Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

716. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica, stran 1541.

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr.: v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 29. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica (Uradni list RS, št. 87/09 in 106/09), (v nadaljnjem besedilu: SDOPPN).
SDOPPN je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta 09047-00.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dozidavo poslovno trgovskega centra na območju urejenih parkirišč ter ureditev dodatnega cestnega priključka.
SDOPPN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge.
A) ODLOK
B) TEKSTUALNI DEL
C) GRAFIČNI NAČRTI
C1 Ureditvena situacija
C2 Prikaz ureditev glede poteka in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
E) PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
E1 Strokovne podlage
E2 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
E3 Obrazložitev in utemeljitev
E4 Povzetek za javnost.
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri ca. 40,5 ara in vključuje naslednja zemljišča: parc. št. 506/9 – del, 506/10, 520/3, 520/4, 520/5, 520/8, 521/1 – del, 521/3 – del, 1515/1 – del in 1518/13 – del, vse v k.o. Sevnica.«
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izven območja OPPN je načrtovana izgradnja priključnega nizkonapetostnega elektro voda, ki bo z električno energijo napajal novi objekt. Novi priključni vod se izvede iz obstoječe transformatorske postaje Sevnica Kolodvor. Elektro vod bo potekal po zemljišču parc. št. 496/3, 493/8, 493/20, 493/38, 1515/1, 520/4 in 520/5, k.o. Sevnica. Priključek je predviden v dolžini ca. 167 m.«
5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Severno od obstoječe stavbe poslovno trgovskega centra, se nad obstoječimi parkirišči in klančino za dostop v klet, v nivoju 1. nadstropja izvede dozidava za ureditev poslovnih prostorov. Ob poslovnih prostorih se uredi ploščad za parkiranje, dovozna rampa in stopnice za dostop v 1. nadstropje.
(2) Za dovoz do ploščadi na kateri se uredijo parkirišča, se s severovzhodne strani uredi nov cestni priključek na občinsko kategorizirano javno pot JP 872346.«
6. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Parcela namenjena gradnji (PG): namenjena je gradnji objektov (stavbe in gradbeno-inženirski objekti), ureditvi parkirišč, dostavnih poti in zelenih površin.
(2) Gradbena meja (GM): linija, katero novozgrajena oziroma načrtovana stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika v eni ali več točkah ali je odmaknjena v notranjost. V prvem nadstropju nad obstoječimi parkirišči je gradbena meja določena za potrebe gradnje dozidave. Za nadzidavo drugega nadstropja poslovno trgovske stavbe je gradbena meja določena na manjšem delu tlorisa stavbe (glej grafične priloge).
(3) Gradbena linija (GL): črta določena v liniji zahodne fasade obstoječe stavbe, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.«
7. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lega objekta in odmiki od mej sosednjih zemljišč so določeni z regulacijskimi in funkcijskimi elementi (razvidno na grafičnih načrtih).
(2) Objekt se locira vzporedno z regionalno cesto. Stavbe se lahko gradi znotraj gradbene meje (GM), na površini za razvoj objekta.
(3) Nad obstoječo poslovno trgovsko stavbo je možna izgradnja še enega nadstropja, ki mora biti odmaknjeno »v notranjost« ob severni rob samega objekta. Pokriva maksimalno 25 % tlorisne velikosti prvega nadstropja. Gradbena meja drugega nadstropja je razvidna v grafičnih načrtih in jo drugo nadstropje ne sme presegati.
(4) Nad parkirišči, severno od poslovno trgovske stavbe se izvede dozidava v nivoju 1. nadstropja. Dozidava se locira na območju površine za razvoj objekta.
(5) Medsebojni odmiki predvidenega objekta in sosednjih stavb se določajo v skladu s požarnimi in tehnološkimi zahtevami ter predpisi glede mehanske odpornosti in stabilnosti stavb.«
8. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tlorisni gabariti so določeni z gradbeno mejo. Tlorisna površina dozidave poslovno trgovske stavbe v 1. nadstropju je velikosti do 400 m2.
(2) Najvišja točka 2. nadstropja poslovno trgovske stavbe ne sme presegati nadmorske višine 196,00 m n.v. Višinski gabarit dozidave nad obstoječimi parkirišči je lahko do 0,5 m nad koto strešnega venca obstoječe stavbe.«
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se doda drugi stavek, ki se glasi: »Oblikovanje dozidave poslovno trgovske stavbe ter zunanjih površin je treba združiti v kompozicijo arhitekturnih, krajinskih in tehničnih elementov v prostorsko sprejemljivo kompozicijo in celoto.«
10. člen
Na koncu prvega odstavka 19. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»V fazi izdelave projektne dokumentacije za dozidavo poslovno trgovskega objekta je treba preveriti zmogljivost obstoječih priključkov na javni vodovod, kanalizacijo, elektroenergetsko omrežje in ostalo infrastrukturo, če ustreza potrebam dozidave. V primeru neustreznosti je treba obstoječe priključke rekonstruirati ali zgraditi nove.«
11. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Splošni pogoji:
Upoštevati vso veljavno zakonodajo;
– Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme;
– Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena;
– Minimalna globina vodov komunalne infrastrukture glede na nivo vozišča ceste mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Vzdolžnih posegov v vozišče regionalne ceste se ne dovoljuje, dovoljeni so le odmiki v skladu z veljavno zakonodajo. Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regionalno cesto so dovoljena le s prebojem oziroma podvrtavanjem, razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste;
– Eventualna potreba po protihrupni zaščiti objekta in funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, ki ga bo povzročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upravljavca ceste;
– Zagotovljeno mora biti varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
– Zagotovljena mora biti opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;
– Uporabljeno mora biti najnovejše znanje tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve;
– S posegom v varovalni pas državne ceste ne smejo biti prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste;
– Upoštevati obstoječe in načrtovane komunalne vode;
– Preprečiti je treba odtekanje površinskih padavinskih voda z utrjenih in novih parkirnih površin na javne ceste in poti.
(2) Uredi se nov cestni priključek iz javne poti JP 872346 Obvozna cesta za železnino – Priključek za vrtec 1-2, za dovoz do parkirišč na ploščadi 1. nadstropja. Priključitev parkirišča na javno pot se načrtuje z enosmernim prometnim režimom (obvezno zavijanje v levo). Ob ureditvi priključka se del hodnika za pešce, ob javni poti, do novega uvoza ohrani. Cestni priključek na javno pot, hodnik za pešce ob mestni zbirni cesti in obstoječe parkirišče predvideno za nadkritje se opremi z razsvetljavo, ki ne sme negativno vplivati na udeležence v cestnem prometu ter mora upoštevati mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. V sklopu novega parkirišča se predvidi parkirni prostor za funkcionalno ovirane osebe.
(3) Dostop do parkirišča vzdolž regionalne ceste ostane nespremenjen oziroma se uvoz in izvoz iz parkirišča ter kolesarska steza ter hodnik za pešce uredi v skladu s projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo regionalne ceste.
(4) Za kakršnokoli postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih v varovalnem pasu regionalne ceste, je treba, v skladu z veljavno zakonodajo, pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.
(5) Vse prometne površine se uredi na način, da bo funkcionalno oviranim osebam omogočen neoviran dostop v nov poslovno trgovski center.«
12. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dozidava poslovno trgovskega centra se z električno energijo napaja preko novega nizkonapetostnega kablovoda, ki se položi od obstoječe transformatorske postaje TP Sevnica Kolodvor, do obravnavanega objekta.«
13. člen
V 23. členu se doda tretji stavek, ki se glasi: »Odpadne komunalne vode iz dozidave se vodijo v obstoječ kanalizacijski sistem in nato preko obstoječega priključnega mesta v javno kanalizacijo.«
14. člen
V 30. členu se doda besedilo, ki glasi:
»Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa v skladu z veljavnimi predpisi.«
15. člen
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja se lahko izvaja etapno, s pogojem, da so posamezni objekti funkcionalno zaključene celote in na način, da ne bo negativnih vplivov na okolje.«
III. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2011
Sevnica, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost