Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1257. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica, stran 2592.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 14. seji dne 27. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje, postopke za vrednotenje in sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti iz proračunskih sredstev Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju besedila: občina), spremljanje izvajanja programov ter nadzor nad porabo sredstev.
(2) V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj programov za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti,
– postopki, ki jih opravlja občinska uprava, ter dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik,
– kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov organizacij in društev na področju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti.
2. člen
Občina sofinancira naslednje humanitarne, invalidske in socialne programe oziroma projekte:
– humanitarnih in invalidskih organizacij kot prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki so v skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da se v njih izvajajo posebni socialni programi in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov ter ljudi katerih zdravje je ogroženo in usmerjeni h krepitvi zdravja prebivalstva,
– dobrodelnih organizacij kot prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki so v skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev,
– organizacij za samopomoč kot prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki so v skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov oziroma uporabnikov,
– drugih društev, zavodov in organizacij, ki izvajajo programe na področju sociale, zasvojenosti, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe in so registrirani za opravljanje te dejavnosti.
II. POGOJI ZA IZBOR PRIJAVITELJEV PROGRAMOV
3. člen
(1) Prijavitelji na področju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti so lahko društva, zveze društev, zavodi, združenja in druge organizacije, ki so registrirana za izvajanje humanitarne, invalidske in socialne dejavnosti.
(2) Prijavitelji programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo sedež ali enoto na območju Upravne enote Nova Gorica in da za območje občine kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, poleg tega pa so med uporabniki oziroma člani tudi občani občine,
– da imajo sedež ali enoto na območju Goriške ali Obalno-kraške statistične regije in da za območje občine kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, poleg tega pa je med uporabniki oziroma člani vsaj 8 občanov občine,
– da imajo humanitarno, invalidsko ali dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih in da delujejo najmanj eno leto,
– da prijavijo vsebine, ki so predmet razpisa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov oziroma projektov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
– da programe oziroma projekte opravljajo na neprofitni osnovi,
– da nimajo neporavnanih obveznosti do občine.
(3) Organizacije, ki so registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, niso upravičene do sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom.
4. člen
Občina ne sofinancira:
– odhodkov za plače izvajalcev programov in projektov, ki jih izvajajo posamezne organizacije iz prvega odstavka 3. člena (stroški dela);
– programov oziroma projektov, ki so sofinancirani preko drugih javnih razpisov občine.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV TER PROJEKTOV IN DODELITEV SREDSTEV
5. člen
Finančna sredstva se upravičencem delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede občina. Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
6. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merili, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
8. člen
Razpisni rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave razpisa. Vloge morajo biti vložene na ustreznih obrazcih, ki so priloga razpisu. Vloge morajo biti predložene v zaprti kuverti, na kuverti pa mora biti označba »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
(1) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog;
5. ugotovitve o popolnosti vlog;
6. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(2) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
10. člen
(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
11. člen
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člana komisije.
(3) Predlog prejemnikov sredstev se predloži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
12. člen
Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
13. člen
Občina je dolžna v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
14. člen
(1) Občina mora prejemniku sredstev posredovati sklep o izboru in ga hkrati pozvati k podpisu pogodbe.
(2) Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
15. člen
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov občine in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev;
– možnost, da uporabnik kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo;
– dolžnost neposrednega uporabnika, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
– drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev neposrednih uporabnikov glede obvezne vsebine pogodb.
16. člen
Občina mora hraniti dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s pravili o hranjenju trajnega gradiva.
17. člen
(1) Vlagatelj vloge lahko vloži na župana pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa.
(2) Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(3) Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
18. člen
(1) Normativi in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih, invalidskih in socialnih programov in projektov so podlaga za odločitev o višini sofinanciranja posameznih programov in projektov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, in so sestavni del tega pravilnika (priloga 1).
(2) Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za sofinanciranje humanitarnih, invalidskih in socialnih programov in projektov.
(3) Kolikor je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva največ v višini zaprošenih v prijavi, razliko pa se vrne v proračun.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
19. člen
(1) Prijavitelji programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
(2) Občina lahko od prijaviteljev programov kadarkoli zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ugotovitev namenske rabe sredstev.
(3) V primeru, da občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani prijaviteljev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora prijavitelj vrniti občini skupaj z zakonskimi predpisanimi obrestmi.
VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2012
Miren, dne 27. marca 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost