Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

463. Odlok o občinskih taksah v Občini Beltinci, stran 983.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB1, 123/06, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. redni seji dne 2. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Beltinci
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Beltinci, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
(2) V Občini Beltinci se plačujejo občinske takse:
1. za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
2. za oglaševanje na javnih mestih,
3. za parkiranje na javnih površinah,
4. za uporabo javnega prostora za kampiranje,
5. za druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
(3) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
2. člen
(1) Za javna mesta in javne prostore po tem odloku štejejo javne površine, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v lasti Občine Beltinci, ki so namenjene splošni javni rabi.
(2) Javne površine po tem odloku so javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v lasti Občine Beltinci, ki so namenjene splošni javni rabi.
3. člen
(1) Takse se določajo v točkah. Višina taks za posamezne taksne predmete je določena v posebnem delu – tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka. Za taksne tarife, ki imajo izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za taksne tarife, ki imajo izračun takse na leto, pa se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna na dneve.
(2) Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,035 EUR.
(3) Vrednost točke se lahko s sklepom župana, do konca januarja tekočega leta, uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so uvedene občinske takse.
5. člen
(1) Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi in krajevne skupnosti v Občini Beltinci ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Beltinci.
(2) Občinska taksa se ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Občini Beltinci ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru, če gre za prireditve, ki so neprofitne narave in so pomembne za razvoj kulture, športa, turizma in drugih podobnih dejavnosti v Občini Beltinci. Občinska taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
(3) Občina Beltinci lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Beltinci.
III. ODMERA OBČINSKIH TAKS
6. člen
(1) Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete. Najnižja višina občinske takse, ki se odmeri zavezancu v odločbi, če je izračun takse po tarifnih številkah nižji, znaša za površine taksnih predmetov do 10 m2, 300 točk, za površine taksnih predmetov nad 10 m2 pa 450 točk.
(2) Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo Občine Beltinci o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, ter s potekom dneva zadnje uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih.
(3) Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Taksa za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov se odmeri ne glede na število predvidenih dni slabega vremena.
7. člen
(1) Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti občinski upravi Občine Beltinci pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.). Za prijavo taksne obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin.
(3) Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi Občine Beltinci prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
(4) Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se odmeri občinska taksa po evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za tekoče leto ali podatkih, ugotovljenih s strani službe komunalnega nadzora občine.
8. člen
(1) Takso odmerja občinska uprava Občine Beltinci, izterjuje pa pristojni organ po predpisih o davčni izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse po dokončnosti odločb se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
(2) Občinske takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi občinskih taks drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo občinske uprave Občine Beltinci. Osnova za odmero občinske takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijave službe komunalnega nadzora.
(3) Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od dokončnosti odločbe, razen v primerih uporabe javnih površin za namen prireditev, ko mora biti taksa plačana pred samo prireditvijo in je pogoj za veljavnost dovoljenja. O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
(4) Župan občine lahko s taksnim zavezancem sklene dogovor o obročnem plačilu občinske takse, kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi s strani taksnega zavezanca.
(5) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v odločbi ali dogovoru iz prejšnjega odstavka tega člena, izvršba upravne odločbe pa ni uspešna, lahko pristojni občinski organ razveljavi dovoljenje ter se izvedejo ukrepi v skladu s 13. členom tega odloka.
9. člen
Občinska taksa za uporabo javnih površin po tem odloku se odmeri hkrati z izdajo dovoljenja za posebno uporabo javne površine, v skladu s predpisi o ureditvi cestnega prometa v Občini Beltinci. V primeru, kadar je predmet uporabe površina v lasti Občine Beltinci, ki je namenjena splošni javni rabi, se izda dovoljenje in odmeri občinska taksa, kadar so taksni predmeti začasne narave ali gre za postavitev letnega gostinskega vrta.
10. člen
(1) Taksni zavezanec, ki je opremil javno površino ali je imel stroške v zvezi z vzdrževanjem te površine in to izkazuje z ustrezno dokumentacijo, je oproščen plačila takse za vse taksne predmete, katere uporablja, vendar največ do višine 80 % lastnih vlaganj, če so ta vlaganja utemeljena in nujna. Višino oprostitve določi občinska uprava.
(2) V primeru donacije enega od vrst reklamnih objektov za humanitarne oziroma varnostne namene lahko občinska uprava Občine Beltinci oprosti zavezanca za plačilo takse do višine 100 % tarife občinskih taks za predvideno vrsto reklamnega objekta.
11. člen
Občinska taksa za letne vrtove se odmeri vnaprej za število dni, v katerih bo letni vrt postavljen. Taksni zavezanec ne more uveljavljati za preteklo obdobje morebitnih deževnih dni ali dni slabega vremena, v katerih javne površine ni uporabljal. Lahko pa taksni zavezanec določene dni v terminu postavitve letnega vrta vnaprej izvzame iz uporabe, ob pogoju, da se v teh dneh vsi elementi letnega vrta popolnoma odstranijo in se javna površina v teh dneh vzpostavi v prvotno stanje.
12. člen
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Beltinci in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
13. člen
(1) Pristojne inšpekcijske službe na terenu ugotavljajo, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti v roku, navedenem v odločbi, lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja storitev na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje storitve na javni površini določa ta odlok.
V. GLOBE
14. člen
(1) Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe,
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja ali v nasprotju z njim,
– če ne upošteva odredbe inšpekcijskega organa iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.
(2) Z globo 830,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o komunalnih taksah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 3/00, 46/06).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-13-166/V
Beltinci, dne 2. februarja 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.
POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKIH TAKS
Tarifna številka 1
1. Uporaba javnih površin za prirejanje razstav in
zabavnih prireditev
1.1. cirkusi, zabavni parki in razstave, za vsak
m2 dnevno...............................................5 točk
1.2. javne prireditve s profitnim namenom, za vsak
m2 dnevno..............................................10 točk
Pojasnilo:
Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni
uporabnik javne površine oziroma organizator
prireditev.
Tarifna številka 2
2. Oglaševanje na javnih mestih
2.1. reklamni objekti:
2.1.1. reklamne table
– do 1 m2, letno....................................2.000 točk
– za vsak nadaljnji m2, letno.......................1.000 točk
2.1.2. prenosni ulični panoji
– do 1 m2, dnevno......................................10 točk
– za vsak nadaljnji m2, dnevno..........................8 točk
2.1.3. elektronske table, svetlobni panoji,
prikazovalniki, vitrine:
– elektronske table do 2 m2, letno..................2.500 točk
– elektronske table nad 2 m2, letno.................3.500 točk
– reklamne stenske vitrine..........................2.000 točk
– svetlobne vitrine.................................6.000 točk
– svetlobni panoji in prikazovalniki do 6 m2,
letno..............................................15.000 točk
– svetlobni panoji in prikazovalniki do 12 m2,
letno..............................................30.000 točk
2.1.4. reklamni, plakatni in svetlobni stebri
– reklamni in plakatni stebri.......................6.000 točk
– svetlobni stebri..................................7.000 točk
2.1.5. transparenti in zastave/obešanke
– transparenti, do 10 m2, dnevno.......................80 točk
– zastave/obešanke do 2 m2, letno...................1.400 točk
– zastave/obešanke nad 2 m2, letno..................1.500 točk
2.1.6. reklamni napisi in transparenti na fasadah
objektov:
– reklamni napisi, za vsak m2 letno...................200 točk
– transparenti velikih dimenzij na fasadah
objektov, letno, do 50 m2..........................20.000 točk
– za vsak nadaljnji m2, dodatno
2.1.7. jumbo panoji...................................200 točk
– dvostranski, kom. letno..........................15.000 točk
– enostranski, kom. letno..........................10.000 točk
2.1.8. drugo oglaševanje na javnih površinah:
– reklamni napisi na javnih prevoznih sredstvih,
letno...............................................2.000 točk
– toplozračni in drugi baloni ter reklame, dnevno,
kom....................................................25 točk
2.2. zvočni objekti in naprave:
2.2.1. zvočni objekti in naprave izven javnih
lokalov, pavšal za vsakih 100 m2 talne površine,
dnevno                       . 100 točk
Pojasnila:
a. Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe,
samostojni podjetniki in fizične osebe, ki
izvajajo oglaševanje oziroma so taksni zavezanci
lastniki taksnih predmetov ali površin (panoji
itd.), na katerih je taksni predmet nameščen.
b. Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko
obvezna označba firme na zgradbi firme ali na
zemljišču, kjer je sedež firme.
c. Za taksni predmet se ne štejejo usmerjevalne
table, postavljene v okviru usmerjevalnega in
obvestilnega sistema.
d. Taksa se ne plača za državne, občinske in druge
zastave, izobešene v skladu z občinskimi in
drugimi predpisi.
e. Taksa po tarifni št. 2.2. se ne plačuje za
javne prireditve v notranjosti zgradb.
Tarifna številka 3
3. Parkiranje na javnih površinah
3.1. parkiranje na javnih površinah, za vsak m2
dnevno
– asfaltirane, tlakovane in podobne utrjene
površine...............................................3 točke
– druge površine.......................................2 točki
Pojasnilo:
Taksni predmet tej tar. št. je začasna uporaba
javne površine za določen namen, ki ne predstavlja
izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob
večjih prireditvah ipd.).
Tarifna številka 4
4. Uporaba javnega prostora za kampiranje
4.1. uporaba javnega prostora za kampiranje, za
vsak m2 dnevno
– asfaltirane, tlakovane in podobne utrjene
površine...............................................3 točke
– druge površine.......................................2 točki
Pojasnilo:
Taksni predmet po tej tar. št. je začasna uporaba
javnega prostora za določen namen (kot npr.
šotorjenje), ki ne predstavlja izvirne namembnosti
tega prostora.
Tarifna številka 5
5. Druge oblike uporabe javnih površin
5.1. gostinski vrtovi:
5.1.1. gostinski vrtovi, postavljeni v letni
sezoni od 1. maja do 30. septembra, za vsak m2
dnevno..................................................5 točk
5.1.2. gostinski vrtovi, v ostalih mesecih, za
vsak m2 dnevno.......................................3,5 točke
5.2. kioski in stojnice:
5.2.1. kioski in stojnice za gostinsko dejavnost,
za vsak m2 dnevno......................................10 točk
5.2.2. kioski in stojnice za drugo dejavnost, za
vsak m2 dnevno..........................................8 točk
5.3. gradbišča in drugi začasni nameni:
5.3.1. gradbišča, prekopi in drugi začasni nameni,
za vsak m2 dnevno
– če uporaba javne površine traja do 3 mesece:.........2 točki
– za uporabo javne površine nad 3 mesece:..............3 točke
5.4. reklamne vitrine:
5.4.1. vitrine, v katerih se razstavlja blago
zunaj poslovne stavbe, za vsak m2
letno................................................3500 točk
Pojasnilo:
Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni
uporabnik javne površine oziroma organizator
prireditev.