Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1330. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sodražica, stran 2737.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 10. seji dne 12. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja posamezne komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sodražica (v nadaljevanju: program opremljanja), številka 039/11, z dne 9. 3. 2012, ki ga je izdelalo podjetje Boson, trajnostno načrtovanje, d.o.o, ter je na vpogled na sedežu Občine Sodražica.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti, zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objekti na območju Občine Sodražice, ki se bodo prvič opremljali bodisi z omrežjem cest, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem javne razsvetljave oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so informativno prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, ki se ugotavlja ob izdaji odločbe za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če iz gradiva, ki ga predloži zavezanec ob oddaji vloge za plačilo komunalnega prispevka, ni razvidno drugačno stanje, veljajo naslednje določbe:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje.
– Vsak obstoječ ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je kanalizacijski ali vodovodni vod oddaljen od roba parcele največ 150 metrov oziroma je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, se opremljenost objekta ugotavlja posebej.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba parcele največ 150 metrov.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  Vrsta  |        Dejavnost        |  Faktor |
|objekta(*1)|                    |  (Kdej) |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   11  |Stanovanjske stavbe (enostanovanjske, |  1,0  |
|      |dvostanovanjske in več stanovanjske)  |      |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  121  |Gostinske stavbe – razen turističnih  |  1,3  |
|      |kmetij                 |      |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  121  |Gostinske stavbe – turistične kmetije |  0,7  |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  122  |Upravne in pisarniške stavbe      |  1,0  |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  123  |Trgovske in druge stavbe za storitvene |  1,3  |
|      |dejavnosti – razen bencinski servisi  |      |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  12303  |Bencinski servisi           |  1,3  |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  124  |Stavbe za promet in stavbe za izvajanje|  1,0  |
|      |elektronskih komunikacij        |      |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  125  |Industrijske stavbe in skladišča    |  0,9  |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  126  |Stavbe splošnega družbenega pomena   |  0,9  |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  1271  |Nestanovanjske kmetijske stavbe    |  0,7  |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  1272  |Stavbe za opravljanje verskih obredov, |  0,7  |
|      |pokopališke stavbe           |      |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  1273  |Kulturni spomeniki           |  0,0  |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  1274  |Druge nestanovanjske stavbe      |  1,0  |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
(*1) Oznaka CC-SI v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [SS] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|  Komunalna  | Obračunsko |   SS [€]   |  OS [€]   |
|  oprema   |  območje  |        |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|Ceste     | Obračunsko |  10.616.941,34| 10.616.941,34|
|        | območje I  |        |        |
|        +--------------+        |        |
|        | Obračunsko |        |        |
|        | območje II |        |        |
|        +--------------+        |        |
|        | Obračunsko |        |        |
|        | območje III |        |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|Vodovod    | Obračunsko |   658.491,09|   658.491,09|
|        | območje I  |        |        |
|        +--------------+----------------+---------------+
|        | Obračunsko |   206.690,40|   206.690,40|
|        | območje II |        |        |
|        +--------------+----------------+---------------+
|        | Obračunsko |   129.698,82|   129.698,82|
|        | območje III |        |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|Kanalizacija  | Obračunsko |   334.632,73|   334.632,73|
|        | območje I  |        |        |
|        +--------------+----------------+---------------+
|        | Obračunsko |  1.058.192,18|   228.070,82|
|        | območje II |        |        |
|        +--------------+----------------+---------------+
|        | Obračunsko |      0,00|      0,00|
|        | območje III |        |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|Javna     | Obračunsko |   123.000,00|   123.000,00|
|razsvetljava  | območje I  |        |        |
|        +--------------+----------------+---------------+
|        | Obračunsko |   237.000,00|   237.000,00|
|        | območje II |        |        |
|        +--------------+----------------+---------------+
|        | Obračunsko |    52.500,00|   52.500,00|
|        | območje III |        |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ     |       |  13.417.146,56| 12.587.025,20|
+---------------+--------------+----------------+---------------+
8. člen
(obračunsko območje)
(1) Naselja v občini so bila razdeljena na tri obračunska območja, ki so bila določena na podlagi občinskega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 25/01):
– Obračunsko območje I: Sodražica,
– Obračunsko območje II: Zapotok, Vinice, Male Vinice, Ravni Dol, Lipovšica, Zamostec, Jelovec, Globel, Žimarice, Podklanec, Nova Štifta,
– Obračunsko območje III: Janeži, Kračali, Kržeti, Petrinci, Travna Gora, Preska, Sinovica, Kotel, Novi Pot, Brlog – del, Betonovo.
(2) Obračunska območja za posamezne infrastrukture so prikazane v spodnji tabeli:
Površine stavbnih zemljišč na območjih opremljanja za posamezno komunalno opremo
+--------------+----------+-------------+----------+------------+
|  Površine  | Vodovod | Ceste (m2) | JR (m2) |Kanalizacija|
|  stavbnih  |  (m2)  |       |     | in ČN (m2) |
| zemljišč – |     |       |     |      |
| obračunska |     |       |     |      |
|  območja  |     |       |     |      |
+--------------+----------+-------------+----------+------------+
|Obračunsko  |673.262,22| 1.686.659,26|551.312,64| 607.642,41|
|območje I   |     |       |     |      |
+--------------+----------+       +----------+------------+
|Obračunsko  |624.516,01|       |655.260,37| 256.888,01|
|območje II  |     |       |     |      |
+--------------+----------+       +----------+------------+
|Obračunsko  | 97.546,23|       |129.985,58|    0,00|
|območje III  |     |       |     |      |
+--------------+----------+-------------+----------+------------+
Površine obstoječih in predvidenih neto tlorisnih površin na območjih opremljanja za posamezno komunalno opremo
+---------------+-----------+-----------+----------+------------+
|   NTP –   | Vodovod |Ceste (m2) | JR (m2) |Kanalizacija|
|  obračunska |  (m2)  |      |     | in ČN (m2) |
|  območja  |      |      |     |      |
+---------------+-----------+-----------+----------+------------+
|Obračunsko   | 282.502,03| 770.394,79|274.663,65| 299.551,62|
|območje I   |      |      |     |      |
+---------------+-----------+      +----------+------------+
|Obračunsko   | 197.429,28|      |294.690,60| 115.300,54|
|območje II   |      |      |     |      |
+---------------+-----------+      +----------+------------+
|Obračunsko   | 40.586,59|      | 54.221,07|    0,00|
|območje III  |      |      |     |      |
+---------------+-----------+-----------+----------+------------+
9. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice iz tega člena, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. in 4. člena tega odloka. Obračunski stroški opremljanja za posamezno vrsto komunalne opreme so po obračunskih območjih naslednji:
– Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta [Cpij]
+------------+-------+--------+------------+------------+-------+
| Obračunsko | Cesta |Vodovod |Kanalizacija|  Javna  | SKUPAJ|
| območje  |[€/m2] | [€/m2] |in ČN [€/m2]|razsvetljava| Cpij |
|      |    |    |      |  [€/m2]  | [€/m2]|
+------------+-------+--------+------------+------------+-------+
|Obračunsko | 6,29 | 0,98 |  0,55  |  0,22  | 8,05 |
|območje I  |    |    |      |      |    |
+------------+-------+--------+------------+------------+-------+
|Obračunsko | 6,29 | 0,33 |  0,89  |  0,36  | 7,88 |
|območje II |    |    |      |      |    |
+------------+-------+--------+------------+------------+-------+
|Obračunsko | 6,29 | 1,33 |  0,00  |  0,40  | 8,03 |
|območje III |    |    |      |      |    |
+------------+-------+--------+------------+------------+-------+
– Stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta [Ctij]
+------------+-------+-------+------------+------------+-------+
| Obračunsko | Cesta |Vodovod|Kanalizacija|  Javna  | SKUPAJ|
| območje  |[€/m2] | [€/m2]|in ČN [€/m2]|razsvetljava| Ct(ij)|
|      |    |    |      |  [€/m2]  | [€/m2]|
+------------+-------+-------+------------+------------+-------+
|Obračunsko | 13,78 | 2,33 |  1,12  |  0,45  | 17,68 |
|območje I  |    |    |      |      |    |
+------------+-------+-------+------------+------------+-------+
|Obračunsko | 13,78 | 1,05 |  1,98  |  0,80  | 17,61 |
|območje II |    |    |      |      |    |
+------------+-------+-------+------------+------------+-------+
|Obračunsko | 13,78 | 3,20 |  0,00  |  0,97  | 17,95 |
|območje III |    |    |      |      |    |
+------------+-------+-------+------------+------------+-------+
Pomen Cp(ij) in Ct(ij) je naslednji:
Cp(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Ct(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
10. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa cen življenjskih potrebščin, objavljenega s strani Statističnega urada RS, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) · I
oziroma
Ct(ij1) = Ct(ij) · I
kjer je:
I – faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) · Cp(ij1)· Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ct(ij1)· Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
 KP(ij)   komunalni prispevek za    
       določeno vrsto komunalne   
       opreme na posameznem     
       obračunskem območju;     
 
A(parcela) površina ene ali večih    
       zemljiških parcel, na    
       katerih je možno graditi in 
       na njih stoji objekt;    
 
 Cp(ij1)   indeksirani stroški     
       opremljanja kvadratnega   
       metra parcele z določeno   
       vrsto komunalne opreme na  
       posameznem obračunskem    
       območju;           
 
 Dp     delež parcele pri izračunu  
       komunalnega prispevka,    
       določen v 5. členu tega   
       odloka;           
 
 K      faktor dejavnosti, določen v 
 (dejavnost) 6. členu tega odloka;    
 
 Ct(ij1)   indeksirani stroški     
       opremljanja kvadratnega   
       metra neto tlorisne površine 
       objekta z določeno vrsto   
       komunalne opreme na     
       posameznem obračunskem    
       območju;           
 
 A      neto tlorisna površina    
 (tlorisna) objekta;           
 
 Dt     delež neto tlorisne površine 
       objekta pri izračunu     
       komunalnega prispevka,    
       določen v 5. členu tega   
       odloka.
(2) Površina parcele objekta se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
(3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se le-ta določi v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine.
(4) Če podatka o površini parcele iz prejšnjih odstavkov ni mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot fundus objekta (stavbišče), ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. Formula za izračun je:
NTP = stavbišče * število etaž / 1,16
(7) Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
(8) V primeru priključitve na komunalno infrastrukturo na parceli, ki ni gradbena (npr. ureditev vodovodnega priključka v sadovnjaku) se prav tako obračuna komunalni prispevek. Kot osnova izračun se vzame faktor dejavnosti 0,7 ter pavšalna površina parcele Aparcela 100 m2 in pavšalna NTP 60 m2.
12. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) Na območjih, ki se bodo s komunalno opremo na novo urejala, se sprejme nov program za to območje. Ta prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme za to območje.
(2) Stroški za priključitev tega območja na že obstoječo in zgrajeno komunalno opremo se obračunajo po naslednji formuli:
C(piS) = C(piO) * 0,3 + C(piN) * D(piN)
oziroma
C(tiS) = C(tiO) * 0,7 + C(tiN) * D(tiN)
pri čemer oznake pomenijo:
 C(piS)  skupni stroški opremljanja   
     kvadratnega metra parcele za  
     določeno komunalno opremo na  
     obračunskem območju, na     
     katerem se na novo ureja    
     komunalna oprema;        
 
 C(tiS)  skupni stroški opremljanja   
     kvadratnega metra neto     
     tlorisne površine objekta za  
     določeno komunalno opremo na  
     obračunskem območju, na     
     katerem se na novo ureja    
     komunalna oprema;        
 
 C(piO)  obstoječi stroški opremljanja  
     kvadratnega metra parcele za  
     določeno komunalno opremo na  
     obračunskem območju, določeni  
     s tem odlokom;         
 
 C(tiO)  obstoječi stroški opremljanja  
     kvadratnega metra neto     
     tlorisne površine objekta za  
     določeno komunalno opremo na  
     obračunskem območju, določeni  
     s tem odlokom;         
 
 C(piN)  stroški opremljanja       
     kvadratnega metra parcele za  
     določeno novo komunalno opremo 
     na obračunskem območju za    
     katerega se sprejema nov    
     program opremljanja (območje,  
     ki se opremlja z novo opremo); 
 
 D(piN)  delež parcele pri izračunu   
     komunalnega prispevka v novem  
     odloku za območje za katerega  
     se sprejema nov program     
     opremljanja;          
 
 C(tiN)  stroški opremljanja       
     kvadratnega metra neto     
     tlorisne površine objekta za  
     določeno komunalno na      
     obračunskem območju za     
     katerega se sprejema nov    
     program opremljanja (območje,  
     ki se opremlja z novo      
     komunalno opremo) in      
 
 D(tiN)  delež NTP objekta pri izračunu 
     komunalnega prispevka v novem  
     odloku za območje za katerega  
     sprejema nov program      
     opremljanja.
(3) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
KP = KP pred spremembo – KP po spremembi (če je KP > 0!)
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
13. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KP(ij)
Zgornja oznaka pomeni:
– Kp(ij) delež komunalnega prispevka po
     posamezni vrsti infrastrukture
 
– KP   celotni izračunani komunalni
     prispevek.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost ali objekt legalizira.
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– na podlagi prejema obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu o tem, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti, kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
17. člen
(stroški priključevanja)
Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunali prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj, posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če je investitor Občina Sodražica in če tako na predlog župana odloči občinski svet.
(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
20. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Sodražica: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 48/94).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/11
Sodražica, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.