Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1338. Odlok o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava, stran 2749.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 13/95) ter 3., 7. in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 13. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Predmet odloka
1. člen
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na področju javne razsvetljave (v nadaljevanju: pogodbeno zagotavljanje prihrankov) na območju Občine Vipava.
(2) Razmerje med Občino Vipava in izvajalcem ureja Zakon o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: ZGJS). Skladno z ZGJS bo pogodbeno zagotavljanje prihrankov izvedeno v obliki koncesijskega razmerja med koncedentom (v nadaljevanju: naročnik) in koncesionarjem (v nadaljevanju: izvajalec).
(3) Pogodbeno zagotavljanje prihrankov se zagotavlja na podlagi tega odloka in pogodbe o zagotavljanju prihrankov, ki jo izvaja pogodbeni izvajalec (v nadaljevanju: pogodba).
(4) Odlok iz prvega odstavka tega člena se sprejema na podlagi Statuta Občine Vipava.
(5) Pogodbeno zagotavljanje prihrankov se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
Definicije
2. člen
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih predpisih in pogodbi imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– »pogodbeno zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije« je izvedba ukrepov za prihranek električne energije, ki obsega vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali druge storitve izvajalca, ki jih opravi pri dobavi in postavitvi, vzdrževanju in upravljanju javne razsvetljave v Občini Vipava v skladu s standardi in predpisi iz drugega odstavka 20. člena tega odloka;
– »pogodba«: je pogodba o zagotavljanju prihrankov iz 1. člena tega odloka;
– »naročnik«: je Občina Vipava;
– »izvajalec«: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja pogodbeno zagotavljanje prihranka iz 1. člena tega odloka;
– »javna razsvetljava«: Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest:
– elektroomarice,
– drogovi,
– svetilke,
– energetski kabli,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave;
– »tekoče vzdrževanje«: Za tekoče vzdrževanje po tem odloku se šteje vzdrževanje celotne infrastrukture javne razsvetljave oziroma popravila vseh sestavnih delov in naprav javne razsvetljave z izjemo svetilke in njenih sestavnih delov (drogovi, prižigališča, jaški, oporišča, signalni in krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe raznovrstnih okrasitev, energetski kabli nad in pod zemljo ipd.);
– »investicije«: Za investicije po tem odloku se šteje vsaka nova investicija v infrastrukturo javne razsvetljave (nove investicije v vse elemente javne razsvetljave, ki vključujejo dobavo in izvedbo elementov javne razsvetljave);
– »svetilka javne razsvetljave«: Za svetilko javne razsvetljave po tem odloku se šteje svetilka z vsemi sestavnimi komponentami, ki jo dobavi izvajalec.
Lastninska pravica
3. člen
(1) Lastništvo svetilk javne razsvetljave, vgrajene s strani izvajalca, ostaja do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti naročnika do izvajalca pri izvajalcu. Po poteku pogodbene dobe preidejo vse svetilke vključno z dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo naročnika, brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima naročnik skladno s posebnimi predpisi na vgrajenih napravah izločitveno pravico v stečaju.
(3) Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in drugih objektov kot objektov gospodarske javne infrastrukture ostane pri naročniku, do poteka pogodbene dobe pa z njimi upravlja izvajalec kolikor ni z odlokom ali pogodbo drugače določeno.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET POGODBE
Vsebina pogodbe
4. člen
(1) Predmet pogodbe je dobava in postavitev naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne energije, zlasti pa:
– dobava, postavitev in zamenjavo svetilk in sijalk s svetilnostjo, ki ustreza vsem predpisom in omogoča prihranek energije;
– popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo;
– redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece;
– čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave;
– intervencije na javni razsvetljavi;
– priprava letnega plana vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo v skladu s programi občine;
– vodenje, opora in svetovanje pri vodenju katastra in kontrolne knjige;
– izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi.
(2) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu pogodbe šteje redno vzdrževanje brez vzdrževanja svetilke in njenih delov in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim planom, ki se predloži Občinskemu svetu Občine Vipava v potrditev.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE POGODBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA
Območje izvajanja pogodbe in uporaba javnih dobrin
5. člen
(1) Pogodbene obveznosti se izvajajo na celotnem območju občine, če pogodba ne določa drugače.
(2) Uporabniki storitev pogodbe so vsi uporabniki javnih površin v Občini Vipava. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja pogodba je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca na kvaliteto opravljenih pogodbenih obveznosti ter na napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 30 dni in odgovor istočasno poslati v vednost naročniku.
Pravni monopol izvajalca
6. člen
(1) Izvajalec ima na podlagi pogodbe na celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati pogodbene obveznosti iz 1. člena tega odloka,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem pooblastilu občine vodenja investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje pogodbenih obveznosti, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Izvajalec, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Izvajalec je po pooblastilu naročnika edini in izključni izvajalec pogodbenih obveznosti na celotnem območju občine, če pogodba ne določa drugače.
(3) V izjemnih primerih lahko izvajalec, ob pisnem soglasju naročnika, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne pogodbene obveznosti na območju občine.
Razmerje do podizvajalcev
7. člen
(1) Izvajalec mora tudi v primeru delnega izvajanja pogodbenih obveznosti preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do naročnika in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Glede pravic podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo javna naročila.
Uporaba javnih dobrin
8. člen
Pogodbene obveznosti so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
IV. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
Vodenje katastra javne službe
9. člen
(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne razsvetljave (prižigališča, jaški, oporišča, svetilke, signalni in krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe raznovrstnih okrasitev, energetski kabli nad in pod zemljo ipd.), njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter stanju objektov.
(2) Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.
(3) Kataster vodi izvajalec ob pomoči naročnika.
Kontrolna knjiga
10. člen
(1) Izvedena dela vodi izvajalec v kontrolni knjigi, ki vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja pogodbenih obveznosti, najmanj pa naslednje:
– naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavljena,
– naprava na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih iz katastra),
– opis dela,
– popis porabljenega materiala,
– porabljen čas za opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo vodi izvajalec ob pomoči naročnika.
V. LETNI PLANI IZVAJANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI IN POROČILO O NJIHOVI IZVEDBI
Letni plan porabe in prihranka
11. člen
(1) Urejanje javne razsvetljave poteka na podlagi letnega plana urejanja javne razsvetljave, ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca meseca septembra za naslednje leto in ga uskladi z občinsko upravo Občine Vipava. Letni plan dokončno potrdi župan po sprejemu proračuna Občine Vipava. Letni plan je priloga in sestavni del pogodbe, sklenjene med Občino Vipava in izvajalcem.
(2) Letni plan urejanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program izvajanja pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo,
– cene storitev,
– program varčevanja z energijo,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za tekoče opravljanje pogodbenih obveznosti,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicije,
– navedbo morebitnih dodatnih ukrepov za katere izvajalec presoja, da so pomembni za kvalitetno in učinkovito izvajanje pogodbenih obveznosti in
– predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po posameznih območjih Občine Vipava in potrebnih sredstev za to.
(3) V letnem planu se za vsako leto trajanja pogodbe določi obseg in višina tekočega vzdrževanja in investicij. Strošek tekočega vzdrževanja in investicij krije občina iz lastnega proračuna in neodvisno od pogodbe, pri čemer je izvzeto vzdrževanje ali zamenjava svetilke ali njenih delov.
Poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave
12. člen
Kakršnokoli poseganje v javno razsvetljavo je, razen izvajalcu, dovoljeno samo s soglasjem Občine Vipava. Soglasje izda na podlagi vloge Občinska uprava Občine Vipava.
Prepovedana dejanja
13. člen
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na javni razsvetljavi brez dovoljenja Občine Vipava,
– poškodovanje javne razsvetljave,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja Občine Vipava,
– onemogočiti dostop do javne razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja Občine Vipava,
– druga dela, ki bi kakorkoli ogrozila delovanje javne razsvetljave.
VI. DRUGE DOLOČBE
Nadzor nad izvajanjem odloka
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor.
VII. RAZMERJA IZVAJALCA DO UPORABNIKOV IN NAROČNIKA
Pravice in dolžnosti izvajalca, naročnika in uporabnikov
15. člen
(1) Razmerja izvajalca do uporabnikov in naročnika tvorijo pravice in dolžnosti izvajalca, naročnika in uporabnikov.
(2) Pravice in dolžnosti izvajalca, naročnika in uporabnikov v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, ki so predmet tega odloka, so določene s pogodbo o zagotavljanju prihrankov.
Dolžnosti izvajalca
16. člen
(1) Izvajalec mora za opravljanje pogodbenih obveznosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
– da zagotovi strokovno svetovanje glede vodenja katastra;
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri, od katerih ima najmanj ena oseba najmanj VI. stopnjo izobrazbe elektrotehnične smeri, najmanj tri leta delovnih izkušenj v elektrotehnični stroki in strokovni izpit;
– da razpolaga z zadostnimi in primernimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet tega odloka;
– da zagotavlja dežurno službo 24 ur na dan vse dni v letu;
– da kot dober gospodar zna uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– da zna vzdrževati objekte in naprave javne razsvetljave tako, da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja pogodbe, ohranja njihova vrednost;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet pogodbe.
(2) Upoštevati mora tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti, zlasti pa v tem okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije s spoštovanjem veljavnih standardov oziroma predpisov (oziroma predpisov, ki bodo te nadomestili).
(3) Posamezne storitve iz 4. člena je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom, drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost in pogodbo.
(4) Izvajalec je dolžan zagotavljati interventno izvajanje pogodbenih obveznosti ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, napak oziroma poškodb v roku 24 ur po ugotovitvi napake oziroma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne okvare, napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se šteje predvsem celodnevno delovanje naprav ter takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost. Izvajalec je dolžan napake in okvare celotne veje javne razsvetljave odpraviti v roku 2 delovnih dni, manj pomembne okvare posameznih naprav pa najkasneje v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
(5) Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme. Če izvajalec tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes naročnika, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz pogodbe, lahko naročnik pod pogoji iz tega odloka, razdre pogodbo.
Pogoji, pod katerimi izvajalec izvaja svojo dejavnost
17. člen
Izvajalec izvaja svojo dejavnost pod pogoji, da:
– opravlja pogodbene obveznosti v svojem imenu in za svoj račun na podlagi določil tega odloka in pogodbe,
– zagotavlja uporabnikom stalno in kvalitetno izvajanje pogodbenih obveznosti,
– opravlja storitve v skladu s potrjenim letnim planom in
– zagotavlja naročniku strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja javne razsvetljave.
Izvajanje pogodbenih obveznosti v primeru višje sile ali vandalizma
18. člen
Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati pogodbene obveznosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile ali vandalizma. V teh primerih ima izvajalec ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od naročnika povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja pogodbenih obveznosti v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata naročnik in izvajalec medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju pogodbenih obveznosti v pogojih nastale višje sile.
Odgovornost izvajalca
19. člen
(1) Za izvajanje pogodbenih obveznosti je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren izvajalec.
(2) Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem pogodbenih obveznosti povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci naročniku, uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Izvajalec je najkasneje pred sklenitvijo pogodbe, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem pogodbenih obveznosti, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Vipava.
(4) Izvajalec v celoti prevzema tveganje za uspeh ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije.
Dolžnosti naročnika
20. člen
Dolžnosti naročnika so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh pogodbenih obveznosti predpisanih z zakonom, s tem odlokom, s pogodbo ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku,
– da zagotavlja redno višino plačil izvajalcu skladno z 22. členom tega odloka,
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja pogodbenih obveznosti izvajalca,
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja pogodbe izvajali pogodbene obveznosti na področju občine,
– da zagotovi pisno obveščanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
Pristojnosti župana in občinske uprave
21. člen
(1) Župan ima v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti naslednje pristojnosti:
– določa tarife, če to ni v pristojnosti občinskega sveta,
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja pristojnih v postopkih izdaje dovoljenj,
– odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja pristojnega organa v razmerjih do izvajalca in uporabnikov,
– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem odloku organ občinske uprave, pristojen za izvajanje pogodbe, ki je predmet tega odloka.
Financiranje
22. člen
(1) Pogodbene obveznosti se financira iz:
– občinskega proračuna,
– drugih virov.
(2) Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno spreminjanje se določijo z javnim naročilom. O spreminjanju tarife odloča župan (prva alineja prvega odstavka 26. člena odloka) na obrazložen predlog izvajalca.
(3) Plačila naročnika izvajalcu se opravljajo po naslednjem odstavku tega člena, in sicer ne glede na prihranek (ali celo izgubo), ki jo bo izvajalec pri izvedbi predmeta tega odloka dosegel.
(4) Naročnik bo za izvedbo ukrepov iz tega odloka plačeval manj, kot je plačeval v referenčnem obdobju, in sicer po formuli (brez DDV):
+------------------------------------------------------+
|   Plačilo izvajalca = ((referenčna poraba (v kWh)    |
|  el. energije) x 0,9 (izbrani koeficient) + poraba   |
| na novoinstalirani moči, pridobljeni v času trajanja |
| pogodbe (v kWh) – dejanska poraba v tekočem letu)) x |
|  cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh)  |
+------------------------------------------------------+
(5) Plačilo izvajalca je določeno po izračunu v prejšnjem odstavku tega člena, pri čemer občina izbere kriterij po katerem izbere izvajalca in mu v skladu s prihranki zagotavlja mesečno plačilo izvajalca v celotnem pogodbenem obdobju.
(6) Plačila izvajalcu vseh ostalih izvajanj, navedenih v tem odloku in ostalih naročil s strani občine, kolikor ne gre za storitve, ki so predmet obračunavanja po prejšnjih odstavkih tega člena, se opravljajo in plačujejo po ceniku izvajalca, ki ga izvajalec predloži občinskemu svetu v vsakoletnem Letnem planu.
Pravice uporabnikov
23. člen
(1) Uporabniki imajo od izvajalca zlasti pravico:
– do trajnega, rednega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve pogodbenih obveznosti pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev izvajalca se lahko v zvezi z izvajanjem teh storitev pritoži izvajalcu in naročniku, če meni, da je bila storitev opravljena v nasprotju s tem odlokom.
Dolžnosti uporabnikov
24. člen
(1) Uporabniki imajo do izvajalca zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca in omogočiti neovirano opravljanje pogodbenih obveznosti,
– pripraviti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, kjer se opravljajo pogodbene obveznosti,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje pogodbe oziroma sporočiti izvajalcu vsako spremembo.
(2) Če uporabnik storitev izvajalcu, ki ima namen opraviti dela v okviru pogodbenih obveznosti, ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja pogodbe, je izvajalec o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo izvajalca odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo pogodbenih obveznosti.
VIII. POGODBA
Sklenitev pogodbe
25. člen
(1) Izvajalec pridobi pravice in dolžnosti iz pogodbenega razmerja s sklenitvijo pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim izvajalcem sklene ena pogodba. Izvajalec je izbran na podlagi izračuna iz 22. člena tega odloka in dodatnih kriterijev objavljenega javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi.
(3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje naročnik izbranemu izvajalcu v podpis pogodbo, ki jo mora izvajalec podpisati v roku 14 dni od prejema. Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
(4) Pogodbo v imenu naročnika sklene župan.
(5) Pogodba se sklene za določen čas, ki ga določi najugodnejši ponudnik izbran z javnim naročilom.
Razmerje med odlokom in pogodbo
26. člen
Pogodba, ki je v bistvenem nasprotju z odlokom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna.
Pristojni organ za izvajanje pogodbe
27. člen
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s pogodbo je organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
IX. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA
Prenehanje pogodbe
28. člen
Pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) naročnikovim razdrtjem,
3. z odstopom od pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.
Potek pogodbe
29. člen
Pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena.
Razdrtje pogodbe
30. člen
(1) Pogodba lahko z (enostranskim) naročnikovim razdrtjem preneha:
– če je proti izvajalcu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila izvajalcu izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje pogodbe, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje pogodbe,
– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev pogodbe,
– če izvajalec pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alineje prvega odstavka lahko začne naročnik s postopkom za enostransko razdrtje pogodbe. Postopek za razdrtje pogodbe naročnik ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja pogodbenega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih lahko začne naročnik postopek za enostransko razdrtje pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila izvajalcu izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se podrobneje določi v pogodbi.
(3) Pogodba se enostransko razdre po sodni poti.
(4) Enostransko razdrtje pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(5) Ob razdoru pogodbe je naročnik dolžan izvajalcu v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj.
Odstop od pogodbe
31. člen
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe:
– če je to v pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno opravljanje pogodbenih dolžnosti).
(2) Ne šteje se za kršitev pogodbe akt ali dejanje naročnika v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na izvajalca in je sorazmeren s posegom v izvajalčeve pravice.
(3) Odstop od pogodbe se izvede po sodni poti.
Sporazumna razveza
32. člen
(1) Pogodbeni stranki lahko sporazumno razvežeta pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz pogodbe nesmotrno ali nemogoče. To storita pisno s podpisom posebne izjave.
X. PREKRŠKI
Prekrški izvajalca
33. člen
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove pobude,
– ne zagotovi kontinuirano in kvalitetno izvajanje pogodbenih obveznosti,
– prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju z 8. členom tega odloka,
– krši pravice in obveznosti iz tega odloka,
– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji po četrtem odstavku 20. člena tega odloka,
– ne uporablja veljavnih tarif.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Prekrški nepooblaščenega opravljanja storitve z značajem dejavnosti javne službe
34. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba občine, ki naroči ali dopusti izvajalcu, ki ni izvajalec po določilih tega odloka, nepooblaščeno opravljanje pogodbenih storitev na območju Občine Vipava.
(2) Enako se kaznuje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ni izvajalec po določilih tega odloka in nepooblaščeno opravljanja pogodbene storitve.
(3) Tudi odgovorna oseba osebe iz drugega odstavka se za prekršek kaznuje z globo 200 EUR.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Evidentiranje v poslovnih knjigah naročnika
35. člen
Plačila izvajalcu, ki jih za opravljeno storitev plača naročnik iz naslova prihrankov energije, se v poslovnih knjigah naročnika evidentira v okvir kontov podskupine 402 – Izdatki za blago in storitev, in sicer v okvir konta 4025 – Tekoče vzdrževanje. Plačila izvajalca naročniku v primeru neizpolnjevanja prihranka pa se knjižijo v skupini 710 – Nedavčni prihodki, konkretno 741 – Drugi nedavčni prihodki.
Nadzor nad izvajanjem določil odloka
36. člen
Do imenovanja pristojnega občinskega inšpektorja opravljajo nadzor nad izvajanjem določil tega odloka pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Vipava.
Začetek veljavnosti
37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012
Vipava, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost