Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1329. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2011, stran 2736.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet na 10. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Sodražica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2012
Sodražica, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.