Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4651. Pravilnik o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, stran 14282.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10) in predloga sveta javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, sprejetega na 11. seji dne 28. 3. 2011, je Občinski svet Občine Lendava na 14. seji dne 13. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda (v nadaljevanju: vrtec).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Starši oziroma skrbniki vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
3. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev zdravniškega potrdila o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami.
4. člen
Če vrtec otroka med šolskim letom ne more sprejeti, o tem pisno obvesti starše. Otroka se na željo staršev uvrsti na čakalno listo in se ga vključi ob morebitni sprostitvi mesta v ustreznem oddelku.
5. člen
Kadar je v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest glede na prostorske zmožnosti ob upoštevanju normativov in standardov za oblikovanje oddelkov predšolske vzgoje, o sprejemu otrok odloča komisija za sprejem otrok.
6. člen
Kadar o sprejemu otrok odloča komisija za sprejem otrok, vrtec starše pozove k oddaji vloge za sprejem otroka v vrtec. Vloga je oblikovana v skladu s kriteriji iz Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec in je priloga tega pravilnika.
III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
7. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija), ter kriterije za sprejem otrok določi občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Komisijo, ki bo pristojna za sprejem otrok, sestavlja predstavnik zavoda, predstavnik staršev vpisanih otrok ali sveta staršev in predstavnik ustanovitelja zavoda, ter po potrebi njihovi namestniki.
Predstavnika zavoda predlaga ravnatelj vrtca, predstavnika staršev predlaga svet staršev, predstavnika ustanovitelja, to je Občine Lendava, pa predlaga župan Občine Lendava.
8. člen
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona o vrtcih in odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
9. člen
Komisija pregleda vloge staršev in vsako posebej oceni z vnaprej določenimi in ovrednotenimi kriteriji iz tega pravilnika.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi za sprejem otroka, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov. Če ugotovi nepravilnost podatkov, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija na podlagi podatkov določi število točk in prednostni vrstni red vključitve otrok.
Komisija ob upoštevanju kriterijev in starosti otrok glede na oblikovane oddelke predšolske vzgoje v posameznem šolskem letu odloči, kateri otroci in koliko otrok se lahko vključi v posamezni oddelek v skladu s predvidenimi prostimi mesti. Pri tem mora vrtec pripraviti točno število otrok, ki bodo po starosti vključeni v posamezni oblikovan oddelek predšolske vzgoje.
Kolikor vrtec po opravljenem ocenjevanju in dokončnem oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje ugotovi, da je mogoče dodatno vključiti še katerega otroka, se le-ti vključijo po prednostnem vrstnem redu, ob upoštevanju starostne skupine otrok.
10. člen
Komisija v svoji interni dokumentaciji pri ocenjevanju vsake vloge zabeleži uradni zaznamek in odloči o sprejemu otroka v vrtec oziroma zavrnitvi otroka.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, v katerem se navede:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije,
– imena članov komisije in drugih navzočih (oseba, ki vodi postopek in zapisnikar),
– število prostih mest v vrtcu (po posameznih enotah in starostnih obdobjih),
– število vlog za sprejem v vrtec, število sprejetih in odklonjenih otrok (po posameznih enotah in starostnih obdobjih),
– kratek potek postopka odločanja,
– imenski seznam otrok s skupnim številom zbranih točk (po posameznih enotah in starostnih obdobjih), po vrstnem redu od najvišjega do najnižjega števila zbranih točk) ter oznako o sprejemu ali odklonitvi,
– sprejeti sklepi komisije.
Zapisnik se hrani v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
11. člen
Vrtec najpozneje v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. S seznamom prednostnega vrstnega reda je določeno, kateri otroci so vključeni v vrtec in kateri so uvrščeni na čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Vrtec staršem v osmih dneh po seji komisije pošlje obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v petnajstih dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec se pošlje v podpis pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši in določi rok, v katerem morajo starši pogodbo podpisati. Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
12. člen
Zoper obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok in seznama otrok na čakalni listi lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi obvestila vložijo ugovor zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev na svet vrtca. Svet vrtca mora o ugovoru odločati v petnajstih dneh po prejemu ugovora.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije in del dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
13. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo v skladu z odločbo pristojnega organa otroci s posebnimi potrebami, ter otroci, ogroženi zaradi socialnega položaja družine.
14. člen
Kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica, to je Občina Lendava, na predlog sveta javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda.
15. člen
Kriteriji za sprejem otrok v vrtec so:
+----------------------------------------------+--------------+
|Kriteriji                   | Število točk |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok, ki ima stalno prebivališče v Občini  |   20   |
|Lendava                    |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok obeh zaposlenih staršev         |   10   |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok samohranilke/samohranilca        |   10   |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok staršev brez zaposlitve         |   5    |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok, ki bo z naslednjim letom vpisan v šolo |   10   |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok, katerega brat/sestra je že vključen/a |   5    |
|v vrtec                    |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok, ki je bil v preteklem letu na čakalnem |   10   |
|seznamu                    |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok, ki se bo v vrtec vključil       |   5    |
|s 1. septembrom                |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|otrok, ki so ga starši pripravljeni vključiti |   5    |
|v več enot vrtca               |       |
+----------------------------------------------+--------------+
V primeru, da osnovni kriteriji ne zadoščajo, oziroma imata dve ali več vlog na podlagi osnovnih kriterijev enako število točk in ni razpoložljivih mest, mora komisija uporabiti dodatne kriterije, ki so:
+----------------------------------------------+--------------+
|Kriteriji                   | Število točk |
+----------------------------------------------+--------------+
|datum vpisa otroka v vrtec (vloga za vpis je |  1 točka  |
|bila oddana pred ostalimi vlogami)      |       |
+----------------------------------------------+--------------+
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot je določen za sprejem pravilnika.
Št. 014-0009/2011-KA
Lendava, dne 13. decembra 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost