Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

542. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, stran 1169.

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki, kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje delodajalcev Slovenije
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez
naslednjo:
K O L E K T I V N O P O G O D B O
za cestni potniški promet Slovenije
A) SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
– Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
– Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov v skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06), ki opravljajo dejavnosti, ki jih je mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti, kakor jih opredeljuje Standardna klasifikacija dejavnosti:
– 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet.
3. člen
– Osebna veljavnost
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
(2) Za poslovodne osebe in prokuriste ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(3) Z vodilne delavce ta kolektivna pogodba ne velja v delu, ki ureja delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, če delovnega časa ni mogoče v naprej razporediti oziroma če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(4) Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na obvezni praksi pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
4. člen
– Časovna veljavnost
(1) Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31. 12. 2012.
(2) Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto, še naprej uporabljajo določbe njenega normativnega dela.
B) NORMATIVNI DEL
5. člen
– Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev
Pravice delavcev in delodajalcev, ki niso urejene s to kolektivno pogodbo, se urejajo v skladu z določbami normativnega dela Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 35/09), vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami.
6. člen
– Sprememba tarifne priloge
Tarifna priloga Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet, Uradni list RS, št. 99/08, se spremeni tako, da se glasi:
'Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
1. člen
Tarifna priloga velja za čas veljavnosti kolektivne pogodbe.
I. Najnižje osnovne plače in način usklajevanja
2. člen
1. Najnižje osnovne plače od 1. 3. 2012
+--------------------+--------------------+---------------------+
|  Tarifni razred  |  Mesečno v €   |  Na uro dela v €  |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|     I.     |    400,20    |     2,30    |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|    II.     |    415,86    |     2,39    |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|    III.    |    483,72    |     2,78    |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|     IV     |    534,18    |     3,07    |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|     V.     |    598,56    |     3,44    |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|    VI.     |    708,18    |     4,07    |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|    VII.    |    798,66    |     4,59    |
+--------------------+--------------------+---------------------+
2. Najnižje osnovne plače od 1. 3. 2012 za vozno osebje znašajo:
+----------+-----------------+--------------+-------------------+
|     |  Mesečno v €  | Na uro dela €|Kompenzacija za čas|
|     |         |       |  malice/dan   |
+----------+-----------------+--------------+-------------------+
| Voznik |   588,12   |   3,38   |   1,22 €    |
+----------+-----------------+--------------+-------------------+
S kolektivno pogodbo na podjetniški ravni se lahko določi, da se kompenzacija za čas malice na dan uredi drugače.
3. Usklajevanje najnižjih osnovnih plač
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se v januarju tekočega leta uskladijo v višini 85 % rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta. Za uskladitev se uporabi uradni podatek SURS o povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin. Višina mesečne najnižje osnovne plače se pri tem določi iz urnega zneska.
(2) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se na način iz prejšnjega odstavka prvič uskladijo januarja 2013.
II. Drugi osebni prejemki
3. člen
1. Regres za letni dopust
Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
III. Povračila stroškov v zvezi z delom
4. člen
1. Povračila stroškov prehrane med delom
(1) Povračilo stroškov za prehrano med delom za osem ur znaša 4,00 €.
(2) Za vsako nadaljnjo uro prisotnosti na delu, delavcu pripada 1/8 zneska iz prejšnjega odstavka.
2. Prevoz na delo in z dela
(1) Povračila stroškov prevoza na delo in z dela se izplačujejo v skladu z določili 44. člena te kolektivne pogodbe.
(2) V primeru, da ni možno ugotoviti prevoznih stroškov v višini cen javnega avtobusnega prometa, se delavcu izplača prevoz na delo in z dela za vsak polni kilometer v višini 10 % cene 95-oktanskega bencina.
3. Dnevnice za službena potovanja v tujini ter stroški nočitev
(1) Dnevnice za potovanja v tujini ter stroški nočitev se obračunavajo in izplačujejo v višini zgornjega zneska iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
(2) Dnevnica za vozno osebje za opravljanje dela v tujini nad 14 ur kot minimalni standard znaša 40,00 evrov. V primeru, da je za posamezno državo določen nižji znesek od 40,00 evrov po veljavni Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za službena potovanja v tujino Vlade RS, se izplača dnevnica v višini zgornjega zneska, kot ga določa uredba.'
C) OBLIGACIJSKI DEL KOLEKTIVNE POGODBE – PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK TER NAČIN REŠEVANJA SPOROV
7. člen
– Pozitivna izvedbena dolžnost
Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje in spoštovanje določb te kolektivne pogodbe.
8. člen
– Negativna izvedbena dolžnost
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.
9. člen
– Sprememba kolektivne pogodbe
Za postopek sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe se uporabljajo določbe Zakona o kolektivnih pogodbah.
10. člen
– Razlaga kolektivne pogodbe
(1) Za razlago te kolektivne pogodbe sta izključno pristojni stranki te pogodbe skupno.
(2) Razlaga je sprejeta z dnem, ko jo podpišeta vodji pogajalskih skupin.
(3) Razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je obvezna.
D) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
– Pričetek veljavnosti in uporabe
(1) Kolektivna pogodba začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Del kolektivne pogodbe, ki se ureja prejemke iz delovnega razmerja, se prične uporabljati z dnem 1. 3. 2012.
12. člen
– Objava kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. februarja 2012
Predstavniki delodajalcev:
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet
Predsednik Upravnega odbora
Janko Pirkovič l.r.
 
Predsednik sekcije pri
Združenju za promet
Jože Baškovič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednica
Veronika Ermenc l.r.
 
Predstavniki delojemalcev:
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev prometa in zvez
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 14. 2. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005/53 o tem, da je Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 19/5.

AAA Zlata odličnost