Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

949. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig, stran 2046.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08) je Občinski svet Občine Ig na 10. redni seji dne 7. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Ig (v nadaljevanju: občini).
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se morajo izvajati neprekinjeno, nemoteno in enakopravno do vseh uporabnikov ter na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih in drugih standardov in normativov.
3. člen
Podrobnejše pogoje za izvajanje javnih služb, območje izvajanja javnih služb, uporabo javnih dobrin in pogoje dostopnosti do dobrin javnih služb, vrsta in obseg objektov in naprav potrebnih za izvajanje javnih služb, pravice in obveznosti uporabnikov, nadzor, financiranje javnih služb, oblike in postopke javno zasebnega partnerstva in drugo, določajo akti o ureditvi posameznih javnih služb, ki jih sprejme občina.
Uporaba javnih dobrin javnih služb je pod enakimi pogoji dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
II. VRSTE JAVNIH SLUŽB
4. člen
Obvezne javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– gasilska služba,
– vzdrževanje javnih cest, ter druge javne službe, če tako določi zakon.
5. člen
Izbirne javne službe so:
– oskrba naselij s plinom,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija vaških trgov s pripadajočimi napravami in opremo,
– urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, športnih igrišč in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami in opremo,
– urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, peš poti, pločnikov in drugih javnih poti v naseljih,
– pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje in vzdrževanje komunalnih naprav,
– plakatiranje in obveščanje,
– deratizacija in dezinfekcija.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi Občinski svet Občine Ig.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Gospodarske javne službe se na območju Občine Ig lahko izvajajo v eni izmed naslednjih organizacijskih oblik:
– režijski obrat;
– javno podjetje;
– javno-zasebno partnerstvo v obliki s koncesijskim razmerjem ali v obliki javno naročniškega razmerja.
7. člen
V primeru, da se gospodarske javne službe izvaja s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva, občina izbere koncesionarja po postopku sklepanja koncesijskega razmerja skladno z določili tega odloka, koncesijskega akta, Zakona o javnem naročanju, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
Koncesijski akt je obvezen in ga sprejme Občinski svet Občine Ig.
Koncesija se lahko podeli za vse obvezne in izbirne gospodarske javne službe skupaj, za posamično gospodarsko javno službo ali za določene smiselne skupine. Odločitev o tem je vsebovana v koncesijskem aktu. V koncesijskem aktu se odloči tudi o izključni ali posebni pravici izvajanja gospodarske javne službe.
Izvajalec javno-zasebnega partnerstva (koncesionar) mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.
Upoštevajoč naravo gospodarskih javnih služb mora izvajalec javno-zasebnega partnerstva v koncesijskem razmerju nositi vsaj del poslovnega tveganja (tržnih tveganj v zvezi z obsegom povpraševanja, ponudbe oziroma tveganjem razpoložljivosti).
Javnonaročniško razmerje je odplačno razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve v skladu s predpisi o javnih naročilih in javno-zasebnem partnerstvu.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
8. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju javnih služb opravlja občinska uprava. Naloge se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javnih služb,
– svetovanje in sodelovanje v postopkih po predpisih o javnih naročilih in javno-zasebnem partnerstvu,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– financiranje javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave javnih služb, pod pogojem, da to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalca javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte, omrežja in naprave javnih služb, pod pogojem, da to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalca javnih služb,
– ter druge naloge določene z zakonom, predpisi in programi občine.
Izvajalci posameznih javnih služb so dolžni sodelovati pri načrtovanju in pospeševanju dejavnosti, ki jo opravljajo kot javno službo.
Posamezna dela in naloge se iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela lahko prenesejo na ustrezno usposobljeno in registrirano izvajalsko organizacijo ali samostojnega izvajalca.
V. FINACIRANJE JAVNIH SLUŽB
9. člen
Javne službe se lahko financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev, iz prihodkov izvajalcev javnih služb in iz drugih virov, določenih z zakonom, podzakonskimi akti ali občinskim odlokom.
Za financiranje javne službe lahko občina predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalnih skupnosti.
10. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so individualno določljive in izmerljive, plačujejo uporabniki ceno javne dobrine.
Cene se oblikujejo in določajo po postopku, ki je določen z veljavnimi predpisi.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine.
Iz sredstev proračuna se financirajo javne službe s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. Lahko se financirajo iz proračunskih sredstev, ki se zbirajo na podlagi posebej sprejetih odlokov.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
11. člen
Varstvo uporabnikov javnih dobrin izvršujejo predsedniki svetov vaških skupnosti.
12. člen
Župan občine je dolžan obravnavati pripombe in predloge predsednikov svetov vaških skupnosti, ki se nanašajo na izvajanje določb tega odloka. V primeru, da župan meni, da je za rešitev pripomb potrebno mnenje Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora oziroma občinskega sveta, župan predlaga reševanje pripomb oziroma predloga na prvi naslednji seji odbora oziroma občinskega sveta.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Na podlagi tega odloka se v roku dvanajstih mesecev od njegove uveljavitve uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni akti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.
Do sprejetja aktov iz predhodnega odstavka tega člena se uporabljajo sedaj veljavni odloki, pravilniki in drugi splošni akti, ki urejajo dejavnosti s področja javnih služb.
Koncesijske in druge veljavne pogodbe sklenjene skladno s prejšnjimi predpisi veljajo do njihovega izteka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 69/06) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 32/08).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3541/001/2012
Ig, dne 7. marca 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.