Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4460. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«, stran 13881.

Na podlagi 52. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), 5. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, s spremembami in dopolnitvami) in 48. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, s spremembami in dopolnitvami) ter v skladu z 49.a do 49.d členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2)(Uradni list RS, št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 27/08) Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 153. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/07) so Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 16. 11. 2011, Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji dne 23. 11. 2011 in Občinski svet Občine Škofljica na 10. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin soustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občine Grosuplje, Ig in Škofljica ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva.
3. člen
Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica je v Občini Grosuplje, Taborska c. 1, Grosuplje.
Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »Medobčinski inšpektorat občin Grosuplje, Ig in Škofljica«, v sredini žiga je zgoraj napis »in redarstvo«, v sredini pa grbi vseh treh občin.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin soustanoviteljic.
Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je enovit organ.
6. člen
Skupna uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin soustanoviteljic, in sicer naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin soustanoviteljic.
7. člen
Skupna uprava je prekrškovni organ občin soustanoviteljic.
Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so objavljeni na spletnih straneh občin soustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine soustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine soustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave o stvari odloči njegov namestnik, če pa namestnika ni ali če je izločen tudi on, pa o stvari odloči direktor občinske uprave.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi, odgovarjajo občine soustanoviteljice solidarno.
9. člen
Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic imenuje in razrešuje župan sedežne občine v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja skupne uprave je vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva kot prekrškovnega organa občin soustanoviteljic.
Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.
10. člen
Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine soustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin soustanoviteljic.
Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
11. člen
Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Grosuplje.
Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastila županov občin soustanoviteljic izvršuje župan sedežne občine.
12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin soustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine soustanoviteljice vsaka do ene tretjine.
14. člen
Skupna uprava opravlja svoje delo v upravnih prostorih na naslovu Taborska c. 1, Grosuplje.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine soustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine soustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu, upoštevajoč vrednost v uporabo danih osnovnih sredstev.
15. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine soustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodja skupne uprave določijo župani občin soustanoviteljic, je vključen v proračun občine soustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njenemu proračunu.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je župan sedežne občine, skrbnik prihodkov in odhodkov pa je vodja skupne občinske uprave.
16. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Grosuplje, stroški pa se delijo v razmerju iz 13. člena tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN SOUSTANOVITELJIC
17. člen
Župani občin soustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom. Dogovor mora biti sprejet v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka.
18. člen
Občina soustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županoma občin soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje drugima občinama soustanoviteljicama.
Svojo namero o izstopu mora občina soustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do 30. 6. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne uprave pa je dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta, v katerem je podala namero o izstopu (do 31. 12. tekočega leta).
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 17. člena tega odloka.
Občina soustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev skupne uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost. Prav tako mora prevzeti v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki so bili zaposleni v posamezni občinski upravi pred uveljavitvijo tega odloka, če pa je bil v času delovanja skupne uprave zaposlen še kakšen javni uslužbenec pretežno za pokrivanje potreb izstopajoče občine, pa tudi tega javnega uslužbenca.
Skupna uprava lahko preneha tudi v celoti. O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo občine soustanoviteljice ugotovitveni sklep. Sklep mora biti sprejet s soglasno odločitvijo. S sklepom mora biti odločeno tudi o:
– prevzemu stvari, pravic in sredstev skupne uprave,
– načinu razrešitve statusa presežnih delavcev, kakor tudi razmerje kritja stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev in rok, v katerem so občine soustanoviteljice dolžne kriti te stroške oziroma o prevzemu teh delavcev v občinske uprave posameznih soustanoviteljic in razporeditvi le teh na enaka delovna mesta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig, ki je začela z delovanjem 1. 4. 2006, nadaljuje s svojim delom po tem odloku. Začete zadeve in postopki občin soustanoviteljic se z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo v na novo nastali skupni upravi.
20. člen
Sedežna občina skupne uprave prevzame javne uslužbence, zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Škofljica in Ig ter občinski upravi občine Grosuplje, ki imajo v opisu delovnih nalog izvajanje naloge izvajanja inšpekcije in redarstva, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna občinska uprava, najkasneje do dne, ko skupna uprava prične z delom.
Z javnimi uslužbenci, ki so bili po aktu o sistemizaciji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Škofljica in Ig že zaposleni in so opravljali dela in naloge, delovno razmerje v Občini Škofljica preneha in se z naslednjim dnem ponovno sklene pri novemu delodajalcu Občini Grosuplje skladno z veljavnim zakonom.
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine v soglasju z občinama soustanoviteljicama akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt skupne uprave.
21. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig« (Uradni list RS, št. 23/10). Župan sedežne občine skupne uprave objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave odločal zadnji.
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 032-0001/2009
Grosuplje, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
 
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
 
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti