Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1802. Odlok o občinskih cestah v Občini Jesenice, stran 4429.

Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 18. seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo, upravljajo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste ter predpisi, ki urejajo graditev objektov in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– gradnjo, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Jesenice in postopek njihove kategorizacije;
– način izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
3. člen
(pojmi)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja cest.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
4. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je tista cesta, ki je z občinskim odlokom o kategorizaciji razglašena za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom ter ni kategorizirana kot državna cesta.
5. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in kolesarske poti.
Lokalne ceste v Občini Jesenice se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest lahko razvrstijo v podkategorije: glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.
Javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
Kolesarska pot je samostojna javna cesta in je namenjena prometu kolesarjev.
6. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Jesenice (v nadaljevanju: občinski svet) z odlokom na predlog župana.
Predlog kategorizacije mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
7. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava po uradni dolžnosti, krajevne skupnosti ter fizične in pravne osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
Spremembo kategorizacije lahko predlaga tudi s strani države pristojni organ.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
O opustitvi občinske ceste odloča občinski svet. S predlogom o opustitvi občinske ceste ali njenega dela se predvidi tudi ravnanje s to nepremičnino, ko ni več namenjena prometu.
Opuščena občinska cesta ali njen del je lahko po opustitvi tudi nekategorizirana cesta.
9. člen
(prenos zasebnih cest med občinske ceste)
Za zasebno cesto lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
Zasebna cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje za kategorizacijo občinskih cest, če se njen prenos opravi brezplačno, če je meja ceste urejena in če je vpisana v zemljiški kataster in zemljiško knjigo in prosta bremen. Kolikor meja ceste ni urejena, se le-ta uredi v postopku določanja meje ceste, katerega strošek nosi občina, razen v primeru, da je le-ta nesorazmeren z vrednostjo ceste, ki je predmet prenosa.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
10. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so grajeno javno dobro lokalnega pomena, upravlja Občina Jesenice.
11. člen
(plan gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist)
Plan gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist občinskih cest, s katerim se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega vzdrževanja, sprejme občinski svet na predlog župana.
Letni plan, s katerim se določi uresničevanje plana v koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del.
V letnem planu se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe intervencijskih ukrepov, ki niso sestavni del rednega vzdrževanja občinskih cest.
12. člen
(naloge in pristojnosti upravljavca občinskih cest)
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnje, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in varstvo občinskih cest, opravlja občinski upravni organ, pristojen za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za oddajanje del na občinskih cestah;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in posredovanje podatkov pristojnim organom;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih;
– izdajanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
13. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za gradnjo, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice.
Za gradnjo javne ceste se lahko pravni ali fizični osebi podeli tudi koncesija. Pogoji in merila se določijo s koncesijskim aktom.
Izgradnja občinskih cest se lahko financira tudi na način, predpisan z zakonodajo s področja urejanja prostora.
IV. GRADNJA OBČINSKIH CEST
14. člen
(gradnja, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist)
Gradnja občinskih cest se lahko izvaja kot investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in kot gradnja v skladu z določili zakonodaje s področja gradnje objektov.
Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varstvo okolja tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
Če je izvedba ukrepov s stališča varnosti v cestnem prometu ter s stališča gospodarnosti in ekonomičnosti ugodnejša na sosednjih nepremičninah kot izvedba istih na cestnem svetu občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
15. člen
(projektiranje občinskih cest)
Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
V projektni dokumentaciji občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
16. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
17. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o gradnji občinske ceste obvestiti upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo ceste.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
V. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
18. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja in predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.
19. člen
(izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest)
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe je določen izvajalec na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah.
20. člen
(naloge in redno vzdrževanje občinskih cest)
Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja izvajalec gospodarske javne službe na podlagi letnega programa izvajanja del, ki ga predloži upravljavcu ceste v potrditev do 31. 10. tekočega leta za naslednje leto. Za zimsko vzdrževanje občinskih cest predloži izvajalec rednega vzdrževanja ločen program izvajanja del, in sicer do 30. 9. za naslednje zimsko obdobje.
Vrsta in način izvedbe rednih vzdrževalnih del na občinskih cestah ter nivo rednega vzdrževanja občinskih cest je določena s predpisi za področje rednega vzdrževanja javnih cest.
21. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
22. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče), lahko upravljavec občinske ceste prepove ali omeji uporabo občinske ceste.
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih mora v roku ene ure po elektronski pošti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajni način. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ za ceste.
Izvajalec rednega vzdrževanja mora del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, označiti s predpisano prometno signalizacijo.
23. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.
Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka 2 metra od linij skrajnih točk. Varovalni pas se meri od zunanjega robu cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 10 m
– pri javni poti 5 m
– pri občinski kolesarski poti 2 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, v postopku priprave katerih je bilo pridobljeno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
24. člen
(napeljevanje nadzemnih vodov in naprav)
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Jesenice, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju zračnega prostora cestišča le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve in preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma prestavitev.
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
25. člen
(dela na občinski cesti)
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in upravljavca ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
26. člen
(priključki na občinsko cesto)
Priključki na občinsko cesto morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo cestne priključke na javne ceste.
Individualni priključki do objektov in zemljišč morajo biti praviloma vezani na občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni promet. Kolikor nekategorizirana cesta ni v lasti lokalne skupnosti, se smatra kot del priključka.
Kolikor je potrebna sprememba priključka zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet in je priključek na občinsko cesto iz nekategorizirane ceste v lasti lokalne skupnosti, se le-ta izvede na stroške koristnika priključka.
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto v cestnem svetu, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
Priključki na občinsko cesto morajo biti praviloma v varovalnem pasu občinske ceste asfaltirani ali tlakovani.
27. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
2. Ukrepi za varstvo prometa
28. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
Prometna ureditev na občinskih cestah se določa z odlokom o ureditvi prometa.
29. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje ceste. Območje del mora izvajalec rednega vzdrževanja zavarovati s predpisano prometno signalizacijo.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
30. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. Vlogi za izdajo dovoljenja, kolikor zapore ni mogoče izvesti v skladu s tipsko shemo zapore, mora biti priložena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste izdelana v skladu s predpisi.
O delnih ali popolnih zaporah občinskih cest zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora pa izvajalec teh del obvestiti pristojno policijsko upravo, občinskega inšpektorja in upravljavca ceste.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. V primeru popolne zapore občinske ceste in preusmeritve prometa na nekategorizirano cesto mora predlagatelj predložiti tudi soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca te ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
31. člen
(pristojnost)
Uresničevanje določb tega odloka nadzirata občinski inšpektor in občinski redar.
32. člen
(naloge nadzorstva)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor in občinski redar poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja cest in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
Če občinski inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, mora o svojih ugotovitvah obvestiti upravljavca ceste.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(prekrški)
Z globo v znesku 2.000 € se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, če:
1. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi ukrepov za zavarovanje občinske ceste in varnost prometa na njej, za katera ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 22. člena);
2. ne zavaruje območje izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest s predpisano prometno signalizacijo (prvi odstavek 29. člena).
Z globo v znesku 200 € se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(uporaba nekategoriziranih cest)
Nekategorizirane ceste v lasti lokalne skupnosti, po katerih se ne odvija javni promet, se lahko uporabljajo samo s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
V soglasju iz prvega odstavka tega člena se navedejo pogoji za uporabo te ceste.
35. člen
(upravni postopki)
Upravni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 42/10 – UPB in 26/11).
37. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2012-3
Jesenice, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti