Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1660. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico, stran 4140.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr.) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11 – sprem. in dop.) je Občinski svet Občine Sevnica na 13. redni seji dne 16. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Splošno
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Savaprojekt d.d., Krško, pod številko projekta 11096-00.
II. VSEBINA OPPN
1. Vsebina
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) ODLOK
1. Splošno
2. Opis prostorske ureditve
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
– Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
– Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
6. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
9. Prehodne in končne določbe
B) TEKSTUALNI DEL
10. Splošno
11. Opis prostorske ureditve
12. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
13. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
14. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
15. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
16. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
17. Varovanje zračnega prometa
18. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje
19. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev
C) GRAFIČNI NAČRTI
C1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega plana s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju M 1:5000
C2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:2500
C3 Pregledna situacija – prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji s prikazom omejitev v prostoru M 1:2500
C4 Ureditvena situacija M 1:1500
C5 Vzdolžni profil – most čez Savo M 1:2000/200
C6 Vzdolžni profil – prestavitev regionalne ceste M 1:2000/200
C7/1 Tipski prečni profil regionalne ceste M 1:100
C7/2 Tipski prečni profil glavne ceste in ceste do mostu M 1:100
C7/3 Tipski prečni profil mostu M 1:50
C8 Prikaz ureditev glede poteka in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:1500
C9 Načrt parcelacije M 1: 1500
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
E) PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3 Strokovne podlage
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter Sklep Vlade Republike Slovenije
E5 Obrazložitev in utemeljitev
E6 Povzetek za javnost.
2. Opis prostorske ureditve
3. člen
(namen OPPN)
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve za gradnjo mosta čez reko Savo v naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico, prestavitev dela regionalne ceste R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica, ter s tem ukinitev nivojskih železniških prehodov na glavni železniški progi Zidani Most–Dobova.
(2) Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, glede lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za parcelacijo, glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.
(3) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se gradijo trajni objekti, in sicer: križišče na glavni cesti G1-5, mostna konstrukcija čez reko Savo z nadvozom preko glavne železniške proge Zidani Most–Dobova, prestavljena regionalna cesta R3-679 Radeče–Brestanica. Območje OPPN je velikosti ca. 7,7 ha.
(2) Parcele in deli parcel, na katerih so načrtovane trajne ureditve:
k.o. Sevnica:
59/11, 63/11, 63/26, 59/12, 63/12, 63/24, 63/25, 63/27, 1499/3, 51/12, 51/9, 51/8, 51/10, 51/11, 58/6, 58/7, 51/7, 51/6, 1526/6, 1526/34, 1526/37, 1526/36, 1526/35, 1526/38, 1451/5, 1451/8, 1469, 1521/25, 1490, 1488, 1487/1, 1486, 1499/9, *583, 1485, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1487/2, 1521/26, 1499/8, 1481/2, 1481/1, 1482/2, *274, 1499/1, 1499/11, 1499/5, 1499/6, 1499/7, 1482/1 in 1521/24, 1521/24, 1521/25, 1499/10 in 1499/9;
k.o. Brezovo:
617/7, 617/14, 617/13, 617/15, 620/9, 620/5, 617/9, 617/12, 617/11, 617/8, 979/10, 979/9, 979/13, 979/12, 979/11, 979/7, 991/34, 991/36, 991/24, 991/38, 991/37, 989/37, 989/28, 625/6, 625/4, 625/8, 625/7, 989/29, 991/13, 991/14, 991/15, 991/17, 991/18, 991/27, 991/33, 991/32, 991/29, 991/30, 991/31, 989/30, *99, 979/4, 979/5 in 622/1;
k.o. Log:
2554/1, 1280/3, 2534/9, 1629/1, 1629/2, 1628/1, 1628/2, 1627/5, 1627/6, 1627/3, 1627/4, 1626/1, 1626/2, 1625/5, 1625/6, 1625/4, 1624/2, 1623/6, 1623/4, 1622/4, 1622/2, 1621/2, 1621/4, 1620/2, 1620/4, 1619/2, 1619/4, 1618/2, 1618/4, 1617/4, 1617/2, 1616/2, 1615/2, 1614/2, 1614/3, 1612/2, 2534/21, 1670/3, 2534/4, 1690/17, 1690/5, 1690/18, 1634/3, 1634/4, 1631/2, 1695/3, *137/2, *137/3, *133/1, *133/2, *132, *131, 1671/3, 1671/2, 2534/4, 1670/3, 2534/19,, 2534/12, 2534/20, 1662/1 in *166.
5. člen
(ureditve izven območja OPPN)
(1) Območje OPPN zajema tudi parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani posegi, potrebni za izvedbo načrtovanih ureditev, po njihovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prvotno stanje (območja prestavitev, novo gradenj in rekonstrukcij komunalne, energetske, telekomunikacijske in ostale javne gospodarske infrastrukture).
(2) Parcele in deli parcel, na katerih so načrtovane ureditve za potrebe gospodarske javne infrastrukture:
1. NN kablovod za javno razsvetljavo
k.o. Log:
1614/2, 1614/3, 1612/2, 1611/2, 1610/2, 1609/2, 1608/2, 1607/2, 1606/2, 1605/6, 1605/4, 1604/6, 1604/4,1603/2, 1602/2, 1601/2, 1600/2, 1599/2, 1598/4, 1598/6, 1597/2, 1596/2, 1595/2, 1594/2, 1593/2, 1592/2, 1591/2, 1590/2, 1589/6, 2534/21 in 1580/4.
2. Rekonstrukcija 110 kV daljnovodov in utrditev brežine Save na desnem bregu
k.o. Log:
1610/2, 1611/2, 1612/2, 1614/6, 1614/8, 1615/4, 1616/2, 1617/4, 1618/4, 1619/4, 1620/4, 1621/4, 1622/4, 1623/4,1623/6, 1624/2, 1625/4, 1625/6, 1626/2, 1627/4, 1627/6, 1628/2, 1629/2, 1630/3, 1630/4, 1631/2, 1631/1, 1695/3, 1696/3, 1697/4, 1697/3, 1696/4, 1697/1, 1690/14, 1690/13, 1690/11, 1690/12, 1690/8, 1697/1, 1696/1, 1695/1, 1621/3, 1620/3, 1619/3, 1618/3, 1617/3, 1616/1, 1615/3, 1614/7, 1614/5, 1612/1, 1611/1, 1625/3, 1624/1, 1623/5, 1623/3, 1622/3, 2534/9, 1280/3 in 2554/1.
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Načrtovane ureditve obravnavajo prestavitev regionalne ceste R3-679 na odseku 3909 Breg–Sevnica–Brestanica, vzhodno od mesta Sevnica, na delu kjer danes cesta dvakrat prečka glavno železniško progo Zidani Most–Dobova. Prestavitev regionalne ceste je predvidena nad železniško progo, dolžine ca. 1,1 km. Zaradi večinoma strmega terena je ob cesti potrebna izvedba opornega zidu.
(2) Za dodatno vzhodno prometno povezavo starega mestnega jedra Sevnice z novim urbanim delom, ki se je razvil na levem bregu Save ter zaradi razbremenitve obstoječega mosta čez Savo, je ob zahodni meji naselja Log predvidena gradnja cestne povezave z novim mostom. Na desnem bregu reke Save se v naselju Log cestna povezava z mostom priključuje na glavno cesto G1/5, odsek 0334 Boštanj–Impoljca in na levem bregu, po premostitvi železniške proge, na prestavljeno traso regionalne ceste. Cesta na Loškem polju poteka po mostni konstrukciji, v delu ob naselju pa na nasipu.
(3) Ob ureditvi štirikrakega križišča v naselju Log se rekonstruira glavna cesta G1-5 v dolžini ca. 290 m. V sklopu rekonstrukcije glavne ceste se uredita obojestranski avtobusni postajališči ter pločnik med avtobusnim postajališčem in naseljem ob severnem robu vozišča.
(4) Za umestitev hidroelektrarne Blanca (v nadaljevanju HE Blanca) v prostor, je bil leta 2005 izdelan Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05 in 101/05) (v nadaljevanju DLN za HE Blanca). Objekt HE Blanca je že zgrajen in tudi izvedena večina načrtovanih ureditev ob njej. Nove prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da upoštevajo izvedene ureditve za potrebe hidroelektrarne Blanca, izboljšujejo prometno varnost na regionalni in glavni cesti ter prometno povezujejo levi in desni breg mesta Sevnica.
(5) Nova cestna povezava na desnem bregu reke Save poteka ob vzhodni meji naselja Log, po območju najboljših kmetijskih zemljišč ter po območju kulturne krajine – Loško polje.
3.2 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3.2.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, namembnosti in dopustnih posegov v prostoru
7. člen
(vrste dejavnosti)
Na območju OPPN so dopustne dejavnosti skladno z namenom načrtovanih objektov navedenih v naslednjem členu.
8. člen
(vrste objektov glede na namen)
V skladu z enotno klasifikacijo objektov so dopustni naslednji gradbeno inženirski objekti:
2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 / Objekti transportne infrastrukture
211 Ceste;
212 Železnice;
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
9. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)
Na območju OPPN je možna gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov z upoštevanjem vrste objektov glede na namen.
Dovoljena je tudi postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov (v skladu in pod pogoji določenimi v veljavnem predpisu za tovrstne objekte), in sicer:
Nezahtevni objekti:
– Pomožni infrastrukturni objekti.
Enostavni objekti:
– Pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni železniški objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti;
– Urbana oprema: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, transparent, obešanka na drogu javne razsvetljave, objekt za oglaševanje.
10. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– vzdrževanje objektov.
3.2.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev ter velikosti
11. člen
(deviacija regionalne ceste R3-679)
(1) Regionalna cesta se prestavi severno od glavne železniške proge Zidani Most–Dobova, izvede se kot dvopasovnica. Dolžina prestavljene ceste je ca. 1,1 km. Trasa ceste poteka od križišča z ulico Pod Vrtačo v Sevnici, do priključitve na rekonstruirani del ceste in mosta čez Vranjski potok. Vertikalni in horizontalni elementi upoštevajo projektno hitrost 70 km/h.
(2) Normalni prečni profil regionalne ceste:
– na delu med Sevnico in križiščem za novi most je 10,78 m, in sicer, vozišče 2 x 3 m, pločnik z varnostno širino 1 x 2,63 m, mulda 1 x 0,5 m in bankina 1 x 1,65 m ter
– na delu med križiščem za novi most in mostom čez Vranjski potok je 8,65 m, in sicer vozišče 2 x 3 m, koritnica 1 x 0,5 m, berma 1 x 0,5 m in bankina 1 x 1,65 m.
(3) V območju križišča na most iz smeri Brestanica je predviden pas za levo zavijanje širine najmanj 3 m. Minimalna oddaljenost najbližjega roba cestišča je od skrajnega železniškega tira 8,0 metra. Tlorisno se regionalna cesta prilagodi poteku železniške proge, zato so na trasi prestavljene ceste uporabljeni veliki radiji. Minimalni radij na trasi je R=500 m, maksimalni pa R=1200 m. V območju navezave na obstoječo regionalno cesto na koncu trase se ohrani obstoječi radij R=147,53 m.
12. člen
(povezava glavne ceste G1-5 in regionalne ceste R3-679 z novim mostom čez reko Savo in nadvozom preko glavne železniške proge Zidani Most–Dobova)
(1) Povezava glavne in regionalne ceste z mostom je predvidena kot dvopasovnica skupne dolžine ca. 336 m. Dolžina mostne konstrukcije je ca. 296 m in ceste, ki se izvede na nasipu ca. 50 m. Projektna hitrost na mostu čez Savo in v nadaljevanju na cesti do priključitve na glavno cesto je predvidena do Vp=70 km/h.
(2) Normalni prečni profil:
– na mostu čez Savo je 12,0 m, in sicer vozišče 2 x 3 m, varnostna širina 2x1 m, pločnik 2 x 1,6 m in robni venec 2 x 0,4 m,
– na delu ceste od mostne konstrukcije do navezave na G1-5 je 15,26 m, in sicer vozišče 2 x 3 m, pas za levo zavijanje 3 m, pločnik vključno z varnostno širino 2 x 2,75 m in bankina 2 x 0,5 m.
(3) V območju križišč so predvideni pasovi za levo zavijanje širine najmanj 3 m. Vozišče v krivinah je treba razširiti za srečanje dveh vlačilcev. Pri horizontalnem poteku ceste čez Savo sta premi ter horizontalni radij R=750 m.
13. člen
(križišča in priključki)
(1) Uredi se štirikrako križišče v naselju Log na glavni cesti G1-5/0336 Boštanj–Impoljca, ter trikrako križišče na levem bregu reke Save, na prestavljeni regionalni cesti R3-679 Radeče–Brestanica. Obe križišči se uredita pravokotno na os obstoječe glavne ceste oziroma deviirane regionalne ceste s pasovi za levo zavijanje širine 3 m. Velikost radijev se prilagodi vlačilcem.
(2) V sklopu ureditve križišča na glavni cesti G1-5 v naselju Log se rekonstruira glavna cesta v dolžini ca. 290 m. Horizontalno se rekonstrukcija glavne ceste prilagodi obstoječemu poteku. Desni rob rekonstruirane glavne ceste se prilagaja obstoječemu desnemu robu, ob levem robu pa je predvidena širitev glavne ceste za ureditev pasov za levo zavijanje. Hkrati z rekonstrukcijo glavne ceste se uredijo vsi cestni priključki na glavno cesto. Na priključku javne poti Log – Odcep pri brodu se omogoči dostop iz glavne ceste in zavijanje za vse smeri. Za preprečitev osvetljevanja obstoječih stanovanjskih hiš, zaradi umestitve križišča na glavni cesti se ob južnem robu glavne ceste zgradi protisvetlobna ograja. Protihrupna in protisvetlobna ograja morata imeti karakteristike ustrezne zaščite obstoječih stanovanjskih stavb in se naj po izgledu skladata z okolico.
(3) Iz regionalne ceste se ohranja in prilagodi obstoječe priključke: do blokov na ulici Pod Vrtačo, dovoz do stanovanjske hiše Pod Vrtačo 12 in dostop do gozda. Uredi se nadomestni priključek na poljsko pot po kateri je dovoz do kozolca zgrajenega severno od trase nove ceste in ukine obstoječ priključek do hiše Gornje Brezovo 2.
14. člen
(most)
(1) Preko reke Save, nad glavno železniško progo Zidani Most–Dobova in nad Loškim poljem se zgradi mostna konstrukcija dolžine ca. 296 m in širine ca. 11,75 m.
(2) Niveletni potek mosta se prilagodi predpisani svetli višini nad glavno železniško progo. V začetnem delu, od regionalne ceste, poteka cesta v padcu 2.5 %. V nadaljevanju se naklon ublaži na 1.5 %. Spodnji rob mostne konstrukcije mora biti vsaj 1,5 m nad stoletno vodo in najmanj 6,5 m nad železniškimi tiri. Podporna konstrukcija (temelji, stebri, obrežni odporniki) ne smejo zmanjševati mokrega preseka Save za več kot 5 % na mestu premostitve. S hidravličnim izračunom mora biti dokazana ustrezna tehnična rešitev izvedbe mostnih opornikov. Na podlagi izračunov je dopustna izvedba dodatne utrditve brežin. Zagotoviti je treba prehodnost poti ob brežini Save za potrebe vzdrževanja akumulacijskega bazena. V premostitveni konstrukciji je treba zagotoviti koridor za komunalne vode. Mostne podpore oziroma stebrišča se razporedi tako, da se čim bolj ohranja obstoječi teren in ureditve, izvedene na podlagi DLN za HE Blanca.
(3) Projektne rešitve morajo biti usklajene z zgrajenimi objekti HE Blanca za kar je treba pridobiti pisno izjavo koncesionarja za energetsko rabo na spodnji Savi. Z gradnjo mosta se ne sme zmanjšati pretočnega profila reke Save.
(4) Za most čez Savo je treba izdelati projektno dokumentacijo, ki mora vsebovati: hidravlični izračun, tehnično poročilo, grafične priloge (pregledna situacija, geodetski posnetek območja ureditve, vzdolžni profil z vrisanim objektom in ureditvijo struge, prečni profili z vrisanim zavarovanjem in gladini 100-letne visoke vode, detajli), geotehnično poročilo.
Hidravlični profil mostu mora prevajati minimalno Q100-letne visoke vode z varnostnim nadvišanjem minimalno 150 cm. Tehnično poročilo naj vsebuje tehnični opis predvidenih zavarovanj brežin in dna struge v območju premostitvenega objekta ter min. 5 m dolvodno in gorvodno od mostu in tehnični opis izvedbe obtoka v času gradnje. Med gradnjo se mora ohranjati zagotovitev pretočnega profila reke Save. Grafične priloge morajo vsebovati: pregledno situacijo z označeno lokacijo predvidenega premostitvenega objekta, geodetski posnetek območja ureditve, situacijo – novo stanje z vrisanim objektom in ureditvijo reke Save v ustreznem merilu, vzdolžni profil z vrisanim objektom in ureditvijo reke Save, prečni profili z vrisanim zavarovanjem in gladini 20-letne in 100-Ietne visoke vode, detajle vezane na ureditev reke Save.
(5) Na desnem bregu reke Save je treba upoštevati večnamensko pot in možnost izvedbe obvoznice Log pod mostno konstrukcijo, ob upoštevanju Q100-letne visoke vode z varnostnim nadvišanjem. Na levem bregu se z mosta uredi peš dostop do večnamenske poti (stare ceste med Savo in železnico) preko stopnic.
(6) Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati tudi pogoje Vlade Republike Slovenije navedene v sklepu št. 35001-2/1008/8 z dne 14. 10. 2008, ki je priložen v OPPN.
15. člen
(pločniki, avtobusna postajališča in peš pot)
(1) Pločnik za pešce je do križišča na most predviden po levi strani prestavljene regionalne ceste v širini 2,6 m (varnostna širina 1,0 m + 0,125 m + 1,50 m (2 x 0,75 m)). V križišču na prestavljeni regionalni cesti za most, pešec prečka cesto in nadaljuje pot v smeri naselja Log. Na mostu je predviden obojestranski pločnik širine 1,6 m. Na delu ceste med mostom in glavno cesto pa skupaj z varnostno širino 2,75 m. Ob glavni cesti je predviden obojestranski hodnik za pešce. Obstoječi hodnik poteka ob južni strani glavne ceste. Z rekonstrukcijo glavne ceste se uredi še hodnik ob severni strani zaradi zagotovitve dostopa do avtobusnega postajališča. Širina hodnika za pešca ob glavni cesti je 2,00 m (varnostna širina 0,50 m + 1,50 m (2 x 0,75 m)).
(2) Ob glavni cesti se preuredita avtobusni postajališči. Postajališče ob severnem robu vozišča se prestavi za ca. 45 m v smeri stacionaže, postajališče desno pa se preuredi. Uvozna hitrost na avtobusni postajališči je 40 km/h, širina novega avtobusnega postajališča je 3,60 m. Na avtobusnih postajališčih se postavijo nadstrešnice. Avtobusni postajališči sta predvideni eden nasproti drugemu, vozna pasova pa sta med seboj ločena s prometnim otokom. Skrajna točka postajališča je od sredine križišča oddaljena ca. 65 metrov.
(3) Peš dostop do reke Save (večnamenske poti) na desnem bregu, se od mosta uredi po brežini ceste in nato ob stebrih mostne konstrukcije. Širina pešpoti je najmanj 2 m.
16. člen
(vkopi in nasipi ter oporni zidovi)
(1) Ob prestavljeni regionalni cesti sta predvidena dva oporna zida v skupni dolžini ca. 700 m. Maksimalna višina opornih zidov je ca. 9,0 m. Zidova se izvedeta členjeno (v terasah). Na vrhu zidov se uredi mulda za zaledne vode. Na podlagi rezultatov detajlnejših geološko geomehanskih raziskav, se določi vrste podpornih oziroma opornih konstrukcij.
(2) Načrtovana cesta, v delu od glavne ceste G1-5 do začetka mostne konstrukcije se izvede na nasipu. Nasipi se humusirajo in zatravijo, ter mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo.
(3) Nasipne brežine so predvidene v naklonu od 1:1 do 2:3, vkopne pa 2:3. Izvede se ustrezna zaščita obstoječega strmega terena.
(4) Detajlnejši nagibi brežin in vrste podpornih in opornih konstrukcij ob regionalni cesti, se določijo na podlagi geološko geotehničnih raziskav.
17. člen
(odvodnjavanje)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča se uredi z vzdolžnimi in prečnimi nakloni vozišča. Voda s cestišča se zbira ob robniku oziroma v koritnici, ter se preko cevnih prepustov spušča na teren oziroma preko odvodnih jarkov in padavinske kanalizacije odvaja v reko Savo. Na območju vkopov ter med regionalno cesto in železnico se uredi sistem odvodnjavanja tako, da se prepreči zadrževanje padavinske vode. V nadaljnjih fazah se skladno s podatki o pričakovanem prometu na načrtovanih cestah, določi detaljnejši način odvodnje.
(2) Odvajanje padavinskih voda je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v reko Savo (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …).
(3) V primeru, da ponikanje padavinskih voda ni možno, je treba padavinske vode speljati v reko Savo, pod koto stalne zajezne gladine HE Blanca.
(4) Za izpust očiščene padavinske vode iz območja v vodotok, morajo biti iztočni objekti detajlno projektno obdelani, ne smejo segati v pretočni profil vodotoka in morajo biti oblikovani v naklonu brežine z vgrajeno povratno zaklopko. Obvezno je treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpustov, tako po obsegu, kot tudi po načinu.
(5) Odtekanje površinskih meteornih voda z utrjenih površin na kmetijska zemljišča ni dopustno.
18. člen
(rušitve)
Zaradi deviacije regionalne ceste se poruši stanovanjska hiša Gornje Brezovo 2 s pomožnimi objekti, ki stoji na zemljišču parc. št. *274, 1482/2, 1482/1 in 1499/1, k.o. Sevnica.
3.2.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja in merila za parcelacijo
19. člen
(oblikovanje)
(1) Oblikovanje inženirskih objektov ter zunanjih spremljajočih ureditev, je treba združiti v kompozicijo arhitekturnih, krajinskih in tehničnih elementov v prostorsko sprejemljivo celoto. Most se skupaj z ograjami, svetilkami in konstrukcijo oblikuje čim bolj enostavno in nevpadljivo. Za območje povezovalne ceste med mostom in glavno cesto se izdela načrt krajinske ureditve. Elementi urbane opreme so betonske ali kovinske izvedbe.
(2) Oblikovanje mostne konstrukcije se izvede kot vitka betonska ali jeklena konstrukcija, s čimer se ohranjajo strukturne značilnosti kulturne krajine (ozke podolgovate njive, pravokotno na tok reke Save). Ograja na mostu mora biti transparentna. Barva ograje se določi tako, da se most videzno zlije z okolico.
(3) Oporna zidova ob regionalni cesti morata biti reliefno obdelana in členjena ter izvedena v terasah. Pri višinski členitvi naj bo višina členov čim nižja. Terase se zaradi zmanjšanja vizualnega vpliva ustrezno ozelenijo.
20. člen
(parcelacija)
(1) Na območju OPPN so določene parcele namenjene gradnji: prestavljena regionalna cesta R3-679; del ureditve ulice Pod Vrtačo, novi most čez Savo, železnico in Loško polje; rekonstrukcija glavne ceste G1-5. Parcelacija je prikazana na grafičnem načrtu.
(2) Parcele, določene s tem izvedbenim aktom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja, ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
21. člen
(skupne določbe)
(1) Pred izvedbo posegov na območju OPPN je treba določiti natančno lego vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in ostalih infrastrukturnih vodov, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi, ter o tem obvesti upravljavca posameznega voda, zaradi zagotovitve nadzora in upoštevanja posebnih pogojev upravljavcev v fazi izvedbe del v izogib morebitnim poškodbam voda.
(2) V območju varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture je brez soglasja upravljavca prepovedano postavljati vse vrste objektov ter saditi drevesa. V varovalnem pasu je prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanja ali zniževanja globine infrastrukturnega voda od predpisane. Prav tako je v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture prepovedano deponirati gradbeni ali drugi material ter postavljati začasne objekte.
(3) Pri projektiranju na območju varovalnih pasov obstoječe infrastrukture je treba upoštevati veljavne predpise in projektne pogoje podane v smernicah in mnenjih na OPPN.
(4) Na projektno dokumentacijo je treba pridobiti soglasja upravljavcev tangirane javne gospodarske infrastrukture.
22. člen
(ceste)
(1) Med reko Savo in glavno železniško prog Zidani Most–Dobova, poteka regionalna cesta R3/679 Radeče–Brestanica, ki s svojim potekom dvakrat nivojsko prečka železniške tire. V skladu z veljavno zakonodajo v zvezi z varnostjo v cestnem in železniškem prometu, je potrebno nivojska križanja z glavno železniško progo Zidani Most–Dobova odstraniti. V ta namen je predvidena deviacija regionalne ceste v dolžni ca. 1,1 km.
(2) Skozi naselje Log poteka glavna cesta G1-5/0334 Boštanj–Impoljca. Na glavni cesti G1-5 se na mestu priključka javne poti JP 872682 Log – za Jancem izvede novo štirikrako križišče z odcepom v severni smeri za novi most.
(3) Nova cestna povezava z mostom Log bo povezala glavno cesto G1-5/0336 Boštanj–Impoljca in deviirano regionalno cesto R3/679 Radeče–Brestanica. Za izvedbo povezave se zgradi novi most čez Loško polje, preko Save in nadvoz čez glavno železniško progo Zidani Most–Dobova. Cesta na nasipu se izvede le ob obstoječi pozidavi v naselju Log.
(4) Po končani gradnji se uredi prekategorizacija regionalne ceste, od krožnega križišča za Planino do novega križišča na most, v cesto lokalnega pomena.
(5) Z načrtovanimi rešitvami se mora omogočiti nemoten ter varen dostop in dovoz do obdelovalnih kmetijskih površin. Za dostop do kozolca in kmetijskih zemljišč severno od železniške proge se iz deviirane regionalne ceste uredi nov cestni priključek.
(6) Ohranja se obstoječa vzdrževalna pot ob brežini akumulacijskega bazena.
23. člen
(kolesarski promet)
(1) Kolesarski promet na obravnavanem območju poteka po vozišču.
(2) Za potrebe vzdrževanja akumulacijskega bazena in ureditve ločene kolesarske steze in pešpoti med železniško progo in Savo od Sevnice do Vranjskega potoka, je treba ohranjati prehodnost obstoječe ceste ob levem bregu reke Save.
24. člen
(železniška infrastruktura)
(1) Severno od reke Save poteka glavna železniška proga Zidani Most–Dobova. Z izgradnjo novega mostu čez reko Savo in glavno železniško progo Zidani Most–Dobova ter deviacijo regionalne ceste R3/679 Radeče–Brestanica, se ukine tri nivojska križanja (2 x z regionalno cesto, 1 x s poljsko potjo) z železniško progo. Za ukinitev nivojskih prehodov in gradnjo izven nivojskega križanja železniške proge je treba pridobiti mnenje Komisije za nivojske prehode.
(2) Tlorisno se prestavljeno regionalno cesto prilagodi poteku železniške proge. Minimalna oddaljenost najbližjega roba cestišča od osi skrajnega železniškega tira znaša 8.0 m. Nadvoz nad železniško progo mora biti izveden na način, da znaša svetla višina do mostne konstrukcije od zgornjega roba tirnice minimalno 6,50 m, horizontalni odmik podpor nadvoza od osi skrajnega tira železniške proge pa minimalno 3,3 m.
(3) Odvodnjavanje izven nivojskih križanj in prestavljene regionalne ceste ne sme biti speljano v območje železniških prog.
(4) V projektni dokumentaciji je treba upoštevati obstoječe SVTK kable, optični kabel in obstoječe SVTK naprave, ki potekajo ob železniški progi in jih po potrebi zaščiti ali prestaviti v soglasju z upravljavcem.
(5) Zaradi bližine križišča na novem mostu in bližine SVTK naprav je treba izdelati Študijo vpliva na vidljivost signalno- varnostnih naprav ob železniški progi.
25. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Med naseljem Log in reko Savo potekajo:
– 110kV daljnovod Trbovlje–Brestanica v upravljanju Eles,
– 110 kV daljnovod Sevnica–Brestanica v upravljanju Elektro Celje in
– 20 kV daljnovod Sevnica I v upravljanju Elektro Celje.
(2) Na mestu križanja ceste in obeh 110 kV daljnovodov se izvede prestavitev daljnovodov oziroma nadvišanje. Trasa 20 kV daljnovoda pa se na mestu križanja, med obstoječimi drogovi, izvede v kabelski izvedbi.
(3) Za posege v elektroenergetski koridor napetostnega nivoja 110 kV (širina koridorja 30 m, 15 m levo in 15 m desno od osi DV in napetostnega nivoja 20 kV (širina koridorja 20 m, 10 m levo in 10 m desno od osi DV) je treba izdelati elaborat križanja in nanj pridobiti soglasje upravljavca DV.
(4) Pri projektiranju prestavitev daljnovodov in izvedbi je treba upoštevati, nadgradnjo v dvosistemske, najmanjše razdalje do objektov z upoštevanjem največjega povesa, varnostne in tehnične predpise, potek ozemljitev ter ostale projektne pogoje podane v smernicah in mnenjih upravljavcev.
26. člen
(javna razsvetljava)
(1) Novi križišči, pločnike na celotnem območju OPPN ter avtobusni postajališči se osvetlijo z javno razsvetljavo. Javna razsvetljava mora biti načrtovana tako, da ni moteča za uporabnike prometnih in drugih javnih površin ter udeležence v prometu.
(2) Javna razsvetljava se napaja iz bližnjega javnega elektro omrežja, ki je na razpolago na NN zbiralkah v transformatorski postaji 20/0,4 kV Log II. Trasa NN kablovoda od TP Log II poteka tako, da prečka glavno cesto G1-5. Prečkanje ceste se izvede s podvrtanjem. Do novega križišča na glavni cesti kabel poteka po obstoječi poljski poti, med kozolci in glavno cesto in nato ob spodnjem robu brežine glavne ceste.
27. člen
(plinovod)
(1) Med naseljem Log in reko Savo poteka plinovod (DN 160–DN 225). Za poseganje v nadzorovani pas plinovoda nad 16 bar (2 x 100 m) je pri projektiranju in gradnji treba upoštevati določbe in omejitve v veljavnem predpisu in pridobiti soglasje upravljavca.
(2) Dela v varovalnem pasu, v širini 5 m na vsaki strani plinovoda, se izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorom pooblaščenca operaterja. Zaščita plinovoda se izvede po pogojih upravljavca.
28. člen
(vodovod, kanalizacija)
(1) Dolvodno od načrtovanega mostu in cestne povezave, je zgrajena centralna čistilna naprava – CČN Log. Trasa kanalizacije do CČN poteka po poljski poti ob reki Savi. Pri projektiranju in gradnji je treba upoštevati obstoječe naprave in trase vodovodnih in kanalizacijskih cevovodov. Na vodovodne in kanalizacijske objekte ni dovoljeno postavljati drugih objektov ali nasipati material, ki bi lahko povzročil poškodbe ali oviral vzdrževanje.
(2) Odvodnjavanje mostu in cestnih površin speljati preko lovilcev olj in maščob.
29. člen
(omrežje zvez)
(1) Na območju OPPN poteka več tras primarnega in sekundarnega TK omrežja (prostopoloženi medkrajevni zemeljski kabel Krško–Sevnica TD 17 12 x 4 x 0,9 ob železniški progi, KKO in kabelska kanalizacija ter razvodno naročniško omrežje in hišni priključki v naselju Log).
(2) Pri projektiranju in gradnji se upošteva obstoječe TK omrežje in predvidi ustrezno zaščito oziroma prestavitev tangiranega omrežja. Za oskrbo območja naselja Log z novimi telekomunikacijskimi priključki ter kvalitetnejšo povezavo s telefonsko centralo Sevnica se v mostni konstrukciji predvidi vgradnja dveh PVC cevi premera 125 mm z navezavo na obstoječe TK omrežje na obeh straneh.
(3) Pri gradnji je treba upoštevati traso optične povezave Zavoda kabelske televizije pri gostinskem lokalu ob Vranjskem potoku in jo ustrezno zaščititi oziroma prestaviti. Pri projektiranju je treba predvideti povezavo optičnega kablovoda od obstoječega jaška pri Vranjskem potoku do trase pri blokovski pozidavi »Pod Vrtačo« in preko mostu v naselje Log. Za potrebe nove optične povezave Zavoda kabelske televizije se predvidi dve cevi AC 40.
5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
30. člen
(kulturna dediščina)
(1) Območje OPPN se nahaja znotraj zavarovanega območja kulturne krajine Log – Loško polje (EŠD 27032). V vplivnem območju OPPN sta še enoti Log – Cerkev sv. Križa (EŠD 1657) – spomenik in stavbna dediščina Log – Kozolci Loškega polja (EŠD št. 29252).
(2) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(3) Usmeritve za umestitev mostu čez Savo:
– pri umestitvi mostu v prostor se mora ohraniti celovita in enovita kulturna krajina Loško polje. Vse nove ureditve morajo ohranjati izvorno poljsko razdelitev in tipološko krajinsko zgradbo,
– pri umeščanju mosta čez reko Savo je potrebno upoštevati kamnit most nad obstoječim potokom, ki je bil pred kratkim prestavljen in rekonstruiran.
(4) Usmeritve za oblikovanje mosta in nove ceste do mostu:
– vse prometne ureditve (most, cesta) morajo biti speljane na nivoju terena, večji nasipi so nesprejemljivi,
– nova cesta do mostu mora biti speljana vzporedno z obstoječo parcelacijo, to je potekom njiv v naravi. Cesta mora biti speljana čim bolj na nivoju obstoječega terena, vanj mora biti maksimalno »utopljena«,
– del ceste do mostne konstrukcije mora biti ozelenjen z linijsko neformalno zasaditvijo, ki posnema obstoječo obvodno naravno razrast ob bližnjem potoku. Konstrukcijske elemente mosta na Loškem polju je treba vizualno »sanirati« z avtohtonimi zasaditvami dreves in grmovnic, kar mora biti prikazano v načrtu krajinske ureditve. Izbor drevnine za ozelenjevanje mora povzemati avtohtone vrste okoliške krajine, v ta namen predlagamo izdelavo načrta krajinske ureditve. Grmovne vrste, ki so značilne za vegetacijo obrečnega pasu so: Cornus mas (dren), Corylus avellana (navadna leska), Cornus sanguinea (rdeči dren), Crataegus monogvna (enovrstni glog), Euonvmus europaea (navadna trdoleska). Drevesne vrste so: Quercus robur (dob), Fraxinus angustifolia (jesen), Ulmus minor (brest), Carpinus betulus (beli gaber),
– most mora biti oblikovan nevpadljivo,
– svetila ob cesti morajo biti umeščena v čim manjšem številu, z usmerjenim slopom svetlobe na cesto.
(5) Usmeritve za obvozno cesto do kmetijskih zemljišč in večnamensko vzdrževalno pot ob Savi:
– priključitev ceste, ki bi prečno prekinjala parcelacijsko zgradbo ozkih pasov na reko ni možna,
– večnamenska pot ob Savi mora biti gramozno utrjena ali obdelana s protiprašno zaščito tal, tako da je tem bolj sonaravna.
(6) Usmeritve za gradnjo drugih objektov:
– oblikovanje avtobusnih postajališč, nadstreškov in javne kolesarnice mora biti transparentno, z nevpadljivo nosilno konstrukcijo v temno rjavem barvnem tonu,
– na zavarovanem območju kulturne krajine je prepovedano umeščanje objektov za oglaševanje (jumbo plakatov),
– gradnja in postavitev telekomunikacijskih anten in oddajnikov v zavarovanem območju kulturne krajine ni dopustna,
– na zavarovanem območju kulturne krajine je prepovedana gradnja objektov, ki z OPPN-jem niso predvideni oziroma niso izrecno dovoljeni.
6. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
31. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Investitor mora omogočiti dostop do kmetijskih zemljišč med gradnjo in po njej. Med gradnjo se zagotovi sodelovanje z lastniki bližnjih kmetijskih zemljišč, ki bodo med gradnjo v začasni uporabi (območje gradbišča, deponija odvečnega materiala, ravnanje z rodovitno zemljo).
(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal, predvsem kmetijskih površin. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri rekultivaciji kmetijskih površin in končni ureditvi obcestnega prostora. Po končani gradnji se kmetijska zemljišča v začasni uporabi ponovno usposobijo za kmetijske namene.
32. člen
(gozd)
(1) Objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča morajo biti odmaknjeni od meje gozda, ki bo po predlagani spremembi ostal gozd, najmanj 1m. Med gradnjo in po njej mora biti omogočen dostop do gozdnih zemljišč in gospodarjenje z gozdom.
Morebitne štore ter odvečen odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd. Po končani gradnji je treba sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah. Teren ob novih ureditvah, kjer je gozd, je po končanih delih treba vzpostaviti v prvotno stanje.
(2) Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati pogoje navedene v smernicah in mnenju.
(3) Del prestavljene trase regionalne ceste na levem bregu Save, sega na območje varovalnega gozda. Za poseg v varovalni gozd se pridobi predhodno dovoljenje v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.
33. člen
(varstvo voda)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) Gradnja novega mosta v Logu ne sme vplivati na vodni režim in stanje voda.
(3) Preprečiti je treba spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov ter splakovanje orodja v reko Savo. Med gradnjo mora izvajalec del določiti sanacijske ukrepe ob morebitnem razlitju ali razsutju nevarnih tekočin in drugih materialov.
(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču reke Save ni dopustno ovirati normalen pretok vode in je prepovedano odlaganje materiala. Brežine reke Save se ohranja.
34. člen
(varstvo tal)
Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja. Odvodnjavanje padavinskih voda s cestnih površin se uredi prek lovilcev olj in maščob. Pri gradnji se uporabi gradbena mehanizacija, ki je tehnično brezhibna ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za ljudi in okolje.
35. člen
(ravnanje z odpadki)
Na območju gradbišča se zagotovi zbiranje in odstranjevanje vseh vrst odpadkov, ki nastanejo na gradbišču.
Gradbeni odpadki se odstranjujejo in odlagajo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za objekte, ki se rušijo in obsegajo več kot 100 m2 je treba izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
36. člen
(varstvo zraka)
(1) Na podlagi Sklepa o določitvi območja in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03) spada obravnavana lokacija v območje SI 2 (območje Koroške, Savinjske doline, Zasavja in Posavja). Za območje SI 2 je ugotovljena II. stopnja onesnaženosti.
(2) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenega materiala, je treba preprečiti emisije prahu, z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu.
37. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo in po končanju del mejne ravni hrupa ne smejo biti presežene. Za zaščito stanovanjskih hiš pred hrupom novega križišča na glavni cesti se na podlagi meritev hrupa ob južnem robu glavne ceste izvede protihrupna ograja.
(2) Med gradnjo mora izvajalec del upoštevati predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se opravljajo v dnevnem času.
38. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Pri načrtovanju javne razsvetljave je treba upoštevati predpise s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. Za razsvetljavo je treba uporabiti svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
39. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OPPN so območja z naravovarstvenim statusom:
– Naravna vrednota: Pečje,
– Ekološko pomembno območje: Sava od Radeč do državne meje.
(2) Usmeritve za varstvo naravne vrednote:
– na območju naravne vrednote se ne izvaja nikakršnih posegov,
– vibracije pri izvedbi posegov smejo biti tolikšne, da ne ogrozijo stabilnosti naravne vrednote,
– na območju vpliva na naravno vrednoto se gradi objekte in izvaja zemeljska dela (odstranjevanje vegetacije, izravnavanje, nasipavanje, zasipavanje) tako in v takšni oddaljenosti od naravne vrednote, da se ohranja njena vidna podoba nespremenjena,
– odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti,
– območja se ponoči ne osvetljuje.
(3) Usmeritve za varstvo ekološko pomembnega območja:
– posege, ki bi lahko povzročili motnje v ekološko pomembnem območju, se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir (od 1. marca do 1. avgusta) in na način, da se živali lahko umaknejo,
– živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje,
– ponoči se območje pečin in reke Save ne osvetljuje. Po možnosti se svetilk neposredno na most ne namešča,
– kjer je namestitev svetilk zaradi varnosti prometa nujna, se zagotovi le ustrezna minimalna javna razsvetljava. Izbere se svetilke, ki svetlobo usmerjajo le na cestišče. Zato se uporabijo usmerjene in ustrezno zasenčene luči, ki svetlobo usmerjajo le pod vodoravnico, v tla. Svetilk, ki razpršijo svetlobo v nebo in mimo cestišča, se ne uporablja. Uporabijo se ustrezne žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra (npr. natrijeve nizkotlačne ali visokotlačne plinske žarnice). Uporaba živosrebrnih žarnic je neprimerna,
– kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin se ne uporablja.
(4) Dodatne usmeritve za varstvo rib v ribiških revirjih:
– dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor,
– prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib,
– vsa predvidena dela betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton,
– morebitno škodo na ribjem življu mora investitor poravnati Ribiški družini Sevnica,
– glede načina gradnje v reki Savi ter ravnanja z odpadki je treba upoštevati smernice Zavoda za ribištvo Slovenije.
7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
40. člen
(obramba in zaščita)
(1) Območje kjer je načrtovana gradnja cest se nahaja na območju kjer je z izgradnjo hidroelektrarne Blanca in že izvedenimi ureditvami, na podlagi Državnega prostorskega načrta za HE Blanca, zagotovljena varnost pred poplavami na levem in desnem bregu reke Save.
(2) Po podatkih ARSO, 2006 se območje načrtovanih ureditve nahaja na območju običajnih protierozijskih ukrepov.
(3) Po javno dostopnih podatkih na območju ni podatkov o plazovih.
(4) V času gradnje in po končani gradnji na obravnavanem območju obstaja možnost razlitja nevarnih snovi. Način gradnje mora potekati tako, da se prepreči možnost razlitja nevarnih snovi in v primeru razlitja določijo takojšnji sanacijski ukrepi.
41. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Objekte je treba graditi po pogojih, predvidenih za območje (spodnjeposavsko-kozjansko potresno območje).
(2) Pri načrtovanju novega mostu in z njim povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 v skladu za Eurocodom 8.
(3) Pred pričetkom projektiranja se izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda s ceste ter ostalih ureditev. Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.
42. člen
(požar)
Z načrtovanimi ureditvami se požarna varnost obstoječih objektov ne sme poslabšati. Med gradnjo in po končani gradnji mora biti upoštevana zadostna varnostna višina do vodnikov visokonapetostnih daljnovodov.
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
43. člen
(etapnost gradnje)
Ureditve, ki jih določa OPPN, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– 1. etapa: prestavitev regionalne ceste III. reda št. 679, odsek 3909 Breg–Sevnica–Brestanica.
– 2. etapa: povezava glavne ceste G1/5 odsek 0334 Impoljca–Boštanj in regionalne ceste III. reda št. 679, odsek 3909 Breg–Sevnica–Brestanica z novo povezovalno cesto, mostom čez reko Savo in loško polje ter nadvozom nad glavno železniško progo Zidani Most–Dobova.
44. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg obveznosti navedenih v prejšnjih odstavkih tega prostorskega akta z upoštevanjem vseh določil, navedenih v projektnih pogojih, podanih v smernicah in mnenjih k temu OPPN-ju, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo tudi:
– gradbišče organizirati na način, da se čim manj posega v naravno okolico, urejati čim manj novih dovoznih poti – uporabljati že obstoječe komunikacije;
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega, železniškega, kolesarskega in peš prometa po obstoječem omrežju javnih cest, prog in poti;
– pred začetkom del, ustrezno urediti vse ceste, ki bi morebiti služile odvozu ali prevozu med gradnjo, po končani gradnji pa sanirati morebitne poškodbe;
– med gradnjo ustrezno zaščititi infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte, po gradnji pa sanirati morebitne poškodbe;
– ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev;
– uporabljati materiale za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo sosednjih objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave ter druge objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev, povzročenih zaradi gradnje ceste in z njo povezanih ureditev, nastale poškodbe;
– v najkrajšem možnem času odpraviti vse negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste;
– po končani gradnji ceste, začasno pridobljena zemljišča, povrniti v prvotno rabo oziroma stanje.
45. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem prostorskim aktom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih ali drugih razmer, ugotovijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Križišče na glavni cesti je dopustno izvesti tudi kot krožno križišče. Prav tako je dopustno izvesti avtobusno postajališče zahodno od križišča. Niveletni potek mosta je možno tudi izvesti tako, da je most na Loškem polju ob Savi čim bolj na terenu, kar omogoča nivojsko priključitev eventuelne obvoznice Log na most. V primeru sprememb tehničnih rešitev se dopustna odstopanja smiselno upoštevajo tudi pri parcelaciji.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.
9. Prehodne in končne določbe
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje OPPN iz 4. člena tega odloka šteje, da je spremenjena in dopolnjena Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05 in 101/05).
47. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN za most čez Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Sevnica.
48. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.
49. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2007
Sevnica, dne 16. maja 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost