Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012

Kazalo

848. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2012, stran 1836.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na nadaljevanju 14. redne seje dne 1. 3. 2012 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2012
1.
Letni program športa opredeljuje naloge in smernice, programe, obseg in potrebna finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini in bodo v letu 2012 sofinancirani iz občinskega proračuna.
Občina za izvajanje letnega programa športa v letu 2012 zagotavlja proračunska sredstva neprofitnim športnim organizacijam, ki bodo izvajale posamezne programe športa, ki so v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in v interesu občine. Občina spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in vzdrževanje javnih športnih površin.
2.
V letu 2012 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za predšolske in šoloobvezne otroke ter mladino, z namenom izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja psihofizične sposobnosti, odpravljanja negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT TER KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT ODRASLIH
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Kvaliteta programov je povezana tudi s sofinanciranjem profesionalnih trenerjev.
Otrokom in mladini športna vzgoja (kakovostni šport – priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljuje so pa pomemben dejavnik razvoja športa) pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost in rezultat, ki je eno od meril uspešnega dela s športniki. Podpora vrhunskemu športu pa je namenjena športnikom, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
3. PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE
Izvajalci programa kjer se aktivno, koristno in prijetno izpopolnjuje prosti čas odraslih, ki to vrsto športne dejavnosti praviloma plačujejo sami, morajo za sofinanciranje programov izpolnjevati pogoje in merila določene s pravilnikom.
4. DRUGI PROGRAMI V ŠPORTU
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnega kadra v kakovostnem in vrhunskem športu ter delovanje društev in sofinanciranje uporabe športnih površin.
3.
V okviru letnega programa športa občina sodeluje z neprofitnimi športnimi organizacijami, ki izvajajo športne programe in projekte ter promocijo športnih programov za potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok ter drugih športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe za potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov športnih površin, v sklopu Letnega programa športa, podpira povečevanje javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
4.
Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2012, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012, namenja proračunska sredstva v višini 15.000,00 EUR za vzdrževanje športne infrastrukture in 83.500,00 EUR za sofinanciranje programov športa, od katerih je 66.000,00 EUR sredstev namenjenih za javni razpis.
5.
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so namenjene občanom v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka, prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba, imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
6.
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 01101-2/2012-13
Šempeter pri Gorici, dne 1. marca 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.