Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4503. Pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica, stran 13926.

Na podlagi 100.b člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom so določeni naloge, delovanje, osnove in merila za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Sevnica.
2. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, določenih s statutom ali odlokom občine.
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti:
– skrbijo za urejenost pokopališč in predlagajo organizacijo pogrebne službe na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
– na svojem območju opravljajo zimsko službo na javnih poteh in površinah v njihovem upravljanju,
– skrbijo za vzdrževanje javnih poti,
– izvajajo gradnjo javne razsvetljave ob javnih poteh in ob ostalih javnih površinah, ki jih upravljajo;
– sodelujejo pri oskrbi vaških vodovodov, kolikor ni s predpisi določeno drugače,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki so ga prejeli v upravljanje,
– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
– opravlja druge zadeve krajevnega značaja.
Krajevna skupnost ima lahko svoj krajevni praznik in lahko podeljuje krajevna priznanja in plakete. Določitev praznika, vrste priznanj in plaket, način podeljevanja priznaj in plaket ter vodenje evidence uredi krajevna skupnost s pravilnikom.
3. člen
Za nemoteno delo krajevne skupnosti skrbi občinska uprava, in sicer za:
– pravilno upravno poslovanje;
– strokovno in administrativno delo za potrebe sveta krajevnih skupnosti;
– pravilno finančno poslovanje;
– zakonito izvajanje nalog krajevne skupnosti glede investicij in storitev, za katere je potrebno izvesti postopek javnega naročanja in
– zakonito razpolaganje s premičnim in nepremičnim premoženjem krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za posamezno leto, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični, razen če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle določeno drugače.
Krajevne skupnosti morajo za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme ali druge storitve iz finančnega načrta krajevne skupnosti v višini, za katere Zakon o javnem naročanju zahteva izvedbo postopka javnega naročanja, obvestiti Občino Sevnica, da se izvede ustrezen postopek izbire izvajalca skladno z zakonom.
V besedilo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV so krajevne skupnosti dolžne vnesti protikorupcijsko klavzulo skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
4. člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s sredstvi razpisov državnih organov ter institucij evropske unije, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti.
Prispevki fizičnih in pravnih oseb, sredstva iz naslova pogrebnine in sredstva zbrana s samoprispevkom so namenska sredstva.
5. člen
Občina za financiranje krajevnih skupnosti v proračunu zagotavlja potrebna sredstva za delovanje v skladu s proračunskimi možnostmi in pristojnostmi, ki jih je prenesla na krajevne skupnosti. Sredstva se nakazujejo v obliki rednih mesečnih transferov po dvanajstinah letne kvote vsakokrat definirano s proračunom Občine Sevnice.
Sredstva se delijo na:
a) sredstva za delovanje krajevnih skupnosti,
b) sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko vzdrževanje, obnovitvene in razširitvene investicije v javno infrastrukturo (javne poti, javna razsvetljava, športne in javne površine, večnamenski objekti v upravljanju).
Za delovanje krajevne skupnosti se nameni 15 % sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti v občinskem proračunu po ključu:
– 50 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne skupnosti sorazmerno po številu prebivalcev na dan 31. 12. predhodnega leta oziroma zadnje uradne objave statističnega urada Republike Slovenije;
– 50 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne skupnosti sorazmerno glede na velikost posamezne krajevne skupnosti.
Za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko vzdrževanje, obnovitvene in razširitvene investicije v javno infrastrukturo se nameni 85 % sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti v občinskem proračunu po ključu:
– 65 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne skupnosti sorazmerno z dolžino javnih poti posamezne krajevne skupnosti;
– 15 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne skupnosti sorazmerno po številu prebivalcev na dan 31. 12. predhodnega leta;
– 15 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne skupnosti sorazmerno glede na velikost posamezne krajevne skupnosti;
– 5 % skupnega zneska se razdeli med vse krajevne skupnosti sorazmerno s številom svetil javne razsvetljave posamezne krajevne skupnost.
6. člen
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti. Z višino letne kvote za prihodnje proračunsko leto za posamezno krajevno skupnost skladno s 5. členom tega pravilnika občina seznani krajevne skupnosti najkasneje do konca meseca avgusta tekočega leta. Finančni načrt posamezne krajevne skupnosti obravnava in potrdi svet krajevnih skupnosti, na predlog župana pa so kot del proračuna Občine Sevnica sprejeti na seji Občinskega sveta Občine Sevnica.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2012.
Št. 007-0004/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.