Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

34. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011, stran 30.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 14. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 40/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  leta 2011|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.474.972|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |PRIHODKI (70+71)             |  4.252.820|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  3.375.475|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.775.935|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   298.942|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   300.598|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   877.345|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   679.675|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    5.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   192.170|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   62.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   62.000|
|    |in neopredmetenih dolgoroč. sr.      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   148.590|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   148.590|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.011.562|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   243.300|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz   |   768.262|
|    |sredstev proračuna EU           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.580.338|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.229.583|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   310.902|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   48.798|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   836.883|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    5.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   28.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  1.711.018|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   17.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  1.009.540|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   163.578|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   520.900|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.442.505|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.442.505|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   197.232|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, |   197.232|
|    |ki niso pror. upor.            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   45.000|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-  |  –105.366|
|    |II.                    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|    |in finančnih naložb            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|    |privatizacije               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   68.870|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   68.870|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   68.870|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –174.236|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –68.870|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   105.366|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Stanje sredstev na računih        |   174.236|
|    |dne 31. 12. preteklega leta        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Rebalans proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011 se določa v višini 2.591.459 EUR.«
2. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2011
Miren, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost