Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4462. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija, stran 13884.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 8. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju Občine Idrija.
2. člen
(1) Izraz »prodaja blaga zunaj prodajaln«, ki se uporablja v tem odloku, pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih in podobno.
(2) Potujoča prodajalna je prodaja iz vozila, ki je prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga.
(3) Za premično stojnico se šteje prodajna miza ali mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Za premično stojnico po tem odloku se šteje tudi prodaja iz vozila, ki ni prirejeno za prodajo blaga (tovorno vozilo, iz katerega se prodaja suha roba, jabolka …).
3. člen
(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka, z določili tržnega reda in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
(2) Predmet urejanja tega odloka ni pokrita tržnica v Občini Idrija, ki se v času uveljavitve tega odloka nahaja na Ulici Svete Barbare 8, Idrija in je posebej organiziran ter urejen poslovni prostor, ki omogoča prodajo blaga v zaprtem tržnem prostoru.
2. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH, KI SO V LASTI ALI V UPRAVLJANJU OBČINE IDRIJA TER V LASTI ALI UPRAVLJANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA
4. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se na območju Občine Idrije lahko opravlja le na javnih površinah in nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Idrija ter v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija.
5. člen
(1) Na območju Občine Idrija so za prodajo blaga zunaj prodajaln na premičnih stojnicah določene naslednje površine:
– v Idriji: Mestni trg in Trg Svetega Ahacija,
– v Spodnji Idriji: t.i. Glavni trg (javna površina v trgovsko poslovnem centru med nizoma A in B).
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln na premičnih stojnicah, ki se izvaja iz vozila, se poleg prodajnih mest iz prejšnjega odstavka uporablja še prodajno mesto na delu parkirišča ob avtobusni postaji Idrija pod platojem Barbare.
(3) Prodajna mesta ne smejo posegati na pripadajoča zemljišča k posameznim objektom.
(4) Prodaja blaga zunaj prodajaln na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure, in sicer:
– v Idriji: na sejemske dni,
– v Spodnji Idriji: na sejemske dni in ob sobotah.
(5) Prodaja kmetijskih pridelkov, sadja, zelenjave, svežega cvetja in sveč na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure, in sicer:
– v Idriji: na Trgu Svetega Ahacija, razen na sejemske dni,
– v Spodnji Idriji: na Glavnem trgu, razen na sejemske dni.
(6) V času prireditev kot so festivali, shodi in podobno se prodajo blaga zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo blaga zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi.
(7) V času prireditev lahko prodaja blaga zunaj prodajaln poteka ob delavnikih ter sobotah in nedeljah od 8. do 20. ure.
(8) Ob predhodno izdanem soglasju Občine Idrija se lahko v času prireditev prodaja blaga zunaj prodajaln izvaja tudi na javnih površinah in nepremičninah, ki niso opredeljene v prvem in drugem odstavku tega člena.
6. člen
(1) Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Idrija ter krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija, mora vložiti vlogo za izdajo soglasja za prodajo najmanj 30 dni pred pričetkom prodaje blaga.
(2) V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga zunaj prodajaln. V primeru, da gre za prodajo v času prireditev, lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.
(3) V vlogi mora prodajalec navesti in priložiti:
– podatke vlagatelja,
– način prodaje blaga zunaj prodajaln,
– vrsto blaga namenjenega prodaji,
– seznam lokacij, na katerih želi prodajati,
– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje),
– potrebno površino za prodajo,
– podatke (davčna številka, matična številka …), potrebne za pridobitev registracije poslovnega subjekta v Poslovnem registru RS, ki jih organ pridobi po uradni dolžnosti,
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano prireditev.
(4) Pristojni organ občinske uprave izda soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.
3. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH, KI NISO V LASTI ALI V UPRAVLJANJU OBČINE IDRIJA
7. člen
(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln se sme opravljati tudi na površinah izven javnih površin na nepremičninah, ki niso v lasti ali v upravljanju Občine Idrija ter v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija, in sicer s soglasjem Občine Idrija, po predhodnem soglasju lastnika zemljišča, v katerem lastnik določi tudi prostor in časovni termin prodaje blaga.
(2) V tem primeru mora prodajalec k vlogi iz 7. člena tega odloka priložiti še pisno soglasje lastnika zemljišča.
4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
8. člen
(1) Upravljanje prodajnih mest prodaje blaga zunaj prodajaln po tem odloku je izbirna gospodarska javna služba, ki se izvaja na podlagi koncesije.
(2) Za podelitev koncesije iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10).
9. člen
Upravljavec ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi,
– organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter razporeja in oddaja v zakup prodajna mesta prodajalcem,
– skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
– določa ceno zakupa prodajnih mest ter prodajalcem zaračuna in pobira zakupnino za zakup prodajnih mest na podlagi predhodno potrjenega cenika s strani Občinskega sveta Občine Idrija. Cena za posamezno prodajno mesto vključuje celotne stroške upravljavca vključno z nadzorom, stroškom sklepanja pogodb, vodenjem evidenc in poročanjem.
10. člen
(1) Upravljavec sprejme tržni red, ki velja za javne površine in nepremičnine, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Idrija ali krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija, s katerim določi pogoje trgovanja, predvsem pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca, datume sejemskih dni, opredeli posamezna prodajna mesta, določi obratovalni čas, nadzor prodaje in kvalitete blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče ter druge posebne storitve.
(2) Upravljavec mora sprejeti tržni red do 1. 3. 2012.
11. člen
(1) Upravljavec je dolžan redno voditi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju zakupa in številu zakupljenih prodajnih mest ter evidenco o zaračunanih in plačanih zakupninah in vsako leto o navedenem izdelati poročilo za prejšnje koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca za preteklo leto predložiti Občini Idrija.
(2) Upravljavec mora vsaj pet let hraniti sklenjene zakupne pogodbe in vso drugo listinsko dokumentacijo v zvezi z zakupom in jo po potrebi predložiti Občini Idrija.
12. člen
Upravljavec sklene s prodajalci, ki so pridobili pisno soglasje Občine Idrija, zakupno pogodbo. Predmet zakupa je prodajno mesto, ki vključuje premično stojnico, če gre za tovrstno prodajno mesto. Zakupna pogodba se sklene najdlje za obdobje enega leta. Če se sklene za krajše obdobje, je njeno veljavnost mogoče z aneksom podaljšati, vendar ne za daljše obdobje kot je izdano soglasje občine.
13. člen
Obveznosti prodajalca so:
– plačati zakupnino,
– skleniti pogodbo z upravljavcem,
– varovati v zakup vzeto prodajno mesto in premično stojnico po prenehanju zakupa vrniti v takem stanju, kot jo je prejel,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne sme ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev,
– na prodajno mesto izobesiti naziv prodajalca,
– prodajnega mesta in premične stojnice ne sme dati v uporabo oziroma v podzakup drugemu,
– zagotoviti varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi.
14. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa ali ko je blago prodano, so dolžni zapustiti prodajno mesto ter odstraniti embalažo in neprodano blago.
5. IZVAJANJE NADZORA
15. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojni tržni in drugi inšpekcijski organi.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pooblaščeni delavci upravljavca in občinsko redarstvo.
(3) Upravljavec je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi in občinskim redarstvom ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
6. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(1) Z globo 200,00 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Idrija, brez soglasja Občine Idrija.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga zunaj prodajalne na javni površini ali površini, ki je v lasti Občine Idrija, brez soglasja Občine Idrija,
– prodajalec, ki izvaja prodajo v nasprotju z izdanim soglasjem Občine Idrija.
17. člen
(1) Prodajalec stori prekršek, če:
– ne pospravi in počisti za seboj svojega prodajnega mesta po končani prodaji,
– ne vzdržuje reda in čistoče na svojem prodajnem mestu in ne odstranjuje odpadkov sproti,
– samovoljno širi ali prestavlja svoje prodajno mesto,
– postavlja svoje prodajno blago ali embalažo na prehode med prodajnimi mesti,
– ne varuje v zakup vzetega prodajnega mesta in premične stojnice po prenehanju zakupa ne vrne v stanju, v kakršnem jo je prejel,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ogroža in moti druge trgovce in obiskovalce.
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 100,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Do podelitve koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe, opravlja naloge upravljanja prodajnih mest za prodajo blaga izven prodajaln na javnih površinah in nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Idrija ter v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija, podjetje Komunala d.o.o.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/06).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z dnem 15. 3. 2012.
Št. 007-0007/2011
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost