Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1809. Odredba o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, stran 4451.

Na podlagi 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
O D R E D B O
o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
1. člen
(Predmet in uporaba izrazov)
Ta odredba ureja poslovni čas in uradne ure organov Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organi mestne uprave).
V odredbi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Poslovni čas
2. člen
(Pomen)
Poslovni čas je čas poslovanja organov mestne uprave z državnimi organi, upravami samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi nosilci javnih pooblastil.
3. člen
(Poslovanje)
Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje vseh organizacijskih enot organov mestne uprave z državnimi organi, drugimi organi, upravami samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi nosilci javnih pooblastil.
4. člen
(Poslovni dnevi)
Organi mestne uprave poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
Župan lahko v izjemnih okoliščinah, ali če je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami, ali če je to nujno potrebno za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, odredi, da organ mestne uprave oziroma organizacijska enota organa mestne uprave, začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.
Izjemne okoliščine so primeri višje sile, ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se neposredno pričakuje, in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi organu.
5. člen
(Poslovni čas)
Poslovni čas v organih mestne uprave se začne v ponedeljek, torek in četrtek ob 8. uri in konča ob 15. uri, v sredo se začne ob 8. uri in konča ob 16. uri, v petek se začne ob 8. uri in konča ob 14. uri.
Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje vseh organov mestne uprave z državnimi organi, drugimi organi, upravami samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi nosilci javnih pooblastil.
Poslovni čas se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Uradne ure
6. člen
(Namen uradnih ur)
Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami.
Uradne ure so praviloma določene v okviru poslovnega časa organov mestne uprave.
7. člen
(Uradne ure v organih mestne uprave)
Uradne ure in uradne ure po telefonu so v vseh organizacijskih enotah organov mestne uprave, razen v Glavni pisarni v Odseku za splošne zadeve v Sekretariatu mestne uprave, v Inšpektoratu in v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu, trikrat tedensko in v skupnem obsegu 17 ur.
Razpored uradnih ur in uradnih ur po telefonu je naslednji:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ter
– v petek od 8. do 12. ure.
8. člen
(Uradne ure v Glavni pisarni)
Uradne ure in uradne ure po telefonu so v Glavni pisarni v Odseku za splošne zadeve v Sekretariatu mestne uprave petkrat tedensko in v skupnem obsegu 41 ur.
Razpored uradnih ur in uradnih ur po telefonu je naslednji:
– v ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8. do 17. ure ter
– v petek od 8. do 13. ure.
9. člen
(Uradne ure v Inšpektoratu)
Uradne ure in uradne ure po telefonu so v Inšpektoratu dvakrat tedensko in v skupnem obsegu 4 ur.
Razpored uradnih ur in uradnih ur po telefonu je naslednji:
– v ponedeljek in sredo od 8. do 10. ure.
10. člen
(Uradne ure v Odseku za redarstvo)
Uradne ure in uradne ure po telefonu so v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu petkrat tedensko in v skupnem obsegu 30 ur.
Razpored uradnih ur in uradnih ur po telefonu je naslednji:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ter
– v petek od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure.
11. člen
(Objava razporeda uradnih ur)
Razpored uradnih ur mora biti objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana in na viden način označen v poslovnih prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
Vsaka sprememba razporeda uradnih ur mora biti objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana in na viden način označena v poslovnih prostorih najmanj štirinajst dni pred začetkom njene uveljavitve.
12. člen
(Uradne ure po elektronskih medijih)
Uradne ure po elektronskih medijih so vsak dan v času uradnih ur.
13. člen
(Sprememba uradnih ur)
Glede na naravo nalog delovnega področja posameznega organa mestne uprave ali posamezne organizacijske enote organa mestne uprave ali glede na posebnosti posameznega obdobja v koledarskem letu, lahko župan določi druge dneve uradnih ur ter njihov začetek in konec.
14. člen
(Razveljavitev predpisa)
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/04, 36/07, 51/08, 35/09, 90/09 in 45/11).
15. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 18. 6. 2012.
Št. 100-152/2012-1
Ljubljana, dne 29. maja 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost