Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4500. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj, stran 13924.

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88, in Uradni list RS, št. 4/05), v nadaljevanju: odlok. Grafični del odloka ostane nespremenjen.
2. člen
Za 4. členom Odloka o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88) se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»Na območju urejanja s tem odlokom so možne tudi nadomestne gradnje, nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov in odstranitve objektov, komunalne in prometne ureditve, vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, ter novogradnje na prostih gradbenih parcelah. Tlorisni gabariti, etažnost objektov, strehe in kritine novih objektov, se podrejajo obstoječi pozidavi območja. Ureditev gradbene parcele mora zagotoviti funkcionalne potrebe načrtovanih objektov.
Dovoljena je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08). Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti usklajeno z obstoječo kvalitetno grajeno strukturo v neposredni okolici. Na funkcionalnem zemljišču posameznega večstanovanjskega objekta morajo biti nadstreški v načinu gradnje, izboru materiala in barv enaki.«
3. člen
V Odloku o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj (Uradni list RS, št. 4/05) se na koncu 4. člena doda novo besedilo iz tekstualnega dela obrazložitev sprememb in dopolnitev – poglavje 3.2. Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav (št. projekta 04101-00, dec. 2004), ki se glasi:
»Poleg stanovanjsko poslovnega objekta je dopustna tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08), in sicer:
– za lastne potrebe (nadstrešek, vkopani rezervoar, vrtna uta), ograje (medsosedska, igriščna), oporni zidovi, nezahtevni in pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave, pločnik), komunalni objekti(vodovodni in kanalizacijski priključek);
– začasni (sezonski gostinski vrt);
– vadbeni, namenjeni športu in rekreaciji (otroško igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot);
– urbana oprema (reklamni pano, skulptura in vodnjak).
Oblikovni pogoji za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov:
– nadstrešek: tlorisne površine max. 20 m2, lesena ali kovinska montažna konstrukcija, ravna streha oziroma streha z minimalnim naklonom, višina najvišje točke 3,5 m merjeno od tal. Nadstreški morajo biti v načinu izgradnje, izboru materiala in barv enaki;
– vrtna uta: tlorisne površine max. 15 m2, lesena konstrukcija, kritina barvno usklajena s kritino glavnega objekta, streha naklona max. 20°;
– medsosedska ograja: lesena ali pa v kombinaciji (npr. betonska ograja z reliefno obdelano vidno površino v kombinaciji z lesom, lesena ograja v kombinaciji s sajeno živo mejo), višina max. 1,2 m, leseni del ja lahko obarvan v barvnih tonih, ki so usklajeni z barvami osnovnega objekta;
– igriščna ograja: žična, višine do 2,0 m, zelene barve ali siva zazelenjena s plezalkami;
– oporni zid: armiranobetonska konstrukcija, vidna površina mora biti reliefno obdelana ali zazelenjena s plezalkami;
– reklamni pano: površina max. 2,0 m2, višina do 3,0 m nad terenom;
– skulptura, vodnjak: tlorisne površine do 2,0 m2, višina do 1,5 m nad terenom.
Ostali pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov, ki niso posebej določeni v zazidalnem načrtu, se urejajo v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08).«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0011/2008
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost