Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1256. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, stran 2585.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), drugega odstavka 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 14. seji dne 27. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– pogoje za izbor prijaviteljev programov,
– predmet sofinanciranja,
– postopek za izbor programov in dodelitev sredstev,
– normative in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov,
– nadzor nad porabo sredstev, ki so namenjena za izvajanje športnih dejavnosti izvajalcev na območju Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina),
– sredstva za investicije v športne objekte.
II. POGOJI ZA IZBOR PRIJAVITELJEV PROGRAMOV
2. člen
(1) Prijavitelji na področju športnih programov so lahko: društva, zveze društev, zavodi in druge organizacije, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
(2) Prijavitelji programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in izvajajo programe pretežno na območju občine,
– delujejo najmanj eno leto,
– prijavijo programe, ki so predmet razpisa,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini v skladu z Zakonom o društvih,
– občini redno in v pogodbeno določenih rokih dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke,
– nimajo neporavnavnih obveznosti do občine.
(3) Organizacije, ki so registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, niso upravičene do sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom.
III. PREDMET SOFINANCIRANJA
3. člen
S sredstvi občinskega proračuna občine se v skladu s pravilnikom sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
8. delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti.
IV. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV IN DODELITEV SREDSTEV
4. člen
Občinski svet po sprejemu proračuna sprejme letni program športa, s katerim se določijo naloge in smernice, ki bi prispevale k uveljavitvi in razvoju športa v občini. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. Z letnim programom športa občina omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
5. člen
Finančna sredstva se upravičencem delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede občina.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
6. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merili, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
8. člen
Razpisni rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave razpisa. Vloge morajo biti vložene na ustreznih obrazcih, ki so priloga razpisu. Vloge morajo biti predložene v zaprti kuverti, na kuverti pa mora biti označba »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
(1) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog;
5. ugotovitve o popolnosti vlog;
6. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(2) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
10. člen
(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
11. člen
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(3) Predlog prejemnikov sredstev se predloži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
12. člen
Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
13. člen
Občina je dolžna v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
14. člen
(1) Občina mora prejemniku sredstev posredovati sklep o izboru in ga hkrati pozvati k podpisu pogodbe.
(2) Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
15. člen
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov občine in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev;
– možnost, da uporabnik kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo;
– dolžnost neposrednega uporabnika, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
– drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev neposrednih uporabnikov glede obvezne vsebine pogodb.
16. člen
Občina mora hraniti dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s pravili o hranjenju trajnega gradiva.
17. člen
(1) Vlagatelj vloge lahko vloži na občino pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila.
(2) Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(3) Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Občina mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
V. NORMATIVI IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV
18. člen
(1) Normativi in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje športnih programov so podlaga za odločitev o višini sofinanciranja posameznih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, in so sestavni del tega pravilnika (priloga 1).
(2) Normativi in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za sofinanciranje športnih programov.
(3) Kolikor je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva največ v višini zaprošenih v prijavi, razliko pa se vrne v proračun.
19. člen
Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, se lahko s sklepom župana razporedi za realizacijo drugih programov na področju športnih dejavnosti.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
20. člen
(1) Izvajalci morajo najkasneje do 31. 1. oddati vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov v preteklem letu z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti, do 10. 4. pa še finančno poročilo z bilanco stanja.
(2) Izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu skupno več kot 10.000,00 EUR, morajo v tekočem letu najkasneje do 31. 7. oddati prvo polletno vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov (za obdobje do 30. 6.), do 31. 1. drugo polletno vsebinsko poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti, do 10. 4. pa še finančno poročilo z bilanco stanja.
(3) Prijavitelji programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
(4) Občina lahko od prijaviteljev programov kadarkoli zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ugotovitev namenske rabe sredstev.
(5) V primeru, da občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani prijaviteljev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora prijavitelj vrniti občini skupaj z zakonskimi predpisanimi obrestmi.
21. člen
(1) V primeru sofinanciranja dogodkov s strani občine, morajo društva poskrbeti za ustrezno promocijo občine na način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa morajo navesti, da je dogodek sofinancirala občina.
(2) Vse prireditve, ki so sofinancirane preko javnega razpisa s strani občine, morajo biti objavljene v občinskem mesečnemu napovedniku dogodkov. V pogodbi o sofinanciranju se natančno določi način in pogoje objave dogodkov.
VII. SREDSTVA ZA INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE
22. člen
Sredstva za vsako posamezno investicijo in investicijsko vzdrževanje v športne objekte, ki so v lasti občine, se določajo v vsakoletnem proračunu v posebnih proračunskih postavkah.
VIII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa (Uradni list RS, št. 84/01).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2012
Miren, dne 27. marca 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost