Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012

Kazalo

834. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del, stran 1814.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (v nadaljnjem besedilu: ZN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo ZN
Območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 61/99 in 78/10).
109. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.) Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del opredeljuje kot prostorski izvedbeni akt, ki po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ostaja v veljavi.
Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del se območje ZN nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-408, kjer je namenska raba zemljišč IG – gospodarske cone.
Območje je pozidano s proizvodnimi in poslovnimi objekti, na prostih površinah pa so urejene manipulativne površine ter parkirišča. Poleg proizvodnih in poslovnih objektov se znotraj F10 nahaja še vrtec, urejen pa je tudi manjši interni park.
Zaradi širitve dejavnosti in prostorske stiske v obstoječih objektih ima investitor namen povečati kapacitete obstoječih proizvodnih, skladiščnih in parkirnih površin. Ker so nove površine za proizvodnjo ter za skladišča zaradi organizacije proizvodnega procesa potrebne predvsem na in ob območjih že obstoječih objektov, je za racionalno realizacijo investitorjeve namere potrebna sprememba prostorskega akta.
3.
Območje ZN
Spremembe in dopolnitve ZN obravnavajo območje funkcionalnih enot F8, F10, F11 in F12, ki skupaj merijo okoli 11 hektarjev.
Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi ZN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
5. Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o.
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. UPC Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
17. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve za spremembo in dopolnitev ZN so izdelane.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden osem mesecev po začetku priprave ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravo ZN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-53/2011-9
Ljubljana, dne 9. marca 2012
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.