Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

470. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice, stran 1001.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 17. in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 6. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Uradni list RS, št. 53/96), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice, dne 5. 9. 1996. Delovanje oziroma organizacija zavoda je bila dopolnjena oziroma spremenjena z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavod za šport Brežice, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice, dne 21. 10. 2004 (Uradni list RS, št. 119/04).
S tem odlokom Občina Brežice ureja delovanje javnega zavoda Zavod za šport Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod), njegov status ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja župan, razen tistih, za katere je s tem odlokom določeno drugače.
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime: Zavod za šport Brežice.
Sedež: Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa ta odlok.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko SRG 96/00155, z dne 10. 7. 1996.
2. Pečat zavoda
4. člen
Zavod ima enobarvni pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. V sredini pečata sta dve stranici enakokrakega trikotnika, namesto spodnje stranice pa sta dve črti, ki se ne stikata s stranicama trikotnika, nad njima pa stilizirana kroga, ki se delno križata. V zgornjem delu pečata je napisano: Občina Brežice, v spodnjem delu pa napis: Zavod za šport.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom, ter vseh internih dokumentov.
5. člen
Zavod ima lahko zaradi potreb poslovanja večje število pečatov, ki so oblikovani po enakem načelu kot pečat iz prejšnjega člena tega odloka in se razlikujejo le po velikosti. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
6. člen
Zavod je ustanovljen za namene:
– upravljanja, urejanja, vzdrževanja in gradnje športnih objektov v Občini Brežice,
– izvajanje drugih nalog s področja športnih dejavnosti na območju Občine Brežice, v javnem interesu Občine Brežice,
– izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami.
Javni interes Občine Brežice obsega predvsem:
a) na področju športa
– zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj programov športa v občini v skladu z Nacionalnim programom športa,
– zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj programov športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah,
b) ter na področju osnovnošolskega izobraževanja:
– zagotavljanje prevozov osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v in iz vzgojno-izobraževalnih inštitucij.
3. Zastopanje in predstavljanje zavoda
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
4. Naloge zavoda
8. člen
Naloge zavoda so:
– upravljanje in vzdrževanje športnih objektov ter opreme,
– pripravljanje objektov za programe redne vadbe, tekmovanja in druge prireditve,
– oddaja športnih objektov in opreme v najem,
– obnavljanje in gradnja športnih objektov, ki so v javnem interesu,
– svetovanje pri načrtovanju, obnovi, vzdrževanju, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
– organiziranje in izvajanje športnih programov in drugih programov za sprostitev in izboljševanje zdravja,
– izvajanje prevozov otrok in športnikov,
– načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področij delovanja zavoda,
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov,
– dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
– priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
– opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe športnih društev in njihovih zvez, kolikor le-ta izkažejo interes,
– oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov na področju športa,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,
– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
– načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
– svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov,
– povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva, turizma in dela z mladimi oziroma za mlade – lokalno in širše,
– zbiranje podatkov za potrebe informatike v športu,
– druge naloge.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Organizacija dela v zavodu se uredi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest zavoda, ki ga potrdi svet zavoda.
10. člen
Zavod lahko, za potrebe izvajanja svoje dejavnosti, oblikuje notranje organizacijske enote.
11. člen
Zavod sodeluje z zavodi in drugimi organizacijami s področja športa, turizma, izobraževanja, mladine, kulture … v Občini Brežice z namenom povezovanja, krepitve in razvoja svoje osnovne dejavnosti.
Zavod sme izvajati tudi druge aktivnosti, s katerimi dopolnjuje ter izboljšuje svojo osnovno programsko ponudbo ali z njimi prispeva k popolnemu izkoriščanju svojih prostorskih in kadrovskih zmogljivosti.
Zavod dejavnosti izvaja v skladu z letnim programom dela, ki ga potrdi svet zavoda.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
12. člen
Naloge iz prejšnjih členov, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) razvrščene:
F42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
G46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
G46.420  Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
G47.250  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      pijačami
G47.640  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      športno opremo
G47.790  Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
      tekstilijami in obutvijo
G47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
G47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
H49.310  Mestni in primestni kopenski potniški promet
H49.39   Drug kopenski potniški promet
H49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H49.410  Cestni tovorni promet
H49.420  Selitvena dejavnost
I56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.102  Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290  Druga oskrba z jedmi
I56.300  Strežba pijač
J58.110  Izdajanje knjig
J58.130  Izdajanje časopisov
J58.190  Drugo založništvo
J63.120  Obratovanje spletnih portalov
J63.990  Drugo informiranje
L68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
M72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
M73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
N77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
      najem in zakup
N77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
N81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210  Splošno čiščenje stavb
N81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
N81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
O84.240  Dejavnosti za javni red in varnost
P85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
P85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R93.110  Obratovanje športnih objektov
R93.130  Obratovanje fitnes objektov
R93.190  Druge športne dejavnosti
R93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti razširi ali spremeni.
13. člen
Zavod se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
III. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili zavoda.
1. Direktor
15. člen
Direktor organizira delo zavoda, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
16. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Brežice.
Občinski svet Občine Brežice se o predlogu kandidata za direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
17. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodnih uveljavljenih jezikov in sicer angleščino ali nemščino.
Kandidat mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
18. člen
Naloge direktorja so:
1) organizira delo zavoda,
2) pripravi dolgoročni razvojni načrt,
3) pripravi letni program dela in letni finančni načrt,
4) pripravi akt o organizaciji dela in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, če ga ima,
5) pripravi kadrovski načrt,
6) pripravi načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7) pripravi druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
8) pripravlja cenik objektov, rekvizitov, naprav ter drugih storitev in programov zavoda,
9) poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10) pripravi letno poročilo in zaključni račun,
11) sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12) organizira in vodi strokovno delo,
13) odgovarja za strokovno vodenje zavoda,
14) organizira mentorstvo za pripravnike,
15) skrbi za sodelovanje zavoda z okoljem,
16) spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
17) izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
18) skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja zavoda,
19) sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
20) seznanja zaposlene o sprejetih odločitvah, sklepih in drugih zadevah, ki so povezani z delovanjem zavoda,
21) pripravi triletni razvojni načrt zavoda,
22) skrbi za polno zasedenost objektov iz 25. člena tega odloka,
23) opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
Akte iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 21. točke prejšnjega odstavka sprejema svet zavoda.
K aktu iz 21. točke prvega odstavka tega člena daje soglasje ustanovitelj. Soglasje se izda v roku 60 dni od prejema predloga. Če v tem času soglasje ni izdano, se šteje, da je bilo izdano.
19. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen pri pogodbah vezanih na tekoče in investicijsko vzdrževanje (vlaganja v objekte in opremo), in sicer:
– pri pogodbah med 10.000,00 EUR brez DDV in 20.000,00 EUR brez DDV za storitve in blago oziroma do 40.000,00 EUR brez DDV za gradnje, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
– pri pogodbah nad 20.000,00 EUR brez DDV za storitve in blago oziroma nad 40.000,00 EUR brez DDV za gradnje, za katere je potrebno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
20. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda in ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali prenosa ustanoviteljstva, v skladu z zakonom.
Direktorja razrešuje svet zavoda v soglasju z Občinskim svetom Občine Brežice.
Občinski svet Občine Brežice se o predlogu razrešitve direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
2. Vršilec dolžnosti
21. člen
Vršilca dolžnosti se imenuje v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja imenuje svet zavoda, vendar največ za eno leto, pri čemer ista oseba ne more biti imenovana dvakrat zaporedoma.
3. Svet zavoda
22. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik Krajevne skupnosti Dobova,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Brežice.
Predstavnika Krajevne skupnosti Dobova imenuje Svet KS Dobova.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih podrobneje ureja akt, ki ga sprejme zbor delavcev zavoda v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na podlagi javnega poziva imenuje župan. Poziv pripravi in izvede strokovna služba ustanovitelja.
23. člen
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja in zaposlene o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
Prvo, konstitutivno, sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov v svet zavoda. Svet zavoda se lahko skliče, kolikor je v roku imenovana večina vseh članov sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom sveta zavoda.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– se neupravičeno ne udeleži sej trikrat zapored,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi oziroma predstavniki ustanovitelja tudi ne ravnajo v skladu z navodili ustanovitelja,
– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
Člana sveta zavoda razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
24. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– sprejema cenik uporabe objektov, rekvizitov, naprav ter drugih storitev in programov zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema dolgoročni razvojni načrt, letni program dela in finančni načrt, sistemizacijo delovnih mest, akt o organizaciji dela, kadrovski načrt, načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, in druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– nadzira izvajanje predpisov iz prejšnje alineje,
– imenuje direktorja zavoda v soglasju z Občinskim svetom Občine Brežice,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in vršilcem dolžnosti direktorja,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sprejema pravila zavoda,
– sprejema druge splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema letno poročilo in zaključni račun zavoda,
– sprejema triletni razvojni načrt zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev zavoda kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
1. Premoženje v upravljanju
25. člen
Zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem:
– Atletski stadion, parcela št. 196 – k.o. Zakot;
– Nogometni stadion z upravno stavbo, parcele št. 144/20 – k.o. Brežice, 650, 651/3 in 651/7 – k.o. Črnc;
– Nadkrito rokometno igrišče »Balon«, parcela št. 280/2, 281/4 in 293/3 – k.o. Brežice;
– Športna dvorana Brežice, parcela št. 270/1 (del), 276/2 (del), 277 in 294/5 (del) – k.o. Brežice;
– Športna dvorana Dobova, parcelna št. 223/2 (del) – k.o. Gaberje.
Objekti v prejšnjem odstavku tega člena so opredeljeni za javno infrastrukturo na področju športa.
26. člen
Ustanovitelj lahko s posebno pogodbo preda zavodu v upravljanje tudi druga nepremična in premična osnovna sredstva, med katere šteje tudi vozilo za izvajanje prevozov otrok iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka.
27. člen
Zavod samostojno upravlja z nepremičninami iz 25. člena tega odloka in vso opremo, ki se nahaja na oziroma v posameznih objektih, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ter vozila iz 26. člena tega odloka, le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače zmanjšati njegovo vrednost brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
2. Javni interes
28. člen
Javni interes, izražen v tem členu, pomeni prednost pri uporabi športnih objektov, ki so v upravljanju zavoda. Določen je tudi način financiranja oziroma zaračunavanja uporabe objektov za programe, ki so v javnem interesu.
V vseh objektih iz 25. člena tega odloka imajo prednost pri uporabi, pod enakimi pogoji kot ostali uporabniki objektov, s katerimi upravlja zavod, izvajalci programov športa, ki so izbrani na javnem razpisu Občine Brežice, (razen omejitev v tretjem in četrtem odstavku tega člena).
Občina Brežice za programe, ki so izbrani na javnem razpisu, vsako leto posebej opredeli obseg ur, ki jih zakupi za izvajanje navedenih programov, ter način razdelitve ur med upravičence.
Objekt Športne dvorane Brežice v okvirnem času med 7.00 in 10.00 ter 12.00 in 14.00 uro prioritetno uporablja Osnovna šola Brežice za izvajanje redne dejavnosti programa osnovnošolskega izobraževanja.
Objekt Športne dvorane Dobova v okvirnem času med 7.00 in 10.00 ter 12.00 in 14.00 uro prioritetno uporablja Osnovna šola Dobova za izvajanje redne dejavnosti programa osnovnošolskega izobraževanja.
Izračun sredstev za izvajanje programov iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena, ki jih zagotavlja ustanovitelj, se določi enkrat letno tako, da se vsi stroški zavoda, vezani izključno na vzdrževanje in upravljanje z objekti, v skladu s potrjenim letnim planom dela zavoda in poslovnim poročilom za preteklo leto, pri čemer število delavcev, ki se vračunajo v strošek zakupa, določi ustanovitelj, se delijo z obsegom prodanih ur vseh objektov realiziranih v preteklem poslovnem obdobju oziroma letu, pri čemer obseg ur ne more biti manjši od 14.300 ur. Pri izračunu stroška ure zakupa iz četrtega in petega odstavka tega člena, se sredstva za stroške dela, pridobljene iz drugih virov, odštejejo od tako izračunanega prispevka.
3. Financiranje zavoda
29. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti opredeljene v letnem programu dela:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
– z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.
Zavod pridobiva sredstva iz proračuna Občine Brežice na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa dela in poslovnega poročila za preteklo leto. Višina sredstev se opredeli v proračunu ustanovitelja.
Ustanovitelj iz proračuna zagotavlja, poleg sredstev za izvajanje programov, ki so v javnem interesu in so opredeljeni v 28. členu tega odloka, še:
– sredstva za izvajanje šolskih športnih tekmovanj na občinski ravni ter strokovnih opravil za potrebe športnih društev in njihovih zvez, in ki zajemajo stroške dela za tri desetine (3/10) strokovnega delavca ter dejanske programske materialne stroške,
– sredstva za izvajanje prevozov osnovnošolcev s posebnimi potrebami iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki zajemajo stroške dela šoferja in spremljevalca ter materialne stroške izvajanja prevozov in vzdrževanja vozila danega v upravljanje zavodu.
Ustanovitelj in zavod določita vsa medsebojna razmerja s posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:
– financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja za tekoče proračunsko obdobje,
– izvajanje letnega programa dela zavoda,
– način izvrševanja drugih medsebojnih pravic in obveznosti, ki so določena s tem odlokom, pravili zavoda in drugimi predpisi.
30. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz sredstev tržne dejavnosti in ostalih virov. Proračunske dotacije, članarina in druga nadomestila ter donacije in darila se ne štejejo med prihodke iz tržne dejavnosti.
4. Oblikovanje cene
31. člen
Vsi stroški zavoda, razen:
– stroškov opredeljenih v tretjem odstavku 29. člena tega odloka
– stroškov vezanih na vzdrževanje in obnovo objektov in opreme, za katere so pridobljena namenska proračunska sredstva ali druga sredstva ter
– stroškov vezanih na izvajanje drugih programov, projektov, storitev ali opravil, ki jih zavod izvaja kot dodatno dejavnost in niso povezani z vzdrževanjem in upravljanjem objektov iz 25. člena tega odloka se vračunavajo v ceno storitev vezanih na oddajo objektov in opreme v uporabo.
Na cene za uporabo objektov iz 25. člena tega odloka imajo uporabniki s sedežem ali stalnim prebivališčem v Občini Brežice 15 % popust. Ostale popuste, za vse uporabnike, opredeli svet zavoda s cenikom zavoda.
5. Ustvarjanje presežkov
32. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže zavod pri opravljanju netržne dejavnosti, zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem tržne dejavnosti, mora zavod v deležu 50 % presežka vplačati v proračun Občine Brežice, s 50 % presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem soglasju sveta zavoda, pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v primeru, da zavod načrtuje izvedbo večje investicije ali investicijsko vzdrževalnih del. V primeru sprememb deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja.
Presežek iz prejšnjega odstavka, ki se nakaže v proračun, se namensko porabi za programe, ki so v javnem interesu Občine Brežice iz področja športa.
Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih, v skladu z veljavnim Odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih, v skladu z drugimi veljavnimi predpisi na tem področju in soglasjem sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta zavoda.
Če je primanjkljaj nastal zaradi preveč izplačanih plač, krije zavod primanjkljaj iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem plač.
Če ustanovitelj ne krije primanjkljaja, se ta likvidira v breme virov sredstev, s katerimi upravlja zavod.
V. POSLOVNA TAJNOST
33. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:
– ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
Poleg listin so lahko poslovna tajnost tudi predmeti (npr. nosilci zvoka in slike), CD-romi, računalniške baze podatkov, načrti, vzorci ipd. Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost sme posredovati le direktor zavoda oziroma delavec, ki ga zato posebej pooblasti direktor.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
34. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
35. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za izvajanje lastne dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
36. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnika.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
37. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. Financiranje zavoda v prehodnem obdobju
38. člen
Ne glede na določila iz 28. člena in tretje alineje tretjega odstavka 29. člena tega odloka, se v proračunu Občine Brežice za leto 2012:
a) Na postavki »Šport – Zavod za šport Brežice« zagotovijo sredstva za stroške dela za:
– direktorja,
– poslovnega sekretarja/računovodjo in
– polovico strokovnega delavca za šolska športna tekmovanja in pomoč športnim društvom in njihovim zvezam od 1. 3. 2012 dalje (za obdobje od 1. 1. do 29. 2. 2012 se zagotovijo sredstva za celega delavca);
b) Na postavki »Šport – Programi športa« se zagotovijo sredstva po obstoječem sistemu sofinanciranja programov športa, ki jih izvajajo izvajalci izbrani na javnem razpisu, in sicer za dela po katalogu in najem objektov s strani izvajalcev programov športa, ki bodo izbrani na javnem razpisu za leto 2012, po veljavnem ceniku zavoda.
39. člen
Najpozneje v 30 dneh po oddaji poslovnega poročila zavoda za leto 2012 se opravi poračun nakazanih sredstev iz prejšnjega člena tega odloka glede na dejanske stroške in ustvarjene prihodke zavoda vezane na vzdrževanje in upravljanje objektov iz 25. člena tega odloka.
2. Druge prehodne in končne določbe
40. člen
Ne glede na določila iz 25. člena tega odloka zavod prevzame upravljanje Atletskega stadiona Brežice najpozneje do 1. 1. 2013.
41. člen
Direktor in svet zavoda sta dolžna v roku 60 dni od konstituiranja sveta zavoda po tem odloku ustanovitelju predložiti triletni razvojni načrt zavoda.
42. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja nujne naloge obstoječi svet zavoda.
Mandat sedanjega direktorja poteče z iztekom mandata, za katerega je bil imenovan za direktorja Zavoda za šport Brežice.
43. člen
Rok za uskladitev pravil in drugih splošnih aktov zavoda je šest mesecev od konstituiranja sveta zavoda po tem odloku.
Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Uradni list RS, št. 53/96) in Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 119/04).
45. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v uradne evidence, kolikor je to potrebno, v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-1/2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost