Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012

Kazalo

1131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, stran 2346.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 17. in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 14. redni seji dne 26. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 94/11) se v 16. členu črtajo tretji, četrti in peti odstavek in se nadomestijo z novima dvema odstavkoma, ki se glasita:
»Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Brežice.
Občinski svet Občine Brežice se o predlogu kandidata za direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»Vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja imenuje svet zavoda, vendar največ za eno leto, pri čemer ista oseba ne more biti imenovana dvakrat zaporedoma.«
3. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zadeva: 014-1/2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.