Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012

Kazalo

819. Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2, stran 1783.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 42. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) ter 11., 14., 17. in 20. člena Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov je strokovni svet na seji 6. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za uvrstitev na seznam aktivnih preizkušenih davčnikov, aktivnih preizkušenih računovodij, aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, aktivnih preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov in aktivnih revizorjev ter razlog za izbris z navedenih seznamov.
II. UVRSTITEV NA SEZNAM AKTIVNIH IMETNIKOV NAZIVA
2. člen
Na seznam aktivnih preizkušenih davčnikov se lahko uvrsti oseba,
a) ki ji je Slovenski inštitut za revizijo (dalje: Inštitut) izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni davčnik,
b) ki se s pisno izjavo iz priloge A k temu pravilniku Inštitutu zaveže, da bo pri svojem delu spoštovala Kodeks poklicne etike preizkušenega davčnika in delovala v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil davčnega proučevanja in svetovanja,
c) ki se stalno strokovno izobražuje v skladu s Pravilnikom o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (odslej Pravilnik o dodatnem izobraževanju),
č) ki na Inštitut vloži pisno zahtevo za uvrstitev na seznam in ji priloži izjavi iz točke b) tega člena.
Na seznam aktivnih preizkušenih računovodij se lahko uvrsti oseba,
a) ki ji je Inštitut izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni računovodja,
b) ki se s pisno izjavo iz priloge B k temu pravilniku Inštitutu zaveže, da bo pri svojem delu spoštovala Kodeks poklicne etike računovodje in delovala v skladu s pravili stroke,
c) ki se stalno strokovno izobražuje v skladu s Pravilnikom o dodatnem izobraževanju,
č) ki na Inštitut vloži pisno zahtevo za uvrstitev na seznam in ji priloži izjavi iz točke b) tega člena.
Na seznam aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev se lahko uvrsti oseba,
a) ki ji je Inštitut izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor,
b) ki se s pisno izjavo iz priloge C k temu pravilniku Inštitutu zaveže, da bo pri svojem delu spoštovala Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev in delovala v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja,
c) ki se stalno strokovno izobražuje v skladu s Pravilnikom o dodatnem izobraževanju,
č) ki na Inštitut vloži pisno zahtevo za uvrstitev na seznam in ji priloži izjavi iz točke b) tega člena.
Na seznam aktivnih preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se lahko uvrsti oseba,
a) ki ji je Inštitut izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov,
b) ki se s pisno izjavo iz priloge Č k temu pravilniku Inštitutu zaveže, da bo pri svojem delu spoštovala Kodeks poklicne etike preizkušenega revizorja informacijskih sistemov in delovala v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil revidiranja informacijskih sistemov,
c) ki se stalno strokovno izobražuje v skladu s Pravilnikom o dodatnem izobraževanju,
č) ki na Inštitut vloži pisno zahtevo za uvrstitev na seznam in ji priloži izjavi iz točke b) tega člena.
Na seznam aktivnih revizorjev se lahko uvrsti oseba,
a) ki ji je Inštitut izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva revizor,
b) ki se s pisno izjavo iz priloge D k temu pravilniku Inštitutu zaveže, da bo pri svojem delu spoštovala Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev in delovala v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil revidiranja,
c) ki se stalno strokovno izobražuje v skladu s Pravilnikom o dodatnem izobraževanju,
č) ki na Inštitut vloži pisno zahtevo za uvrstitev na seznam in ji priloži izjavi iz točke b) tega člena.
Če vlagatelj izpolnjuje pogoje iz ustreznega odstavka tega člena, ga Inštitut uvrsti na ustrezen seznam.
3. člen
Inštitut podatke na seznamu objavlja dve leti. Po preteku tega obdobja ima imetnik strokovnega naziva pravico zaprositi za ponovno objavo za naslednje dveletno obdobje, če opravi program izobraževanja v skladu s Pravilnikom o dodatnem izobraževanju.
4. člen
Na navedene sezname se vnesejo naslednji podatki imetnikov strokovnega naziva:
a) ime in priimek,
b) elektronski naslov,
c) datum vpisa na seznam in datum izteka objave.
Sezname iz prvega do petega odstavka drugega člena ter spremembe teh seznamov Inštitut objavlja na svoji spletni strani in v reviji Revizor.
III. IZBRIS IMETNIKA STROKOVNEGA NAZIVA S SEZNAMA
5. člen
Inštitut izbriše imetnika strokovnega naziva z ustreznega seznama:
a) če imetnik strokovnega naziva po poteku dveletnega obdobja ne vloži zahteve za ponovno objavo na seznamu,
b) po poteku dveletnega obdobja, če imetnik strokovnega naziva ne izpolni program dodatnega izobraževanja v skladu s Pravilnikom o dodatnem izobraževanju,
c) v primeru smrti,
č) če krši kodeks in/ali pravila stroke iz točke b) ustreznega odstavka tega člena, ki se jih je zavezal spoštovati.
Inštitut izbriše imetnika strokovnega naziva z ustreznega seznama v primeru iz točke c) najkasneje v 15 dneh od dne, ko izve za navedeni razlog za izbris, in v primeru iz točke č) najkasneje v 15 dneh od dne, ko Inštitut z pravnomočnim sklepom ugotovi, da je imetnik strokovnega naziva kršil kodeks in/ali pravila stroke, ki se jih je zavezal spoštovati z izjavo iz točke b) ustreznega odstavka tega člena.
6. člen
V primeru zanemarljive kršitve pravil kodeksa in/ali pravil stroke, ki nima škodljivih posledic niti za stranko niti za ugled strokovnega naziva, lahko Inštitut izjemoma odloči, da se imetnik strokovnega naziva ne izbriše s seznama, temveč se mu izreče opomin.
Povzetek opomina se, ne da bi se razkrila identiteta kršitelja, objavi na spletni strani sekcije, katere član je kršitelj.
IV. IZBRIS ZARADI KRŠITVE KODEKSA IN/ALI PRAVIL STROKE
7. člen
Postopek zaradi izbrisa s seznama zaradi kršitve kodeksa in/ali pravil stroke se začne na podlagi pisne zahteve za presojo, ali je imetnik strokovnega naziva kršil kodeks poklicne etike in/ali pravila stroke.
8. člen
Zahteva mora obsegati:
– ime imetnika strokovnega naziva,
– določen opis kršitve ter listinske in druge dokaze,
– ime, priimek in naslov osebe, ki zahteva uvedbo postopka.
Zahteva se naslovi na odbor sekcije, katere član je imetnik strokovnega naziva.
Zahteva za presojo dela aktivnega revizorja se naslovi na direktorja Inštituta. Direktor Inštituta imenuje komisijo, ki izvede postopek zaradi izbrisa s seznama aktivnih revizorjev.
Določbe, ki veljajo za odbore, se smiselno uporabljajo tudi za komisijo iz prejšnjega odstavka.
Inštitut postopka ne začne, če je zahtevo podala anonimna oseba.
9. člen
Odbor zahtevo prouči in ugotovi svojo pristojnost. Odbor izvede dokaze, za katere meni, da so potrebni zaradi ugotovitve, ali je zatrjevana kršitev podana. Po potrebi odbor pridobi dodatne podatke in izvede dodatne dokaze. Po izvedbi dokazov sprejme sklep o uvedbi postopka.
Pomanjkljiva zahteva se lahko vrne prijavitelju, da jo dopolni v roku, ki ga določi odbor.
Odbor utemeljeno zahtevo pošlje imetniku strokovnega naziva, da se o njej pisno izjavi. Pri tem določi rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 15 dni.
10. člen
Odbor obravnava zahtevo skupaj z izjavo imetnika strokovnega naziva. Če je potrebno, izvede dodatne dokaze, ki jih je predlagal imetnik strokovnega naziva v izjavi. V primeru, da odbor ugotovi, da je imetnik strokovnega naziva kršil kodeks poklicne etike in/ali pravila stroke, sprejme sklep o izbrisu s seznama iz 2. člena tega pravilnika in ga pošlje imetniku strokovnega naziva.
Sklep o izbrisu mora biti obrazložen in mora obsegati določno navedbo dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja kršitev kodeksa poklicne etike oziroma pravil stroke, sklic na del kodeksa poklicne etike oziroma pravil stroke, ki naj bi jih imetnik strokovnega naziva kršil, in dokaze, ki jih je odbor izvedel.
Imetnik strokovnega naziva ima pravico v 30 dneh vložiti pritožbo. V primeru, da se v pritožbi sklicuje na listinske dokaze, mora te pripombam priložiti.
Pritožba se naslovi na Strokovni svet Inštituta. Revizorji pritožbo vložijo na Revizijski svet Inštituta.
11. člen
O pritožbi odloča Strokovni svet Inštituta. Kadar gre za izbris aktivnega revizorja, odloča o pritožbi Revizijski svet Inštituta.
Določbe, ki veljajo za Strokovni svet Inštituta, se smiselno uporabljajo za odločanje Revizijskega sveta Inštituta.
Če Strokovni svet Inštituta ugotovi, da iz predložene dokumentacije izhaja, da imetnik strokovnega naziva ni kršil kodeksa poklicne etike oziroma pravil stroke, izrečen pa je bil izbris s seznama, s sklepom odpravi sklep odbora. V primeru zanemarljive kršitve pravil kodeksa in/ali pravil stroke, ki nima škodljivih posledic niti za stranko niti za ugled strokovnega naziva, Strokovni svet Inštituta izjemoma spremeni sklep tako, da izreče opomin. Sklep pošlje v vednost imetniku strokovnega naziva in prijavitelju.
Sklep odbora in sklep Strokovnega sveta se vroči/ta imetniku strokovnega naziva in prijavitelju.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/2012
Ljubljana, dne 6. marca 2012
mag. Samo Javornik l.r.
Podpredsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo