Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

948. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 2044.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUJPS) in 20. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 7. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter določa kriterije za sprejem otrok v enote vrtca pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: vrtec).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto.
Vrtec sprejema vloge samo za sprejem v tekočem in naslednjem šolskem letu.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto na svoji spletni strani, na oglasni deski vrtca in v lokalnem časopisu.
Vlogo za vpis otroka v vrtec starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) dobijo na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca.
Sestavni del vloge je tudi pooblastilo, s katerim starši dovolijo preverjanje svojih podatkov in podatkov o otroku pri upravljalcih baz osebnih podatkov.
Izpolnjeno vlogo starši oddajo na sedežu vrtca ali pošljejo po pošti. Za točkovanje vloge oziroma za uvrstitev otroka na prednostni vrstni red morajo starši vlogo oddati do datuma, ki je določen v razpisu.
V vrtec se sprejemajo predšolski otroci od dopolnjenega 11. meseca starosti, vendar ne prej kot en dan po izteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec, pristojni center za socialno delo vrtcu na njegovo zahtevo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Otroke v starosti od 11 mesecev do 3 let vrtec sprejema v oddelek prve starostne skupine, od 3 let do vstopa v šolo pa v oddelek druge starostne skupine.
Starost otroka se presoja na dan sprejema v vrtec.
4. člen
Sprejeta vloga za vpis se vpiše v posebno evidenco prijav, pri čemer vrtec staršem sporoči šifro otroka, pod katero je otrok voden v evidenci.
Če starši oddajo vlogo, na kateri manjkajo obvezni podatki oziroma obvezne priloge, se starše pozove, da vlogo dopolnijo.
Vloga se obravnava in o sprejemu otroka se odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
5. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, o sprejemu otrok odloča ravnatelj.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, o njihovem sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija).
6. člen
V primeru, da vlagatelj vlogo odda kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge in o šifri, pod katero se otrok vodi v evidenci vpisanih otrok. Če so v vrtcu prosta mesta, vrtec istočasno vlagatelja pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
7. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec sprejme prednostno.
8. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na izpolnjevanje pogojev za sprejem v vrtec, glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok, in je vlagatelj z njo pisno seznanjen.
9. člen
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, je komisija dolžna preveriti njihovo resničnost pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
10. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
11. člen
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši otroka vključiti v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom ali z dnem, ki ga določi vrtec za zapolnitev med letom izpraznjenega mesta, oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec, oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec.
12. člen
Starši otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec, lahko v roku 15 dni po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu le-tega.
Šteje se, da je odločitev o ugovoru vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
Po preteku pritožbenega roka, oziroma ko svet zavoda odloči o ugovorih, je prednostni vrstni red dokončen.
Komisija oblikuje skupen prednostni vrstni red za vse enote vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Starši lahko izbirajo enoto vrtca glede na želje in potrebe. Ko v posamezni enoti ni več prostih mest, se staršem po prednostnem vrstnem redu ponudi mesto v drugi enoti vrtca. Kolikor starši ne podpišejo pogodbe za ponujeno enoto vrtca, se smatra, da so od pogodbe odstopili, in se jih črta iz prednostnega vrstnega reda.
13. člen
Čakalni seznam velja do oblikovanja novega prednostnega vrstnega reda.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
14. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Kriteriji se določijo s točkami.
15. člen
Komisijo sestavljajo 3 člani: predstavnik delavcev vrtca, predstavnik staršev in predstavnik občine ustanoviteljice.
Člani komisije so imenovani za štiri leta.
Mandat predstavnika staršev je povezan z vključenostjo otroka v vrtec.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda.
16. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Komisija dela na sejah, na katerih so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija lahko zahteva mnenje ali na svojo sejo povabi predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov.
17. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje:
– podatke o času in kraju seje komisije,
– podatke o udeležbi na seji, poimenski seznam vabljenih in prisotnih članov komisije,
– ugotovitev o številu prostih mest in številu prijavljenih otrok,
– seznam otrok, ki so bili sprejeti in seznam otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec,
– sprejete sklepe.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca skladno z veljavnimi predpisi.
18. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, za sprejem v naslednjem šolskem letu pa najkasneje do 31. maja tekočega leta.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca tekočega leta oziroma do roka, ki je objavljen v razpisu.
19. člen
Komisija v skladu z določbami Zakona o vrtcih vloge obravnava na svoji seji, ki ni javna.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
20. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------+----------------------------+------------------------+
|Zap. št. |     Kriterij     |  Pripadajoče število |
|     |              |  točk za izpolnjen  |
|     |              |    kriterij    |
+---------+----------------------------+------------------------+
|1.    |Otrok ima stalno ali začasno|40           |
|     |bivališče v Občini Dol pri |            |
|     |Ljubljani.         |            |
+---------+----------------------------+------------------------+
|2.    |Otrok je bil uvrščen na   |0,045 točke za vsak dan |
|     |prednostni vrstni red v   |čakanja od prvega    |
|     |preteklem šolskem letu in  |želenega datuma     |
|     |brez svoje krivde ni bil  |sprejema ob       |
|     |sprejet.          |neprekinjeni      |
|     |              |uvrščenosti na čakalnem |
|     |              |seznamu, vendar ne pred |
|     |              |dopolnjenim 11 mesecem |
|     |              |starosti, do      |
|     |              |predvidenega datuma   |
|     |              |sprejema v vrtec.    |
+---------+----------------------------+------------------------+
|3.    |Otrok živi v enostarševski |15           |
|     |družini.*          |            |
+---------+----------------------------+------------------------+
|4.    |V vrtec je na dan sestave  |5            |
|     |prednostnega vrstnega reda |            |
|     |že vključen otrok iz iste  |            |
|     |družine.          |            |
+---------+----------------------------+------------------------+
|5.    |Sprejem dvojčkov ali več  |10           |
|     |sorojencev.         |            |
+---------+----------------------------+------------------------+
|6.    |Datum, ko je bila vloga   |0,01 točke za vsak dan |
|     |oddana.           |od oddaje zadnje vloge, |
|     |              |vendar ne pred     |
|     |              |dopolnjenim 11. mesecem |
|     |              |starosti, do      |
|     |              |predvidenega datuma   |
|     |              |sprejema v vrtec.    |
+---------+----------------------------+------------------------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
* Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev neznan ali je umrl, pa otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje;
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe oziroma kadar pred pristojnim sodiščem še teče postopek, otrok pa po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema.
21. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika s sklepom določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje kriterije:
1. starost otroka – prednost ima starejši otrok;
2. datum oddane prijave – prednost ima otrok, katerega prijava je bila prej oddana.
22. člen
Vrtec zapolni prosta mesta s sprejemom otrok s prednostnega vrstnega reda, ki na dan predvidenega sprejema v vrtec izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec.
Vrtec med letom izpraznjena mesta zapolni s sprejemom otrok s čakalnega seznama. Če so med letom vsi otroci s čakalnega seznama sprejeti v vrtec, lahko komisija ali ravnatelj sprejme otroke, za katere so starši vložili vlogo za vpis med šolskim letom.
V primeru, da otrok na datum predvidenega sprejema ne izpolnjuje pogojev za sprejem v vrtec, se v vrtec sprejme prvega naslednjega otroka s čakalnega seznama, ki izpolnjuje pogoje.
V primeru, da 15 dni po datum možnega medletnega sprejema v vrtec noben otrok s čakalnega seznama ne izpolnjuje pogojev za sprejem v vrtec, lahko komisija ali ravnatelj sprejme otroke, za katerega so starši vložili vlogo za vpis med šolskim letom.
V primeru, da otrok s čakalnega seznama ni sprejet v vrtec v tekočem letu, morajo starši v naslednjem letu ponovno oddati vlogo za sprejem v vrtec. Na čakalni seznam so lahko uvrščene samo vloge, ki jih je obravnavala in točkovala komisija.
V. IZPIS OTROK
23. člen
Starši lahko na posebnem obrazcu izpišejo otroka, vendar ne manj kot 15 dni pred želenim datumom izpisa. Obrazec za izpis prejmejo na upravi ali na spletni strani vrtca. Izpolnjen obrazec starši oddajo na sedežu vrtca ali pošljejo po pošti.
24. člen
Izpisani otrok pri morebitnem ponovnem vpisu v vrtec ne prejme točk po drugem kriteriju za sprejem.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Za otroke, za katere so bile vloge oddane do 31. 3. 2011 za šolsko leto 2011/2012 in niso bile točkovane, ker otroci na dan 1. 9. 2011 niso izpolnjevali kriterijev za sprejem v vrtec, se šteje, kot da so bili uvrščeni na prednosti vrstni red v šolskem letu 2011/2012.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je svet OŠ Dol pri Ljubljani v soglasju z občinskim svetom Občine Dol pri Ljubljani sprejel na 1. seji, dne 25. 2. 2005.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6020-0004/2011-1
Dol pri Ljubljani, dne 7. marca 2012
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.