Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1830. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012, stran 4475.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. maja sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012 se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 523.223,00 EUR.
(PRILOGA 1).«
V prilogi 1 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
+----+---------+--------+---------------+----------+------------+
|Zap.| Okvirna | Okvirna|  Vrsta   |Predvidena| Ekonomska |
| št.| lokacija|velikost|nepremičnine  |sredstva v|utemeljenost|
|  |     |    |        |  EUR  |      |
+----+---------+--------+---------------+----------+------------+
| 17.|Parc. št.| 705 m2 |  Javna   | 1.410,00 |  Nakup  |
|  | 267 k.o.|    |infrastruktura:|     | parcele, po|
|  | Kasaze |    |  lokalna   |     |  kateri  |
|  | (1KZ) |    |  cesta   |     |  poteka  |
|  |     |    |  Kasaze-   |     |  lokalna |
|  |     |    |  Liboje   |     |  cesta  |
+----+---------+--------+---------------+----------+------------+
| 18.|Parc. št.| 62 m2 |  Javna   | 810,00 |Pridobivanje|
|  | 155/7 in| 19 m2 |infrastruktura:|     | parcel, po |
|  | 155/8 |    |  lokalna   |     |  kateri  |
|  | k.o. 996|    |  cesta   |     |  poteka  |
|  | – Žalec |    | Aškerčeva  |     |  lokalna |
|  | (SZUO) |    |  ulica   |     |  cesta – |
|  |     |    |        |     | planirana |
|  |     |    |        |     |  menjava |
+----+---------+--------+---------------+----------+------------+
| 19.|Parc. št.| 276 m2 |  Stavbno   | 3.054,00 |Nakup parcel|
|  | 436/14, |    | zemljišče  |     |  zaradi  |
|  |436/15 in|    |        |     | zagotovitve|
|  | 419/4 |    |        |     |odmika novih|
|  | k.o. 995|    |        |     | predvidenih|
|  |  –  |    |        |     | objektov od|
|  | Šempeter|    |        |     | obstoječega|
|  |  v  |    |        |     |  objekta |
|  |Savinjski|    |        |     |      |
|  | dolini |    |        |     |      |
+----+---------+--------+---------------+----------+------------+
| 20.|Parc. št.| 77 m2 |  Javna   | 3.053,00 |  Nakup  |
|  | 820/4 in| 210 m2 |infrastruktura:|     | parcele, po|
|  | 821/13 |    |  lokalna   |     |  kateri  |
|  | k.o. 996|    |  cesta   |     |  poteka  |
|  | – Žalec |    | Cankarjeva  |     |  lokalna |
|  | (SZUO) |    |  ulica   |     |  cesta  |
+----+---------+--------+---------------+----------+------------+
2. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 2.786.186,00 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
Stavbna zemljišča
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
|Zap.|Parcelna|Katastrska|Orientacijska|  Metoda  | Ekonomska |
| št.|številka| občina | vrednost  |razpolaganja|utemeljenost|
|  |    | in šifra |       |      |      |
|  |    |katastrske|       |      |      |
|  |    | občine |       |      |      |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 26.| 2032/1 | 1003 – |  470,00  | Neposredna | Občina ne |
|  |    |Zabukovica|       | pogodba  | potrebuje |
|  |    |     |       |      |  parcele |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 27.|  Del |  996 – |  810,00  | Neposredna | Občina ne |
|  | 157/4 |  Žalec |       | pogodba  | potrebuje |
|  |    |     |       |      | parcele – |
|  |    |     |       |      | planirana |
|  |    |     |       |      |  menjava |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
Kmetijska zemljišča
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
|Zap.|Parcelna|Katastrska|Orientacijska|  Metoda  | Ekonomska |
| št.|številka| občina in| vrednost  |razpolaganja|utemeljenost|
|  |    |  šifra |       |      |      |
|  |    |katastrske|       |      |      |
|  |    | občine |       |      |      |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 27.| 1711/16| 1020 – |  128,00  | Neposredna | Občina ne |
|  |    | Pongrac |       | pogodba  | potrebuje |
|  |    |     |       |      |  parcele |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
3. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-39/2011
Žalec, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.