stran, telefonska številka);
– navajanje ali prikazovanje prodajnih podatkov izdelka ali storitve (na primer cena, lastnosti, mere);
– odsotnost kritičnosti do določenega izdelka, storitve ali blagovne znamke glede na pojavljanje ostalih izdelkov, storitev ali blagovnih znamk v vsebini.
(2) Za pripisovanje neutemeljenega pomena promocijsko umeščenemu izdelku ali neposredno spodbujanje k njegovemu nakupu gre lahko tudi v primeru, ko promocijsko umeščen izdelek ne sodi v kontekst vsebine oziroma iz njega izstopa ali pa se zgodbo oziroma temo vsebine izkorišča za opozarjanje na promocijsko umeščen izdelek.
5. člen
(blago in storitve zanemarljive vrednosti)
(1) Vrednost blaga ali storitev, kot so produkcijski rekviziti in nagrade, ki se brezplačno priskrbijo zato, da bodo vključeni v programsko vsebino, je v razmerju do produkcijskih stroškov zanemarljiva, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– pridobitev tega blaga ali storitev ne predstavlja znatnega prispevka k nastanku programske vsebine,
– gre za blago ali storitev manjše tržne vrednosti,
– je verjetno, da tako pridobljeno blago ali storitve ponudniku, producentu ali povezani osebi ne predstavljajo druge koristi kot je njihova poraba ali uporaba v programski vsebini in
– pri vključitvi blaga ali storitev iz prejšnjih alinej v programsko vsebino niso prepoznavne njihove blagovne znamke oziroma ni sklicevanja nanje.
(2) Agencija lahko za namen ugotavljanja zanemarljive vrednosti blaga ali storitev iz prejšnjega odstavka zahteva predložitev razčlenjenih podatkov o produkcijskih stroških in kopije pogodb, sklenjenih med ponudniki, producenti, povezanimi osebami, dobavitelji ali morebitnimi drugimi osebami, ki so priskrbele promocijsko umeščene izdelke.
(3) Ponudnik mora pri predvajanju programskih vsebin, ki vsebujejo brezplačno priskrbljeno blago ali storitve zanemarljive vrednosti v razmerju do produkcijskih stroškov, torej ko ne gre za promocijsko umeščanje izdelkov, spoštovati določbe glede prikritega avdiovizualnega komercialnega sporočila, kot jih določa zakon, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.
6. člen
(označevanje promocijskega umeščanja izdelkov)
(1) Namen označitve programske vsebine, ki vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov, je izključno v tem, da se gledalca nedvoumno seznani z dejstvom, da bo med gledanjem posamezne programske vsebine izpostavljen avdiovizualnemu komercialnemu sporočanju, ki želi vplivati na njegovo potrošniško vedenje.
(2) Označitev mora biti izvedena z objavo jasno vidnega vizualnega simbola »P« v krogu na začetku, po morebitnih prekinitvah (na primer po oglasnem bloku) in na koncu programske vsebine ter mora trajati najmanj 30 sekund.
(3) Vizualni simbol iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen v zgornjem desnem ali levem kotu zaslona v naslednji velikosti:
– krog: v velikosti 36 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 68 vrstic pri visoki razločljivosti slike, bele barve s 35-odstotno prosojnostjo;
– črka P znotraj kroga: v velikosti 26 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 49 vrstic pri visoki razločljivosti slike, črne barve s 50-odstotno prosojnostjo.
(4) Vizualni simbol ne sme vsebovati nobenih drugih elementov (na primer oglaševalskih elementov kot so logotip, ime izdelka) ali na drug način preusmerjati pozornosti gledalca k promocijsko umeščenemu izdelku (na primer uporaba zvočnega ali drugega vizualnega učinka). Videz simbola, pri čemer črno ozadje okrog belega kroga ni del vizualnega simbola in je namenjen le ilustrativnemu prikazu ozadja zaslona, je lahko zato samo naslednji:
7. člen
(seznanitev gledalcev s promocijskim umeščanjem izdelkov)
(1) Z namenom seznanitve gledalcev z novo obliko avdiovizualnega komercialnega sporočanja velja za ponudnike trimesečno obdobje dodatnega seznanjanja gledalcev s promocijskim umeščanjem izdelkov, ki za posameznega ponudnika začne teči s prvim predvajanjem programskih vsebin, ki vsebujejo promocijsko umeščene izdelke. Obveznost dodatnega označevanja vsebin v obdobju seznanjanja gledalcev za ponudnike preneha najkasneje s 1. 1. 2013.
(2) V obdobju iz prejšnjega odstavka morajo ponudniki pred predvajanjem programske vsebine, ki vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov, objaviti celozaslonsko opozorilo z jasno prepoznavnim vizualnim simbolom »P« v krogu, ki pod simbolom vsebuje jasno prepoznavno besedilo, ki se glasi: »Program vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov, storitev ali blagovnih znamk«. Istočasno z objavo celozaslonskega opozorila mora ponudnik predvajati tudi jasno slišno glasovno sporočilo z istim besedilom.
(3) Vizualni simbol iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti sestavljen iz velike črke »P«, ki jo obdaja krog bele barve. Črka »P« mora biti črne barve, velikosti najmanj 115 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 230 vrstic pri visoki razločljivosti slike. Velikost kroga, ki jo obdaja, mora meriti najmanj 160 vrstic pri standardni razločljivosti slike oziroma 320 vrstic pri visoki razločljivosti slike. Besedilo pod simbolom in podlaga vizualnega simbola ter besedila morata biti v takšni barvi, da se povsem jasno ločita od vizualnega simbola in predvajane programske vsebine.
(4) Poleg zahteve iz drugega odstavka tega člena mora ponudnik pod besedilom iz drugega odstavka tega člena objaviti tudi jasno vidno besedilo: »Več na www.apek.si«.
(5) Ne glede na določbe tega člena mora ponudnik v obdobju dodatnega seznanjanja gledalcev označevati programske vsebine, ki vsebujejo promocijsko umeščanje izdelkov, tudi skladno s 6. členom tega splošnega akta.
8. člen
(označevanje programskih vsebin po preteku obdobja seznanjanja gledalcev)
Po preteku trimesečnega obdobja seznanjanja gledalcev z novo obliko avdiovizualnega komercialnega sporočanja iz prejšnjega člena zadostuje le označevanje, kot ga določa 6. člen tega splošnega akta.
III. SPONZORIRANJE
9. člen
(napoved sponzorstva)
(1) Napoved sponzorstva mora biti namenjena zgolj seznanitvi gledalcev z obstojem sponzorstva programske vsebine oziroma sponzorskega sporazuma in identifikaciji sponzorja ter mora vsebovati izključno:
– objavo sponzorjevega imena, logotipa ali katerega koli drugega njegovega simbola ali razpoznavnega znaka in
– besedilo, ki gledalce seznanja o obstoju sponzorstva oziroma sponzorskega sporazuma med ponudnikom ali producentom in sponzorjem vsebine (na primer »sponzor oddaje je…«, »v sodelovanju z…«, »oddajo je omogočil…«).
(2) Napoved sponzorstva iz prejšnjega odstavka mora biti nevtralna in statična ter ne sme vsebovati oglaševalskih ali drugih elementov, ki bi lahko zavajali gledalca glede namena napovedi sponzorstva.
10. člen
(spodbujanje k nakupu)
V sponzoriranih avdiovizualnih medijskih storitvah in programskih vsebinah se ne sme neposredno spodbujati nakupa ali najema izdelkov ali storitev, zlasti ne s posebnim navajanjem teh izdelkov, storitev ali blagovnih znamk ali sklicevanjem nanje z namenom promocije. Za ugotavljanje ali gre za neposredno spodbujanje nakupa ali najema izdelkov ali storitev se smiselno uporabljajo določbe 4. člena tega splošnega akta.
11. člen
(sponzoriranje servisnih vsebin)
Sponzoriranje servisnih vsebin je dovoljeno, če te niso del poročil ali drugih informativnih programskih vsebin ali če ne vsebujejo takšnih vsebin, ki so sicer sestavni del poročil ali drugih informativnih programskih vsebin.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-4/2012/12
Ljubljana, dne 5. junija 2012
EVA 2012-3330-0048
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti