Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012

Kazalo

1158. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2011, stran 2376.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 13. redni seji dne 30. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Tišina za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2011. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2011 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
2. člen
Proračun Občine Tišina za leto 2011 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
                        V EUR (brez centov)
+--------+-----------------------------------------+------------+
|Konto  |         Opis          | Realizacija|
|    |                     |    2011|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.941.556|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.970.077|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  2.463.500|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  2.305.564|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   88.251|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   69.685|
|    |IN STORITVE               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |706 DRUGI DAVKI             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   506.577|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   71.916|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |     475|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |     550|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |   325.467|
|    |IN STORITEV               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   108.169|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   52.890|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   52.890|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   918.589|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   211.227|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA           |   707.362|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA          |      |
|    |IZ SREDSTEV PRORAČUNA          |      |
|    |EVROPSKE UNIJE              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.771.585|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  1.003.445|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   338.071|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |   52.250|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   594.914|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   12.378|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |    5.832|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.117.566|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |   91.968|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |   695.599|
|    |IN GOSPODINJSTVOM            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   96.429|
|    |USTANOVAM                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   233.570|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.565.089|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  1.565.089|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   85.485|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |   79.285|
|    |FIZ. OSEBAM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |    6.200|
|    |UPORABNIKOM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –|   169.971|
|    |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ    |      |
|    |ODHODKI)                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    4.272|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |    4.272|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|      0|
|    |DELEŽEV (440+441)            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 DANA POSOJILA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    4.272|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |      |
|    |V.)                   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI |   174.243|
|    |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH|      |
|    |POSOJIL                 |      |
|    |(I. + IV.) – (II. + V.)         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)        |   103.337|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   103.337|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |  –103.337|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   70.906|
|    |RAČUNIH                 |      |
|    |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –     |      |
|    |(II.+V.+IX.)               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   420.260|
|    |DNE 31. 12. 2011             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 5.184,17 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2012.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2012-1
Tišina, dne 2. aprila 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost