Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012

Kazalo

600. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu, stran 1243.

Na podlagi 192. do 200. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) in šestega odstavka 44. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu
1. člen
V Pravilniku o zemljiškem pismu (Uradni list RS, št. 15/03) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vknjižba zemljiškega dolga
4. člen
Pri vpisu pridobitve zemljiškega dolga se ne vpišejo podatki o imetniku.«
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zemljiškoknjižno sodišče izstavi zemljiško pismo po izvedbi vpisa zemljiškega dolga v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnega sklepa o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga.«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vročitev zemljiškega pisma ustanovitelju
6. člen
Zemljiškoknjižno sodišče vroči ustanovitelju zemljiško pismo s pošiljko − vrednostnim pismom.«
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. ID izvedene pravice − vknjižen zemljiški dolg,«
V 10. točki se beseda »sodnika« nadomesti z besedilom »sodniškega pomočnika«.
5. člen
V drugem in tretjem odstavku 9. člena se besedilo »minister, pristojen za pravosodje« nadomesti z besedilom »vrhovno sodišče«.
6. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zemljiškoknjižno sodišče vodi arhiv zemljiških pisem, v katerega pod zaporedno številko iz 1. točke prejšnjega odstavka vloži:
1. kopijo izstavljenega zemljiškega pisma,
2. potrdilo iz tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika in
3. razveljavljeno zemljiško pismo.«
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Razveljavitev zemljiškega pisma
11. člen
(1) Zemljiškoknjižno sodišče, ki je izdalo zemljiško pismo, razveljavi zemljiško pismo na zahtevo njegovega zakonitega imetnika.
(2) Predlog za razveljavitev zemljiškega pisma mora biti vložen pisno. Priložen mu mora biti izvirnik zemljiškega pisma, ki naj se razveljavi.
(3) Če je vlagatelj predloga za razveljavitev zemljiškega pisma, zakoniti imetnik tega pisma, mu zemljiškoknjižno sodišče izda potrdilo o vloženem predlogu za razveljavitev zemljiškega pisma. Potrdilo mora vsebovati:
1. številko zemljiškega pisma,
2. identifikacijski znak izvedene pravice (vknjižen zemljiški dolg), ki je zapisan v zemljiškem pismu,
3. podatke o vlagatelju predloga in potrditev, da je vlagatelj predloga zakoniti imetnik zemljiškega pisma.
(4) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo predlogu za izbris zemljiškega pisma ali predlogu za spremembo zemljiškega dolga v hipoteko.
(5) Šteje se, da je zemljiško pismo razveljavljeno, ko je izveden izbris zemljiškega dolga ali vpis spremembe zemljiškega dolga v hipoteko v zemljiško knjigo.
(6) Zemljiškoknjižno sodišče po izvedenem vpisu iz prejšnjega odstavka na zemljiško pismo odtisne pečat z napisom »RAZVELJAVLJENO« s podatki o opravilni številki in datumu sklepa o dovolitvi izbrisa zemljiškega dolga ali vpisa spremembe zemljiškega dolga v hipoteko.«
8. člen
Priloga »Obrazec zemljiškoknjižnega pisma« se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA DOLOČBA
9. člen
Do 1. septembra 2012 se uporabljajo obrazci zemljiškega pisma, izdani po Pravilniku o zemljiškem pismu (Uradni list RS, št. 15/03).
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbi 4. in 8. člena tega pravilnika pa se začneta uporabljati 1. septembra 2012.
Št. 007-473/2011
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2011-2011-0096
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje