Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4374. Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro, stran 13581.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02), ter 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) župan Občine Laško sprejme
S K L E P
o začetku priprave Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro
1. člen
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta KS3 (preje ZNKS3 v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02).
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ocena stanja:
V sklopu današnjih življenjskih bivanjskih potreb prebivalstva, izredne utesnjenosti mesta Laško, hribovito, plazovito, poplavno ogroženo območje ter prepredeno z državno infrastrukturo (reka Savinja, glavna državna cesta G1-5, glavna žel. proga Dunaj–Trst, elektro vodniki Elesa d.d. in Elektra Celje) onemogočajo hitrejši razvoj mesta. Na podlagi sprejetih planskih dokumentov, je območje na vstopu v dolino Rečice na južnem sončnem pobočju v vznožju Maliča izven poplavne ogroženosti, predvideno za pozidavo stanovanjskih objektov.
Pri pripravi sprememb odloka je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda lokalne skupnosti in lastnika zemljišč.
Pravna podlaga:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02),
– Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
– Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09).
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na vzhodu; JP Pot na Šmohor
– na zahodu; del naselja Spodnja Rečica
– na severu; skupina stanovanjskih hiš Pot na Šmohor
– na jugu; Sončna pot
zemljišča:
k.o. Rečica: 1227/15 – del, 1227/11 – del, 1227/3 – del, 1223 del, 1227/4, 1227/5 – del, 1227/6, 1227/7, 1227/8, 1227/12 – del, 1224/5, 1224/2, 1224/3, 1224/6, 1224/1, *431, *335, 334/1, *334/2, *334/3
k.o. Debro: 124/3, 126/3, 126/7, 126/6, 126/2, 126/4 – del, 125/3 – del, 125/5, 126/5 – del, 108 – del, 109/3 – del, 109/4 – del, 116/1 – del, 96/2, 98/1, 98/2, 99/2, 99/1, *249, 103/2, 102/8, 102/3, 103/3, 103/4, 103/1, 104, *196, 105/2.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi in z dopolnitvijo že pridobljenih strokovnih gradiv, ki so na voljo:
Izdelovalec sprememb odloka izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen
(roki za pripravo sprememb odloka)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu – 30. 11. 2011 (pripravljavec Občina Laško).
– izvedba javnega naročila in podpis pogodbe z izdelovalcem.
2. Izdelava idejnih zasnov (prometna, komunalna in energetska infrastruktura) do 1. 3. 2012 (izdelovalec).
3. Izdelava osnutka – do 30. 4. 2012 (izdelovalec).
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – do 1. 7. 2012 (pripravljavec Občina Laško oziroma po pooblastilu izdelovalec).
– odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Laško). Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
5. Izdelava dopolnjenega osnutka – 15. 7. 2012 (izdelovalec).
6. Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Laško):
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 1. 8. 2012 (obvestilo o javni razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način)
– javna razgrnitev 15. 8. 2012–15. 9. 2012
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve.
7. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.
8. Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – do 31. 10. 2012 (pripravljavec Občina Laško).
9. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave – 30. 11. 2012 (izdelovalec).
10. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – do 31. 1. 2013 (pripravljavec Občina Laško, oziroma po pooblastilu izdelovalec).
11. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Laško – februar 2013 (izdelovalec).
12. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško – februar 2013.
13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – marec 2013 (pripravljavec Občina Laško).
14. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – april 2013 (izdelovalec).
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save;
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
5. JP Komunala Laško d.o.o.;
6. Elektro Celje d.d.;
7. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
8. Geoplin plinovodi d.o.o.;
9. Adriaplin d.o.o.;
10. Elektro Turnšek d.o.o., Celje;
11. Občina Laško;
12. KS Rečica;
13. Pivovarna Laško d.d.-vodovod;
14. Eles Slovenije d.d.;
15. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec OPPN.
7. člen
(obveznosti financiranja sprememb odloka)
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral pripravljavec to je Občina Laško.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-18/2011
Laško, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.