Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1377. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, stran 2844.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKD in 107/10) ter 14. in 86. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 16. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 so znašali:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina / podskupina kontov       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  7.326.080,19|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.538.478,90|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  4.690.417,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.168.958,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.218.996,77|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   302.462,27|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  1.848.061,86|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.611.030,23|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.958,67|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   30.056,37|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       0|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   205.016,59|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   29.672,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   17.754,82|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   11.917,66|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |   757.928,81|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   175.624,32|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   582.304,49|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  8.723.456,56|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  2.697.706,37|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   567.567,51|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   91.805,70|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.010.347,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   22.347,49|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |    5.638,17|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |  2.082.182,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   193.837,68|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   265.334,39|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   273.198,97|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.349.811,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  3.181.792,14|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  3.181.792,14|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   761.775,70|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   152.556,19|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   609.219,51|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    | –1.397.376,37|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki |        |
|   |minus skupaj odhodki)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   14.545,17|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   14.545,17|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   14.545,17|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |finančnih naložb            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|   |svoji lasti               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   –32.064,57|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   113.523,91|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   113.523,91|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   113.523,91|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  | –1.292.964,85|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v letu 2011 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen
Sklep Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-7/2012-7
Šempeter pri Gorici, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost