Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, stran 7.

Na podlagi sedmega odstavka 87. člena ter 91. in 92. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS in 33/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
1. člen
V Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo »na zahtevo stranke pa v roku, ki ga določi stranka,«.
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se beseda »dela« nadomesti z besedo »poglavja«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Če kandidat iz neutemeljenih razlogov k opravljanju preizkusa ne pristopi v roku iz prejšnjega odstavka ali prvega oziroma drugega odstavka 35. člena tega pravilnika minister izda odločbo o zavrnitvi vloge za imenovanje.
(5) Za presojo utemeljenih razlogov se uporablja določba četrtega odstavka 32. člena tega pravilnika.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
V tretjem odstavku 9. člena se za besedo »področja« dodata besedi »oziroma podpodročja«.
4. člen
V prvem odstavku 12. člena se beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
5. člen
Za petim odstavkom 13. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Izvedenec oziroma cenilec mora izgubo oziroma odtujitev štampiljke nemudoma pisno ali po elektronski pošti sporočiti ministrstvu.«
6. člen
Za petim odstavkom 14. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Izvedenec oziroma cenilec mora izgubo oziroma odtujitev izkaznice nemudoma pisno ali po elektronski pošti sporočiti ministrstvu.«
7. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »prebivališča« doda vejica in besedilo »drugih kontaktnih podatkov iz drugega odstavka 88. člena zakona«.
V drugem odstavku se beseda »in« pred besedo »podpodročja« nadomesti z besedo »oziroma«.
8. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »minister« doda beseda »lahko«.
9. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(Pripravljalni in izpopolnjevalni seminarji)
(1) CIP lahko za pripravo kandidatov ter izvedencev in cenilcev na posebne preizkuse strokovnosti oziroma posebne preizkuse znanja organizira pripravljalne seminarje.
(2) CIP lahko na podlagi šestega odstavka 87. člena zakona za izvedence in cenilce organizira izpopolnjevalne seminarje.
(3) Pripravljalne ali izpopolnjevalne seminarje lahko CIP organizira v sodelovanju z drugimi državnimi ali izobraževalnimi organi ter ustanovami, s strokovnimi združenji oziroma drugimi oblikami povezovanja izvedencev oziroma cenilcev, s strokovnjaki s posameznih strokovnih področij in podpodročij, za katera bodo kandidati ter izvedenci oziroma cenilci opravljali preizkuse, ter s pravnimi strokovnjaki.
(4) Pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji so splošni in posebni.
(5) Splošni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji so enaki za vse kandidate oziroma za izvedence in cenilce, ne glede na strokovno področje.
(6) Splošni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji obsegajo temeljna znanja s področja organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnove sodnih postopkov, pravila o dokazovanju, zakonske določbe o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev, osnove prava in institucij Evropske Unije ter druge teme, ki jih izvedenci oziroma cenilci potrebujejo pri svojem delu.
(7) Posebni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji obsegajo posebna strokovna znanja za posamezna strokovna področja in podpodročja izvedenskega oziroma cenilskega dela.
(8) Če zaradi nezadostnega števila kandidatov ni mogoče zagotoviti izvedbe posebnega pripravljalnega seminarja, lahko CIP zagotovi drugo ustrezno obliko izobraževanja.
(9) Čas, kraj, potek in vsebino pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja CIP objavi na uradni spletni strani ministrstva najmanj 15 dni pred začetkom seminarja.
(10) O udeležbi na pripravljalnem ali izpopolnjevalnem seminarju oziroma drugi ustrezni obliki izobraževanja se kandidatu, izvedencu oziroma cenilcu izda pisno potrdilo. Potrdilo vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča.
(11) Stroške pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije kandidat, izvedenec oziroma cenilec.«
10. člen
Četrti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Predsedniku, članom komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov po odredbi o plačilu in povračilu stroškov, ki jo sprejme minister.«
11. člen
V četrtem odstavku 30. člena se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»Kandidat lahko izpitni prostor zapusti le z dovoljenjem navzočega uslužbenca ministrstva. Kandidat med izpitom ne sme imeti pri sebi telekomunikacijskih naprav.«
Deseti odstavek se črta.
12. člen
V drugem odstavku 31. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Potrdilo vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča kandidata ter da je kandidat opravil preizkus za posamezno strokovno področje in podpodročje v skladu z zakonom in tem pravilnikom.«
13. člen
V prvem odstavku 32. člena se črta besedilo »in če o tem CIP-a pisno ne obvesti najmanj osem dni pred rokom za preizkus,«.
V drugem odstavku se za besedo »za« dodata besedi »odsotnost ali«.
V tretjem odstavku se besedilo »odstop ni upravičen« nadomesti z besedilom »odsotnost ali odstop nista upravičena«.
14. člen
V drugem odstavku 35. člena se za besedo »preizkus« doda besedilo »v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v treh mesecih in ne kasneje od enega leta po dnevu ustnega dela preizkusa«.
V petem odstavku se za besedo »prvim« dodata besedi »ali drugim«.
15. člen
V prvem odstavku 36. člena se beseda »dveh« nadomesti z besedo »petih«.
16. člen
Četrti odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izvedencu oziroma cenilcu se prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja njegovega prebivališča do sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja izvedensko oziroma cenilsko delo, če:
– prevoz z javnim prevoznim sredstvom ni na razpolago;
– bi bila uporaba javnega prevoznega sredstva glede na okoliščine neprimerna, ali
– če višina stroškov ni višja od uporabe javnega prevoznega sredstva.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kilometrina iz prejšnjega odstavka se obračunava v višini 15 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.«
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
17. člen
V tretjem, petem in sedmem odstavku 47. člena se beseda »dela« nadomesti z besedo »poglavja«.
18. člen
V prvem odstavku 48. člena se v 5. točki za številko »1000« doda besedilo »do 2000«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za vsakih nadaljnjih 1000 strani študija spisa, zraven zneska po 5. točki prejšnjega odstavka, izvedencu oziroma cenilcu pripada še dodatnih 350 eurov.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
19. člen
V prvem odstavku 49. člena se v 4. točki besedilo »300 strani« nadomesti z besedilom »od 300 do 600 strani«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za vsakih nadaljnjih 300 strani zbiranja in proučevanja dodatne dokumentacije, zraven zneska iz 4. točke prejšnjega odstavka, izvedencu oziroma cenilcu pripada dodatnih 175 eurov.«.
20. člen
V tretjem odstavku 50. člena se za besedo »ogled« dodata besedi »in nazaj«.
21. člen
V tretjem odstavku 53. člena se črta beseda »dolžno«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
Dosedanji osmi odstavek se črta.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se črta drugi stavek.
Dosedanji deseti odstavek se črta.
Dosedanji enajsti odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane deveti odstavek, se črtata besedi »in desetem«.
Dosedanji trinajsti odstavek postane deseti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Stroški in nagrade, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika še niso odmerjeni, se odmerijo po tarifi, ki jo določa Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10).
23. člen
Izvedenci in cenilci so dolžni predložiti dokazila v skladu s 36. členom pravilnika do konca leta 2016.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-422/2011
Ljubljana, dne 3. januarja 2012
EVA 2011-2011-0088
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti