Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1362. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2011, stran 2815.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji dne 18. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Ig za leto 2011.
2. člen
+----------+-------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     v EUR|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|Skupina/ |Namen                |  Realizacija|
|podskupina|                   |     2011|
|kontov  |                   |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 5.522.141,55|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 5.081.683,44|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           | 4.207.035,75|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   | 3.626.763,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |703 Davki na premoženje       |  372.237,60|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve|  208.035,15|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |706 Drugi davki           |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |  874.647,69|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |  178.329,81|
|     |od premoženja            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |   3.323,59|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |712 Denarne kazni          |   1.918,08|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |   41.194,72|
|     |storitev               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |  649.881,49|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |  139.143,40|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     0,00|
|     |sredstev               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog    |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |  139.143,40|
|     |in nematerialnega premoženja     |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |    200,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov|    200,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine    |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |  301.114,71|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |  301.114,71|
|     |javnofinančnih institucij      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega  |     0,00|
|     |proračuna iz sredstev proračuna   |       |
|     |Evropske unije            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |787 Prejeta sredstva od drugih    |     0,00|
|     |evropskih institucij         |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 4.846.873,14|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            | 1.874.643,24|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|  382.674,93|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za    |   61.653,29|
|     |socialno varnost           |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   | 1.385.396,77|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |   15.899,76|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |409 Rezerve             |   29.018,49|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           | 2.076.922,09|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |410 Subvencije            |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |411 Transferi posameznikom      | 1.331.193,51|
|     |in gospodinjstvom          |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |412 Transferi neprofitnim      |  195.156,20|
|     |organizacijam in ustanovam      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |  546.048,38|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino    |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |  739.129,06|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |  739.129,06|
|     |sredstev               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |  156.178,75|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim |  108.174,43|
|     |osebam                |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |432 Investicijski transferi     |   48.004,32|
|     |proračunskim uporabnikom       |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |  675.268,41|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |       |
|     |IN NALOŽB              |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN   |       |
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|     |(750+751+752)            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil  |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev   |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJA      |       |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)   |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |440 Dana posojila          |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |441 Povečanja kapitalskih deležev  |     0,00|
|     |in naložb              |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|     0,00|
|     |privatizacije            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VI.    |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN |     0,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|     |V.)                 |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)          |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)        |  225.264,78|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |  225.264,78|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |  225.264,78|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  450.003,63|
|     |RAČUNIH               |       |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |  –225.264,78|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE          |  675.268,41|
|     |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  | 2.856.616,53|
|     |31. 12. 2011             |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2011 znaša 2.856.616,53 EUR.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta (proračunski primanjkljaj), ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 675.268,41 EUR se pokrije s stanji na računih na dan 31. 12. 2011.
Kot namenska sredstva se iz leta 2011 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 278.048,82 EUR,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 72.847,14,
– sredstva neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v višini 6.065,03 EUR in iz leta 2011 v višini 521,52 EUR,
– sredstva neporabljene dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda leta 2011 v višini 129.568,51 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 11.050,00 EUR,
– sredstva neporabljene števčnine v višini 69.989,00 EUR,
– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 184.126,93 EUR,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo leta 2010 in 2011 1.475,98 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2011 znaša 27.610,71 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2010
Ig, dne 18. aprila 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti