Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

76. Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava, stran 154.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 65/07, 56/08, 4/10, 20/11) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 11. redni seji z dne 22. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev za izvedbo programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Vipava, ki jih za te namene v tekočem koledarskem letu določa lokalni kulturni program in zagotavlja proračun Občine Vipava.
Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti javnih zavodov ni predmet tega pravilnika, sofinanciranje kulturnih programov, projektov in prireditev javnega sklada za kulturne dejavnosti pa poteka v skladu z drugimi zakonskimi predpisi in v skladu s sprejetim letnim kulturnim programom.
POMEN IZRAZOV
2. člen
Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (glasbena, pevska, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video idr.) posameznikov, skupin in društev na področju kulture, ki jo v javnem interesu občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
Kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto (na področju glasbene, uprizoritvene, vizualne, intermedijske umetnosti, kulturne dediščine ipd.).
Kulturni projekti so posamični zaključeni enkratni dogodki (npr. glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjene širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
UPRAVIČENCI IN POGOJI SOFINANCIRANJA
3. člen
Do pravice za pridobitev sredstev na področju kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev ter ostale podatke in dokumentacijo, kot jo določa veljavna zakonodaja.
4. člen
Sofinanciranje, določeno s tem pravilnikom, upošteva načelo, da so proračunska sredstva v skladu s prejšnjim členom dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, projektov in dejavnosti na področju kulture in sicer praviloma za naslednje vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin;
– za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev na področju kulture za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostor in obnovo kulturnih dvoran.
POSTOPKI
5. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti se dodelijo upravičencem na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se oblikuje v skladu s sprejetim proračunom občine in letnim kulturnim programom za tekoče obdobje ter merili in kriteriji iz tega pravilnika.
V lokalnem kulturnem programu se določi zlasti obseg in vrsta javnih kulturnih dobrin, prioritetne vsebine ter deleži sredstev za posamezne kulturne programe, projekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Lokalni kulturni program za posamezno proračunsko obdobje pripravi občinska uprava. Lokalni kulturni program sprejme občinski svet.
Javni razpis za izbiro izvajalcev se objavi v Uradnem listu RS, na uradnih spletnih straneh Občine Vipava ali na drug krajevno običajni način (oglasne deske KS). Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna ter letnega programa kulture, vendar ne sme biti krajši od enega meseca.
6. člen
V postopku za pripravo in izvedbo sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračunskih sredstev so predvidena naslednja dejanja:
1. sklep župana o uvedbi postopka, ko so v občinskem proračunu zagotovljena namenska sredstva,
2. župan za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa z odločbo imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavlja predstavnik občinske uprave, predstavnik odbora za družbene dejavnosti in predstavnik odbora za finance. Član komisije ne sme biti član društva, ki kandidira na razpisu,
3. priprava in izdelava razpisne dokumentacije ter objava javnega razpisa,
4. komisija v skladu z merili točkuje vloge, prispele na javni razpis in oblikuje točkovni list na podlagi katerega predlaga izdajo sklepa o višini doseženih točk kulturnih programov, projektov in prireditev posameznih izvajalcev, ki so oddali vloge na javni razpis,
5. na podlagi predloga komisije o izboru izvajalcev posameznih programov in doseženih točk izda občinska uprava sklep,
6. izvajalci kulturnih programov, prijavljeni na razpis oziroma točkovani, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v 8 dneh po prejemu sklepa občinske uprave vložijo pisno pritožbo pri županu. Župan pozove komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega pa pritožbi v 15 dneh ugodi ali pa jo zavrne,
7. na podlagi pravnomočnih sklepov o višini doseženih točk občinska uprava izda odločbo o višini sofinanciranja posameznih izvajalcev,
8. pritožba izvajalcev na posamično odločbo ne zadrži izvršitve, možna je samo tožba, ki se jo vloži na Upravno sodišče,
9. sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
10. spremljanje izvajanja ter realizacije pogodb.
7. člen
Vsebino javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan.
Javni razpis vsebuje elemente, ki jih določa zakon, med njimi pa mora zlasti vsebovati:
– področja oziroma vrste programov kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji – izvajalci in njihovi kulturni programi,
– vrednost razpoložljivih sredstev, ki so predmet javnega razpisa oziroma poziva,
– navedba meril za ocenjevanje prispelih vlog, s pomočjo katerih se med tistimi prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izberejo prejemniki proračunskih sredstev,
– razpisne obrazce za prijavo in drugo dokumentacijo za posredovanje podatkov in poročil,
– razpisni rok, način pošiljanja oziroma dostave predlogov in način odpiranja prispelih vlog,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen
Občina sklene z izbranimi izvajalci za izvedbo kulturnih programov, projektov in prireditev pogodbe o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli zlasti naslednje elemente:
– namen za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik oziroma izvajalec dejavnosti predložiti občini za nakazilo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne vrne ali ne podpiše predložene pogodbe v roku 15 dni od prejema, se šteje, da je od pogodbe in od zahteve za sofinanciranje odstopil, o preostanku oziroma neporabljenih sredstvih, pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
9. člen
Sofinanciranje kulturnih programov in kulturnih dejavnosti se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancira v sorazmernih deležih periodično preko celega koledarskega leta.
Izvajalci morajo po izvedbi dejavnosti, za katero so jim bila dodeljena finančna sredstva, predložiti pristojnemu organu občinske uprave dokazila o realizaciji pogodbenih obveznosti v predpisanih rokih.
MERILA ZA SOFINANCIRANJE
10. člen
Vrednotenje programov redne kulturne dejavnosti kulturnih društev, skupin in posameznikov:
– Vsebina:
Sofinancirajo se kulturne dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1 krat tedensko in vsaj 9 mesecev v letu (ali najmanj 60 ur letno), izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti.
Praviloma se sofinancirajo naslednje dejavnosti:
– redna dejavnost kulturnih društev registriranih v Občini Vipava
– oprema kulturnih društev registriranih v Občini Vipava.
– Pogoj za sofinanciranje:
Društvo, skupina ali posameznik mora v tekočem letu svoj program ustrezno predstaviti na javnih prireditvah in sicer tako, da najmanj 2 x letno brezplačno nastopi na različnih javnih prireditvah v domačem kraju ali v občini.
– Točkovanje:
Obseg redne dejavnosti in sredstev za opremo je izražen v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število zbranih točk in višino proračunskih sredstev, ki so podrobno določena v letnem programu kulture za te namene.
Za posamezno proračunsko leto se v letnem programu kulture določi višino sredstev, ki je predvidena v proračunu.
A. Osnovno vrednotenje za redno dejavnost društva:
1. število aktivnih članov društva
– do 15 članov                     10 točk
– do 30 članov                     15 točk
– do 50 članov                     20 točk
– nad 50 članov                    30 točk
2.a število dejavnosti – sekcij
– 1 sekcija                       5 točk
– 2 sekciji                      10 točk
– 3 sekcije in več                   15 točk
2.b število nastopov posameznih sekcij
– do 3 samostojni nastopi                5 točk
– nad 3 samostojni nastopi               10 točk
3. praznovanje obletnic
– novoustanovljeno društvo               15 točk
– za vsako 10 obletnico delovanja           10 točk
– za 10 let delovanja nad 40 let            15 točk
4. redne vaje – strokovno vodenje
1. kategorija 40 točk/skupina ima več kot 61 vaj
letno, kar izkazuje z evidenco vaj
2. kategorija 20 točk/skupina ima od 35 do 60 vaj
letno, kar izkazuje z evidenco vaj
5. intenzivne vaje
(vsaj dva dni izven kraja ali vsaj tri dni doma)
– 1–2 x letno                     15 točk
– 3 in več krat                    25 točk
Društvo dokazuje trajanje intenzivnih vaj s posebno evidenco,
ki je priloga k prijavi na razpis.
6. nastopi društev
– nastop na območni prireditvi tekmovalnega
značaja                        10 točk
– nastop na regijski prireditvi tekmovalnega
značaja                        15 točk
– nastop na državni prireditvi tekmovalnega
značaja                        20 točk
– nastop na prireditvi tekmovalnega značaja v
tujini                         40 točk
– nastop na prireditvi mednarodnega značaja v
tujini                         30 točk
– dodatni brezplačni nastopi v sklopu javne
prireditve v domačem kraju ali občini (do 3
nastopi)                        5 točk
– dodatni brezplačni nastopi v sklopu javne
prireditve v domačem kraju ali občini (4–6
nastopov)                       10 točk
– dodatni brezplačni nastopi v sklopu javne
prireditve v domačem kraju ali občini (nad 7
nastopov)                       15 točk
– nastop na samostojnem koncertu v občini       10 točk
– nastop na samostojnem koncertu drugod po
Sloveniji                       15 točk
– nastop na samostojnem koncertu v tujini       30 točk
7. rezultati s tekmovanj
1. kategorija 30 točk/skupina ali njeni člani so v razpisnem
letu ali letu pred tem dosegli na mednarodnem tekmovanju 1.
mesto (zlato priznanje), 2. mesto (srebrno priznanje) ali 3.
mesto (bronasto priznanje).
1. kategorija 20 točk/skupina ali njeni člani so v razpisnem
letu ali letu pred tem dosegli na državnem tekmovanju 1. mesto
(zlato priznanje), 2. mesto (srebrno priznanje) ali 3. mesto
(bronasto priznanje).
2. kategorija 10 točk/skupina ali njeni člani so v razpisnem
letu ali letu pred tem dosegli na regijskem tekmovanju 1.
mesto (zlato priznanje), 2. mesto (srebrno priznanje) ali 3.
mesto (bronasto priznanje).
8. založniška in likovna dejavnost
– samostojna knjižna izdaja literarnega
dela/Zbornik/CD zgoščenke               40 točk
– izdaja avtorske knjige v okviru društva       40 točk
– likovna ali fotografska razstava v okviru
društva                        30 točk
– izdaja priložnostne brošure, kataloga        20 točk
Za vsakega člana literarnega ali likovnega društva, ki se
uvrsti na regijsko izborno srečanje, prejme likovno ali
literarno nagrado najmanj regijskega pomena,
prejme društvo                     5 točk.
9. vključevanje vodij programov v različne oblike
izobraževanja
– vsaka udeležba v Sloveniji (enodnevni seminar)    3 točke
– vsaka udeležba v Sloveniji (večdnevni seminar)    5 točk
– vsaka udeležba izobraževanja v tujini        10 točk
Vključevanje vodij programov v izobraževalne programe bo
ocenjeno na podlagi potrdil o udeležbi ali drugih dokazil o
sodelovanju v izobraževalnem programu preteklega leta.
Program, katerega vodja se ne vključuje v izobraževalne
programe po tem kriteriju, ne dobi točk.
B. Sredstva za opremo
Sredstva za opremo kulturnim društvom se dodeljujejo na
podlagi ocene komisije, ki upravičenost nakupa opreme presoja
z vidika:
– uspešnosti delovanja društva           do 20 točk
– potrebe nakupa                  do 50 točk
– pomembni nastopi, obletnice ali gostovanja v letu, ko
društvo zaprosi za sofinanciranje opreme do 50 točk.
Vlagatelj mora komisiji predložiti ustrezno dokumentacijo, ki
obsega obrazložitev namena nabave opreme in verodostojen
dokument iz katerega je razvidna cena opreme (predračun ali
račun).
C. Sredstva za instrumente
Sredstva za instrumente ku lturnih društev se dodeljujejo na
podlagi ocene komisije, ki upravičenost nakupa presoja z
vidika:
– uspešnosti delovanja društva           do 20 točk
– števila potrebnih instrumentov          do 50 točk
– pomembni nastopi, obletnice ali gostovanja v
letu, ko društvo zaprosi za sofinanciranje
nakupa                       do 50 točk
Vlagatelj mora komisiji predložiti ustrezno dokumentacijo, ki obsega obrazložitev namena nabave instrumentov in verodostojen dokument iz katerega je razvidna cena inštrumentov (predračun ali račun).
11. člen
Vrednost sofinanciranja prijavljenih programov oziroma projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje sofinanciranja kulturnih dejavnosti v Občini Vipava.
Programi oziroma projekti se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih merilih in kriterijih navedenih v 10. členu tega pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh ocenjenih projektov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih točk za prijavljen program oziroma projekt. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja posameznega prijavljenega programa oziroma projekta.
NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
12. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov izvajalcev spremlja in preverja občinska uprava Občine Vipava.
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 22/11).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2011-2
Vipava, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost