Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012

Kazalo

1765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012, stran 4330.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 in dopolnitve) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 12. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/10) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  4.435.790|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.235.905|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       |  2.776.021|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.402.411|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   291.850|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   81.760|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |   459.884|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   403.716|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    2.360|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   49.808|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   160.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    4.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   155.500|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  1.039.885|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   245.352|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   794.533|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  6.596.107|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)     |  1.318.036|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   253.327|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   44.631|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   945.678|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    3.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   71.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.498.678|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   230.182|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   595.145|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   264.458|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   408.893|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  3.617.529|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.617.529|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   161.864|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   15.464|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   146.400|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- | –2.160.317|
|    |II.)                   |      |
|    |(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  | –2.188.917|
|    |7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki  |      |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj  |      |
|    |odhodki brez plačil obresti)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-  |   419.191|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči   |      |
|    |odhodki in tekoči transferi)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. –  |      |
|    |V.)                    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –2.810.908|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  2.160.317|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  2.566.656|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0053/2010
Žirovnica, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost