Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, stran 13878.

Na podlagi 61. člena in četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 11. redni seji dne 8. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/06 ter spremembe in dopolnitve v 99/06; v nadaljnjem besedilu kratko: odlok o LN).
2. člen
1. člen odloka o LN se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
»Priloga odloka o LN je tudi projekt, št. Ap 362/2011-LN, december 2010, ki ga sestavljajo obrazložitev, grafični prikazi ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora sodelujočih pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka.«
3. člen
2. člen odloka o LN se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev vključuje parcelo št. 26, katastrska občina Zavrh v Občini Dobrna, na kateri je predviden objekt z zaporedno številko 2, kot je to razvidno iz grafičnih prikazov iz projekta iz 2. člena tega odloka.«
4. člen
Drugemu odstavku 4. člena odloka o LN se doda novi, zadnji stavek, ki se glasi:
»Gradbena linija objekta s številko 2, tlorisni gabarit se v smeri dovozne ceste uravnava po obstoječi stanovanjski hiši na severni strani z zamikom do 1,0 m proti zahodu, oziroma cesti.«
5. člen
10. členu, poglavju Vode, se doda novi, zadnji odstavek, ki se glasi:
»Z zadrževanjem pred iztokom je zmanjševati odtok odpadnih padavinskih vod z utrjenih površin. Odvod padavinskih voda mora biti načrtovan tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja voda po erozivnih in plazljivih zemljiščih. Pri vseh posegih je upoštevati pogoje geološko geomehanskega poročila.«
6. člen
Doda se novo poglavje VI.A POGOJI OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE z 12.a členom, ki se v treh odstavkih glasi:
»Ob vseh posegih v zemeljske plasti na območju urejanja z LN velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju skrajšano: Zavod).
Zaradi varstva arheoloških ostalin je pristojnemu Zavodu, omogočiti dostop do zemljišč kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del je Zavod obvestiti pisno.
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-0005/2009-19(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost