Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

970. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2011, stran 2069.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Radeče je občinski svet na 12. redni seji dne 19. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Radeče za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2011.
2. člen
VIŠINA PRORAČUNA
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2011 obsega:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto |    2011 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 3.886.247,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |3.532.460,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |3.077.347,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |2.620.052,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          | 120.127,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   | 337.166,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |705 Davki na mednarodno trgovino in    |      – |
|   |transakcije                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  | 455.113,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   | 379.300,00 |
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |  1.428,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |   865,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  4.714,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  68.504,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |  44.200,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  44.200,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |      – |
|   |nematerialnega premoženja         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)      |    33,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    33,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic naravnih |      – |
|   |nesreč                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       | 309.554,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno- | 241.606,00 |
|   |finančnih institucij           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna |  67.948,00 |
|   |iz sred. proračuna Evropska unija     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |      – |
|   |(740+741)                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |      – |
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |3.930.127,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   | 565.999,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   | 257.718,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  37.023,00 |
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev     | 245.249,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  12.032,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  13.977,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |2.094.296,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  40.219,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       | 388.238,00 |
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  | 150.882,00 |
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |1.514.957,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |1.157.543,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |1.157.543,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     | 112.289,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  51.868,00 |
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  60.421,00 |
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |450 Plačila sredstev v proračun Evropske |      – |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III./2|(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  | –43.880,00 |
|   |(I. – II.)                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      – |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil     |      – |
|   |subjektom, vključenim v enotno      |       |
|   |upravljanje sredstev sistema EZR     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      – |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      – |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      – |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      – |
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      – |
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namen. premož. v jav.    |      – |
|   |skladih in drugih prav. osebah jav.    |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |444 Dana posojila subjektom vključenim v |      – |
|   |enotno upravljanje sredstev sistema EZR  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA |    0,00 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          | 390.000,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 390.000,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          | 390.000,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           | 128.372,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              | 128.372,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       | 128.372,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    | 217.748,00 |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       | 261.628,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  43.880,00 |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  6.658,96 |
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2011 znaša 212.542,68 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 41.820,26 EUR.
4. člen
Namenska sredstva leta 2011 v višini 323.975,06 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenska sredstva leta 2011 v višini 5.240,87 EUR pa se razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2012
Radeče, dne 19. marca 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.