Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

729. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava, stran 1581.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – ZDru-1) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 12. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Vipava s tem pravilnikom določa:
– merila in kriterije ter postopek za pridobivanje sredstev pri izvajanju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja na območju Občine Vipava oziroma za občane Občine Vipava,
– postopek za pridobivanje sredstev pri izvajanju letovanj otrok, ki jih izvajajo neprofitne organizacije, društva in združenja za otroke do starosti vključno 18 let, s stalnim bivališčem v Občini Vipava.
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, navedeni v prvem odstavku 1. člena tega pravilnika, ki:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipava (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, navedeni v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika, ki:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj otrok in mladine,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
3. člen
Predmet tega pravilnika je:
– sofinanciranje letnih programov in projektov oziroma delovanje upravičencev,
– sofinanciranje stroškov letovanj otrok in mladine.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
Višino sredstev na posameznega otroka, ki se udeleži letovanja se določi s sprejemom proračuna za posamezno proračunsko leto.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Za organizacijo in izvedbo javnega razpisa je zadolžena občinska uprava. Višina sredstev se določi v vsakoletnem proračunu Občine Vipava.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradnih spletnih straneh Občine Vipava. Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– okvirno vrednost finančnih sredstev;
– zahtevano dokumentacijo;
– rok za prijavo;
– datum odpiranja ponudb;
– kontaktno osebo naročnika;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
6. člen
Izvajalci se prijavijo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in ga lahko dvignejo na naslovu naročnika.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki pripravi tudi predlog delitve finančnih sredstev. Komisijo s sklepom imenuje župan Občine Vipava.
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija, izvede pa se v roku, ki je določen v javnem razpisu.
Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog, ki ga vodi komisija in ugotovitev izda občinska uprava sklepe o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali neustrezno označene.
Tajnik občinske uprave s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možen ugovor županu osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
8. člen
Z izbranimi izvajalci sklene župan pogodbo o sofinanciranju. Če izvajalec ne vrne ali ne podpiše predložene pogodbe v roku 15 dni od prejema, se šteje, da je od pogodbe in od zahteve za sofinanciranje odstopil. O preostanku oziroma neporabljenih sredstvih, pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev tudi način nadzora in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe.
9. člen
Izvajalci programov oziroma projektov predložijo končno poročilo o izvedbi prevzetih programov in namensko dodeljenih sredstev.
Kolikor izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, so dolžni prejeta sredstva vrniti s pripadajočimi obrestmi.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
10. člen
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih vlog za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti upoštevala naslednje kriterije:
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela (od 1 do 10 točk),
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa (od 1 do 10 točk),
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo (od 1 do 5 točk),
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje (od 1 do 5 točk),
– število uporabnikov in koristnikov programa, ki imajo stalno bivališče v Občini Vipava (od 1 do 10 točk),
– praviloma imajo prednost:
– humanitarni programi (40 točk)
– zdravstveni programi (35 točk)
– socialni programi (25 točk).
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu Občine Vipava namenjena za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Vipava.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 093-1/2012-1
Vipava, dne 1. marca 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r

AAA Zlata odličnost