Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1640. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 4101.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10, Odločba US št. U-I-156/08-16, Uradni list RS, št. 34/11, ZUPJS-A; Uradni list RS, št. 40/11, ZViS-H; Uradni list RS, št. 78/11) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 4. 2012 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 10. 5. 2012 sprejela naslednje
S P R E M E M B E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta 164. člen.
2. člen
Poglavje G) Odvzem doktorata s členi od 176. do 180. se spremeni, tako da se glasi:
»G) Odvzem strokovnega ali znanstvenega naslova
176. člen
Strokovni oziroma znanstveni naslov se diplomantu odvzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi:
– da diplomant ni imel z zakonom zahtevane izobrazbe za vpis;
– da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu;
– da je diplomant pri zaključnem delu (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, avtorska dela drugih avtorjev v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu prikazal kot svoje lastno delo;
– da zaključno delo (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, v pomembnem delu ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov.
177. člen
O odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti odloča senat univerze.
O odvzemu vseh ostalih strokovnih in znanstvenih naslovov odloča senat članice univerze, na kateri se je izvajal študijski program, po katerem je diplomant pridobil naslov.
Če članica iz prejšnjega odstavka ne obstoji več, odloča o odvzemu senat članice, ki izvaja enak ali vsebinsko podoben program. Če enakega ali podobnega programa ni več, odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova senat univerze.
178. člen
Predlog za začetek postopka odvzema znanstvenega oziroma strokovnega naslova poda rektor oziroma dekan, če obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da so pogoji za odvzem znanstvenega oziroma strokovnega naslova verjetno izkazani.
O predlogu rektorja oziroma dekana odloči pristojni senat.
Če senat meni, da je predlog utemeljen, sprejme sklep, s katerim začne postopek odvzema naslova in določi osebo, ki je pooblaščena za vodenje postopka do izdaje odločbe (v nadaljevanju: pooblaščena oseba).
V primerih uvedbe postopka iz tretje ali četrte alineje 176. člena senat imenuje komisijo treh visokošolskih učiteljev, ki pripravijo ločena pisna poročila o razlogih za odvzem naslova.
Član komisije ali pooblaščena ne sme biti oseba, ki je sodelovala v postopku pridobitve strokovnega ali znanstvenega naslova kot mentor, somentor ali član komisije za oceno diplomantovega zaključnega dela, ki je predpisano s študijskim programom.
178.a člen
O začetku postopka odvzema znanstvenega ali strokovnega naslova pooblaščena oseba obvesti diplomanta, zoper katerega je uveden postopek (v nadaljevanju: diplomant). Diplomant se lahko postopka udeležuje sam ali po pooblaščencu.
Diplomant ima pravico pri pooblaščeni osebi vpogledati v vse dokumente zadeve, biti seznanjen s stanjem zadeve, predlagati dokaze v svojo korist in izvrševati vse druge pravice, ki jih ima kot stranka v postopku ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ni s tem statutom postopek urejen drugače.
178.b člen
Če se postopek odvzema strokovnega ali znanstvenega naslova vodi iz razloga iz druge alineje 176. člena tega statuta, senat upoštevajoč okoliščine primera na predlog diplomanta odloči o prekinitvi postopka odvzema. S sklepom o prekinitvi postopka naloži diplomantu, da v določenem roku opravi manjkajoče obveznosti. Če zaradi spremembe študijskega programa obveznosti ni več mogoče opraviti, senat naloži diplomantu druge obveznosti iz enakega ali primerljivega študijskega programa v ustreznem obsegu. Pri odločanju o tem senat smiselno uporabi pravila o nadaljevanju študija po prekinitvi.
Iz upravičenih razlogov lahko senat določeni rok podaljša na predlog diplomanta, vložen pred potekom roka.
Če diplomant v določenem roku opravi manjkajoče obveznosti, senat na predlog pooblaščene osebe postopek odvzema ustavi. Če diplomant v določenem roku ne opravi obveznosti, se postopek odvzema nadaljuje.
178.c člen
Pooblaščena oseba mora pred odločanjem na senatu pozvati diplomanta, da se najkasneje v roku 30 dni od prejema poziva pisno izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za izdajo odločbe.
Po prejemu pisne izjave diplomanta oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka pooblaščena oseba predlog odločitve in poročilo o izvedbi postopka, skupaj z ločenimi poročili članov komisije iz četrtega odstavka 178. člena, posreduje pristojnemu senatu.
179. člen
O odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova odloča pristojni senat iz 177. člena na svoji seji.
Če senat ugotovi, da obstoji kateri od razlogov za odvzem strokovnega ali znanstvenega naslova, izda odločbo, s katerim ta naslov odvzame, sicer pa postopek s sklepom ustavi.
Znanstveni ali strokovni naslov se odvzame z učinkom od dne, ko je diplomantu vročena odločba.
180. člen
Pravica do uporabe strokovnega ali znanstvenega naslova preneha z vročitvijo odločbe o odvzemu naslova diplomantu.
Po vročitvi odločbe senata o odvzemu naslova diplomantu, univerza v Uradnem listu Republike Slovenije prekliče veljavnost izdane listine.
Univerza vodi razvid podeljenih in odvzetih naslovov.«
3. člen
(Končna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014/12
Ljubljana, dne 24. aprila 2012 in 10. maja 2012
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
predsednik
Upravnega odbora
 
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.
rektor

AAA Zlata odličnost