Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

587. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan, stran 1231.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10-ZIU in št. 86/10) in 6. točke 6. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 12. redni seji dne 14. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Škocjan na predlog Sveta zavoda OŠ Frana Metelka Škocjan in Vrtca Radovednež Škocjan določa kriterije, način in postopek sprejemanja otrok v oddelke vrtca.
II. SPREJEM OTROK V VRTEC
A) Sprejem otrok v vrtec
2. člen
V redne oddelke vrtca se sprejemajo predšolski otroci z namenom pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke, za izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih duševnih in telesnih sposobnosti. Otroci s posebnimi potrebami se sprejemajo v vrtec v skladu z veljavno zakonodajo.
3. člen
V vrtec se sprejemajo predšolski otroci, ko dopolnijo starost enega leta, oziroma, ko dopolnijo starost najmanj enajst mesecev.
Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti od enega leta do treh let,
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke.
4. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in drugi normativi.
B) Vpis otrok v vrtec
5. člen
Vrtec sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto na spletni strani vrtca in oglasni deski vrtca, na spletni strani Občine Škocjan lahko tudi v občinskem glasilu.
Komisija za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto odloča o vlogah, ki so na naslov vrtca prispele v razpisnem roku. (v razpisanem roku od … do … v mesecu razpisa).
Od 1. 1. dalje se za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto, torej za vpis s 1. 9., do razpisnega obdobja (v mesecu marcu) ne sprejemajo vloge za vpis, temveč izključno v razpisnem obdobju.
Vrtec sicer sprejema vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, vendar ne prej kot dva meseca pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec in v primeru, če se v vrtcu pojavi prosto mesto.
Vrtec pa praviloma ne sprejema vlog za vključitev otrok v vrtec v mesecu juliju in avgustu, ker je v tem času zaradi drugačne organizacije dela v vrtcu otežkočeno uvajanje otrok v vrtec.
C) Postopek sprejema otrok v vrtec
6. člen
Otroci se sprejmejo v programe vrtca na podlagi Vloge za vpis otroka v vrtec. Vloge za vpis so na voljo v tajništvu šole, v vrtcu in na spletni strani vrtca.
Vlogo za vpis otroka v vrtec osebno vložijo starši oziroma skrbniki otroka v tajništvo OŠ Frana Metelka Škocjan, v vrtcu pri vodji vrtca ali jo pošljejo po pošti.
Vloga za vpis otroka v vrtec mora vsebovati potrebne podatke o otroku in starših oziroma skrbnikih.
Sprejeta Vloga za vpis se vpiše v evidenco prijav in označi z zaporedno številko.
Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) ima pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v prijavi za sprejem, če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti.
7. člen
Kadar vrtec lahko sprejme vse otroke, katerih starši so oddali vloge za sprejem otroka v vrtec, o sprejemu odloči ravnatelj. V primeru, da je vlog za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija.
Komisijo imenuje ravnatelj na predlog sveta šole. Komisijo sestavlja pet članov:
– 1 član – predstavnik delavcev v svetu zavoda,
– 1 član – predstavnik staršev v svetu zavoda,
– 1 član – predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda,
– 1 član – predstavnik zdravstvene oziroma patronažne službe,
– 1 član – svetovalni ali socialni delavec ali ravnatelj zavoda.
Delo komisije vodi predsednik, ki je praviloma predstavnik delavcev oziroma staršev v svetu zavoda. Komisija je sklepčna, če so prisotni najmanj 3 člani. Mandat članov komisije traja štiri leta. Isti član komisije je lahko imenovan zaporedoma največ dvakrat. Na svoji prvi seji, ki jo skliče ravnatelj OŠ Frana Metelka Škocjan, izvolijo člani izmed sebe predsednika komisije.
8. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti v vrtcu in v skladu s podatki iz vloge.
Kadar gre za sprejem otroka v izjemnih okoliščinah, se komisija sestane v roku petih dni prejete vloge za sprejem.
9. člen
Komisija dela na sejah. Komisija sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov.
10. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu. Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet šole. Svet šole mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otroka v vrtec.
11. člen
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– ugotovitev o številu prijavljenih otrok,
– poimensko navedbo (spisek) otrok, ki so bili sprejeti v vrtec,
– število zavrnjenih prijav,
– opis okoliščin, ki so bistveno vplivale na sprejem otrok,
– določitev prednostnega vrstnega reda otrok, ki so bili zavrnjeni za sprejem,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca najmanj za čas šolskega leta, za katerega je odločala komisija.
Opis bistvenih okoliščin, ki so vplivale na sprejem otrok in navedba kriterijev, na podlagi katerih so bili otroci sprejeti v vrtec, služi za podlago obrazložitve o zavrnitvi sprejema otrok tistim staršem, ki se jim pošljejo odločbe o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
D) Kriteriji za sprejem otrok v vrtec
12. člen
Pri obravnavi vlog za sprejem otrok za tekoče šolsko leto (s 1. 9.) imajo prednost vloge z najzgodnejšim datumom vključitve otroka v vrtec (predvsem, ko gre za vključitev po 1. 9.).
Komisija mora pri izbiri, sprejemu in razporeditvi otrok v oddelke vrtca upoštevati naslednje kriterije:
1. Otrok s posebnimi potrebami (odločba ZRSS,
prednost pri sprejemu)                15 točk;
2. Ogrožen otrok zaradi socialnega položaja
družine (nasilja, alkolizma, zanemarjenosti …)
(mnenje CSD, prednost pri sprejemu)          12 točk;
3. Otrok, ki mu je bil odložen vpis v šolo (v 1.
r. za eno leto)                    10 točk;
4. Otrok staršev s stalnim bivališčem v Občini
Škocjan                        10 točk;
5. Otrok staršev, ki sta oba zaposlena        10 točk;
6. Otrok starša/staršev, zaposlenih na OŠ/vrtec
Škocjan                        7 točk;
7. Otrok zaposlenega samohranilca (matere ali
očeta)                         7 točk;
8. Otrok uvrščen v prednostni red iz preteklega
leta                          5 točk;
9. Otrok, ki je pred vstopom v šolo          4 točke;
10. Otrok iz družine, ki ima v ta vrtec že
vključenega enega ali več otrok            4 točke;
11. Otrok, vključen v drug vrtec izven kraja
bivanja zaradi prepolnosti matičnega vrtca      2 točki;
12. Otrok staršev, ki v kraju bivanja nimajo
sorodnikov                      2 točki.
13. člen
Komisija v primeru prevelikega števila prijav sestavi prednostni vrstni red po številu zbranih točk.
V primeru priprave prednostnega vrstnega reda mora komisija za sprejem otrok sprejeti otroke v zavod po vrstnem redu iz prednostnega vrstnega reda.
14. člen
V primeru, da kriteriji iz 12. člena tega pravilnika ne zadostujejo, lahko komisija za izbiro otrok uporabi dodatne kriterije, ki so:
1. število nepreskrbljenih otrok v družini:
– 2 otroka                      2 točki,
– 3 otroci                      3 točke,
– 4 otroci                      4 točke,
– 5 ali več otrok                   5 točk.
2. dohodki na družinskega člana
– dohodek na družinskega člana do 40 % od
povprečne plače v RS                 5 točk,
– dohodek na družinskega člana nad 40 % od
povprečne plače v RS                 0 točk.
3. delovni čas staršev:
– oba starša delata v dopoldanski izmeni       7 točk,
– starša delata v izmenah              4 točke.
Komisija za odločanje po tem kriteriju uporabi podatke iz veljavnih odločb o otroškem dodatku, ki jih pridobi od staršev v postopku odločanja o sprejemu otrok v vrtec.
V primeru, da vpis otrok v posamezni oddelek vrtca presega razpoložljivo število vpisnih mest, se za razporeditev v oddelke uporabijo kriteriji iz 12. člena in kriteriji iz prvega odstavka tega člena ter dodatno še naslednji kriteriji:
– 1. otroci skrbnikov in rejenci            5 točk
– 2. otroci invalidnih staršev            10 točk.
E) Sprejem in izpis otrok
15. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v zavod do vstopa v osnovno šolo. Vzgojne skupine se praviloma preoblikujejo s 1. septembrom za prihodnje šolsko leto. Če se pokaže potreba po spremembi vzgojnih skupin čez šolsko leto zaradi vključevanja dodatnih otrok v vrtec, vrtec preoblikuje skupine med šolskim letom.
16. člen
V primeru, da se razmere v družini v času otrokovega obiskovanje vrtca spremenijo (prenehanje dela enega izmed zakoncev in podobno), ga starši lahko iz vrtca izpišejo. Na prosto mesto vrtec sprejme drugega otroka, ki je prvi po prednostnem vrstnem redu.
17. člen
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, vrtec v odločbi določi datum vključitve v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga vrtec določi, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
18. člen
Med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta) otroka praviloma ni mogoče začasno izpisati iz vrtca.
Starši otrok, za katere je Občina Škocjan dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano enomesečno odsotnost otroka v obdobju od junija do septembra. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določenega prispevka plačila programa. O odsotnosti starši obvestijo vrtec najpozneje 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Uveljavljanje dodatne olajšave pri plačilu vrtca je možna tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov, ki traja več kot mesec dni. O teh primerih odloča ravnatelj vrtca.
19. člen
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca na posebnem obrazcu. Izpis iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do 15. v mesecu.
Sklep o izpisu otroka iz vrtca pa lahko sprejme tudi ravnatelj, in sicer:
– kadar zavezanec za plačilo tri mesece zapored ne plača oskrbnih stroškov za otroka v vrtcu.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Škocjan na svoji seji.
21. člen
Vzgojitelji, na roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta ali ob sprejemu otroka v vrtec med letom, starše otrok seznanijo z določbami tega pravilnika.
22. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po postopku in na način, ki velja za sprejem tega pravilnika.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke vrtca pri OŠ Frana Metelka Škocjan (sprejet 7. 4. 2009).
24. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0002/2012-5
Škocjan, dne 14. februarja 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.