Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1240. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2012 – rebalans I, stran 2570.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2012 – rebalans I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 102/11), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      | Proračun|
|                          |  2012 –|
|                          |rebalans I|
+------+---------------------------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 3.735.116|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 2.493.396|
+------+---------------------------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.162.010|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.884.440|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  163.260|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  114.310|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  331.386|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |  59.786|
|   |od premoženja                |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine           |   2.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni       |   3.500|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  266.100|
+------+---------------------------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  67.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč       |  67.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE               |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine        |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.174.720|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      | 1.172.956|
|   |javnofinančnih institucij          |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |   1.764|
|   |iz sredstev proračuna EU           |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih   |     0|
|   |institucij                  |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         | 3.881.456|
+------+---------------------------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                |  951.368|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  136.459|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |  21.045|
|   |varnost                   |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve       |  745.464|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |  23.890|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |409 Rezerve                 |  24.510|
+------+---------------------------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI               |  978.343|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |410 Subvencije                |  40.310|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom          |  620.584|
|   |in gospodinjstvom              |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  78.773|
|   |in ustanovam                 |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  238.676|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.790.988|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    | 1.790.988|
+------+---------------------------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  160.757|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in    |  57.100|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski     |     |
|   |uporabniki                  |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim   |  103.657|
|   |uporabnikom                 |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI  | –146.340|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV           |     |
|   |IN NALOŽB                  |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |     0|
|   |DELEŽEV                   |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in finančnih naložb             |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |     0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega  |     |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti   |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA              |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)              |  800.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                 |  800.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  800.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)            |  99.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA               |  99.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga         |  99.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  |  554.660|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          |     |
+------+---------------------------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        |  701.000|
+------+---------------------------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    |  146.340|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011 |  –21.594|
+------+---------------------------------------------+----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         |  –21.594|
+------+---------------------------------------------+----------+
                                «
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 800.000 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 013-4/2012-3
Gorje, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.