Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012

Kazalo

607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica, stran 1257.

Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08 in Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 10. seji dne 14. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 36/10) se spremeni ime odloka in se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica.«
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka, tako da se glasi:
»S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena odloka, tako da se glasi:
»Ime zavoda je: Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skrajšano ime zavoda: Vrtec Ilirska Bistrica.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
4. člen
Ravnatelj zavoda poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-17/2010
Ilirska Bistrica, dne 14. februarja 2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.