Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4353. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 13556.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/10), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10, 36/11) ter 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10, 9/11) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. seji dne 6. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) določijo:
– določbe o gradnji, vzdrževanju in varstvu občinskih cest;
– prometna ureditev;
– ureditev mirujočega prometa;
– odstranjevanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil;
– inšpekcijski in redarski nadzor.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozil, ki izvajajo dostavo ali opravljajo servisno dejavnost;
– javna prometna površina je tista površina, ki je splošnega pomena za promet ter jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenih z zakonom in drugimi predpisi;
– javne parkirne površine, kjer je vstop reguliran z avtomatsko zapornico, so garažne hiše, zakupljena parkirišča in parkirišče pred letnim bazenom;
– pajek je posebej prirejeno vozilo s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila;
– parkirni listek je potrdilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku;
– parkirnina je nadomestilo za parkiranje na javnih parkirnih površinah, določenih s tem odlokom;
– parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov;
– pristojni organ MOC je Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– pristojni inšpekcijski organ je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec;
– parkirna dovolilnica je dovolilnica za parkiranje, ki jo izda pooblaščeni izvajalec;
– pooblaščeni izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč;
– stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali večstanovanjski objekt, kjer je vzpostavljena etažna lastnina oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj;
– staro mestno jedro (v nadaljevanju: SMJ) je območje razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del tega odloka;
– upravljavec občinskih cest je občinska uprava;
– vzdrževalec občinskih cest je izvajalec vzdrževanja občinskih cest.
(2) Drugi uporabljeni izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Zakonu o cestah (ZCes-1).
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prvem in drugem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi ki urejajo pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.
3. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa MOC)
Pristojni organ MOC opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za urejanje prometa. Te naloge obsegajo:
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– naloge vzdrževanja občinskih cest;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– druge naloge, določene z veljavno cestno prometno zakonodajo in tem odlokom.
II. DOLOČBE O GRADNJI, VZDRŽEVANJU IN VARSTVU OBČINSKIH CEST
Gradnja občinskih cest
4. člen
(kategorizacija občinskih cest)
Predlog kategorizacije občinskih cest pripravi pristojni organ MOC, sprejme pa Mestni svet MOC. S kategorizacijo občinskih cest se določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
5. člen
(določitev občinskih kolesarskih povezav)
(1) Občinska kolesarska povezava lahko poteka v okviru občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture.
(2) Če občinska kolesarska povezava poteka zunaj zemljišč navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, se pravice in obveznosti izvršujejo v obsegu, kot je potrebno za varno odvijanje kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča, preko katerega povezava poteka.
(3) Občinske kolesarske povezave predpiše pristojni organ MOC.
6. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Tako nadomeščeni odsek ceste mora biti zgrajen najmanj z elementi nadomeščene ceste. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje pristojnega organa MOC. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
7. člen
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka skrbi pristojni organ MOC.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena krije njen upravljavec.
8. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) MOC mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste. MOC o gradnji in rekonstrukciji občinske ceste obvesti mestno četrt ali krajevno skupnost, v kateri ta cesta leži.
(2) MOC mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago razpoložljive podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora Mestno občino Celje obvestiti o nameravanih posegih najmanj 90 dni pred začetkom del.
Vzdrževanje občinskih cest
9. člen
(vzdrževanje občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba.
(2) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo vzdrževanja javnih cest.
(3) Vzdrževanje občinskih cest, zimska služba in način izbora izvajalca vzdrževanja so določeni s predpisom MOC o načinu opravljanja in izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v MOC.
10. člen
(vzdrževanje križišč občinske ceste)
V območju križišča občinske ceste z drugo cesto, vzdržuje upravljavec cest vozišče in prometno signalizacijo občinske ceste do roba cestnega sveta.
Varstvo občinskih cest in prometa na njih
11. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba vozišča, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:
– pri lokalnih cestah 8 metrov;
– pri javnih poteh 4 metre;
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
12. člen
(vloga za izvajanje del v območju občinske ceste)
Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred pričetkom izvajanja del in mora vsebovati:
– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi katerih se predlaga,
– podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
– skico s katere je razviden poseg.
13. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem pristojnega organa MOC.
(2) Podlaga za izdajo soglasja je veljavna tehnična specifikacija za javne ceste, ki ureja področje varstva cest in izvajanje prekopov na voznih površinah.
(3) Pristojni organ MOC lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja upravljavca občinskih cest za njihovo gradnjo.
(4) Posege iz prvega odstavka tega člena sme izvajati le pooblaščeni vzdrževalec občinskih cest ali drug izvajalec z dovoljenjem pristojnega organa MOC.
(5) Pristojni organ MOC lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
14. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem pristojnega organa MOC.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti pristojni organ MOC in izvajalca vzdrževanja občinskih cest.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, upravljavca občinskih cest ter javnost na krajevno običajen način.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja pristojnega organa MOC izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
15. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi gradnje in vzdrževanja individualne komunalne infrastrukture)
(1) Gradnja, vzdrževanje in druga dela na individualni komunalni infrastrukturi v območju občinskih cest se lahko opravljajo le s soglasjem pristojnega organa MOC.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. Podlaga za izdajo soglasja je veljavna tehnična specifikacija za javne ceste, ki ureja področje varstva cest in izvajanje prekopov na voznih površinah.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav individualne komunalne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec individualne komunalne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca vzdrževanja ceste. Upravljavec individualne komunalne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti upravljavca občinskih cest in izvajalca vzdrževanja občinskih cest.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec individualne komunalne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo in upravljavca občinskih cest.
(5) V primeru gradnje individualne komunalne infrastrukture v območju občinskih cest, je vsak posamezni investitor gradnje le-te, dolžan predhodno pridobiti ustrezne služnostne pravice za poseg in uporabo komunalne infrastrukture v območju občinskih cest, s sklenitvijo služnostne pogodbe z lastnikom zemljišča.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja pristojnega organa MOC izvaja gradnjo, vzdrževalna in druga dela na individualni komunalni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec individualne komunalne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
16. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne ali druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
17. člen
(obvezna prilagoditev priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega obsega prometa ali spremenjene vrste prometa na priključku ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, pristojni organ MOC samostojno ali na predlog pristojnega inšpekcijskega organa ali pristojni inšpekcijski organ samostojno z upravno odločbo odredita njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
18. člen
(ukinitev, sprememba prometne ureditve in prestavitev priključka)
(1) Pristojni organ MOC ali pristojni inšpekcijski organ lahko z odločbo ukine priključek na občinsko cesto v primeru, da se ne izvede prilagoditev priključka v skladu z odločbo iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ MOC za ceste z odločbo ukine ali spremeni prometno ureditev na priključku na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Stroške nadomestnega priključka krije investitor neprilagojenega priključka.
19. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega organa MOC.
(2) Dovoljenje pristojnega organa MOC za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve in skico začasne prometne signalizacije. Pristojni organ MOC lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj:
– 15 dni pred predlaganim datumom zapore za delno zaporo ceste in
– 30 dni pred predlaganim datumom zapore v primeru popolne zapore ceste.
(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(6) Zaporo postavi izvajalec vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(7) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi izvajalec vzdrževanja na stroške predlagatelja zapore.
(8) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(10) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(11) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba izvajalca vzdrževanja ceste pa z globo 200 evrov.
20. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča pristojni organ MOC.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča pristojni organ MOC, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
(3) Oglaševanje v območju občinskih cest je dovoljeno v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
III. PROMETNA UREDITEV
21. člen
(območja s posebno prometno ureditvijo)
(1) Pristojni organ MOC določi območja s posebno prometno ureditvijo, med katere sodi:
– za promet zaprto območje v starem mestnem jedru (v nadaljevanju: zaprto območje SMJ);
– območje Mestne tržnice Celje.
(2) Zaprto območje SMJ in območje Mestne tržnice Celje sta razvidna iz Priloge 1, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Območja s posebno prometno ureditvijo morajo biti označena z ustrezno prometno signalizacijo.
22. člen
(omejitev prometa v zaprtem območju SMJ)
V zaprtem območju SMJ je prepovedan promet z motornimi vozili. Prepoved prometa mora biti označena z ustrezno prometno signalizacijo.
23. člen
(izjeme dovoljenega dovoza v zaprto območje SMJ)
(1) Ne glede na prepoved iz 6. člena tega odloka, je promet z motornimi vozili v zaprtem območju dovoljen v naslednjih primerih:
1. za preskrbovanje gospodarskih družb in stanovalcev v zaprtem območju, če dovoz ni mogoč z dvoriščne strani:
– med 7. uro in 9.30 z vozili do 3,5 ton največje dovoljene mase,
– s posebnim dovoljenjem, ki ga na podlagi vloge izda pristojni organ MOC, za gospodarsko vožnjo z vozili do 12 ton največje dovoljene mase, v primeru nedeljivosti tovora;
2. za vozila javnih komunalnih služb, v primerih, ko je vstop z vozilom nujen za opravljanje storitve, občinskega redarstva in intervencijska vozila: gasilci, policija, nujna medicinska pomoč;
3. za osebna vozila tistih imetnikov, katerih sedež ali stalno prebivališče je na tem območju, ob pogoju, da imajo garažo ali zagotovljen parkirni prostor na funkcionalnem zemljišču zgradbe, v kateri imajo sedež ali v njej stanujejo;
4. za storitvene prevoze s posebnim dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ MOC. Za vstop v zaprto območje SMJ je v tem primeru potrebno plačati nadomestilo, ki je določeno v ceniku. Storitveni prevoz sme trajati največ 30 minut;
5. s posebnim dovoljenjem, ki ga na podlagi vloge izda pristojni organ MOC stanovalcem znotraj zaprtega območja SMJ, za potrebe dostave, ki je ni mogoče izvesti v predvidenem času.
(2) Iz zaprtega območja SMJ, mora vozilo po končanem nakladanju ali razkladanju nemudoma odpeljati.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1. točko prvega odstavka tega člena, ki določa največjo dovoljeno maso vozila.
(4) Z globo 60 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1. ali 4. točko prvega odstavka tega člena, ki določa dovoljen čas.
(5) Z globo 60 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
24. člen
(prometna ureditev na območju Mestne tržnice Celje)
Prometno ureditev na območju Mestne tržnice Celje določi pristojni organ MOC. Prometna ureditev mora biti označena z ustrezno prometno signalizacijo.
25. člen
(zasedba javne prometne površine)
(1) Javne prometne površine se lahko z dovoljenjem pristojnega organa MOC uporabljajo za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, opreme za oglaševanje, gradbenih odrov, izvajanje prireditev ipd.
(2) Dovoljenje za zasedbo javne prometne površine se izda na podlagi vloge stranke skladno z veljavnim prostorskim aktom.
(3) Vloga za izdajo dovoljenja za zasedbo javne prometne površine mora vsebovati podatke o lokaciji s skico, opis oblike ter velikosti zasedbe površine in navedbo časa trajanja zasedbe in namena. Pristojni organ MOC mora pred izdajo dovoljenja za zasedbo javne prometne površine pridobiti mnenje mestne četrti ali krajevne skupnosti, kjer se ta javna prometna površina nahaja. Pristojni organ mestne četrti ali krajevne skupnosti je dolžan podati mnenje v roku, ki ga določi pristojni organ MOC. Če ta organ v tem roku ne da nobenega mnenja, izda pristojni organ MOC dovoljenje za zasedbo javne prometne površine tudi brez mnenja.
(4) Za uporabo javne prometne površine mora uporabnik plačati posebno takso, določeno z odlokom o komunalnih taksah.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba ki ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
26. člen
(mirujoči promet in javne parkirne površine)
(1) Za ureditev mirujočega prometa (v nadaljevanju: parkiranje) se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na vozišču občinske ceste;
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča);
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in s tem odlokom.
(3) Javne parkirne površine so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ MOC pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil.
(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, se delijo na:
– parkirišča – modra cona;
– parkirišča – II. cona;
– garažne hiše;
– zakupljena parkirišča;
– ostala parkirišča.
(5) Območja javnih parkirnih površin, čas uporabe in višina parkirnine so opredeljeni v ceniku.
27. člen
(cenik parkiranja in ostalih stroškov)
(1) V ceniku parkiranja in ostalih stroškov (v nadaljevanju: cenik) so določeni:
– višina parkirnine za uporabo javnih parkirnih površin;
– čas uporabe in območja javnih parkirnih površin;
– cena parkirne dovolilnice za stanovalce SMJ:
– javne parkirne površine, ki jih smejo s parkirno dovolilnico uporabljati stanovalci SMJ;
– strošek odvoza nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila;
– strošek vstopa v zaprto območje SMJ;
– strošek hrambe vozil;
– ostali stroški (daljinci za odpiranje zapornic, kontaktne in brezkontaktne kartice itd.)
(2) Cenik sprejme Mestni svet MOC.
(3) Cenik je razviden v Prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka.
28. člen
(parkiranje na javnih parkirnih površinah)
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačevanje parkirnine in vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina.
(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine so razvidni s prometne signalizacije.
(3) Kot dokazilo plačila parkirnine za uporabo javnih parkirnih površin, na katerih vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, šteje parkirni listek iz parkomata ali parkirna dovolilnica, ki jo izda pooblaščeni izvajalec. Parkirni listek ali parkirna dovolilnica morata biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je vsebina dobro vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Pravilnik, ki podrobneje določa izvajanje nadzora na javnih parkirnih površinah, izda župan.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega in tretjega odstavka tega člena.
29. člen
(parkiranje stanovalcev SMJ)
(1) Stanovalci SMJ lahko svoja vozila parkirajo z veljavno parkirno dovolilnico za stanovalce SMJ na javnih parkirnih površinah določenih v ceniku.
(2) Vozila stanovalcev SMJ, parkirana na podlagi prvega odstavka tega člena, morajo biti označena z veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je vsebina dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Parkirno dovolilnico za stanovalce SMJ izda pooblaščeni izvajalec na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju SMJ. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto.
(4) Ob izdaji parkirne dovolilnice za stanovalce SMJ se plača po ceniku določena parkirnina. Če se parkirna dovolilnica izdaja med letom, se parkirnina plača le za obdobje za katerega se izdaja.
30. člen
(izjemna uporaba parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah)
(1) Pristojni organ MOC lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe dostave otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.
(2) Pristojni organ MOC lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe voznikov z malimi otroki do drugega leta starosti.
(3) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je največ 15 minut.
(4) Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se parkirnina ne plača.
31. člen
(parkiranje invalidov)
Pristojni organ MOC določi parkirne prostore na javnih parkirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invalidov.
32. člen
(postajališča za avtotaksi vozila)
Pristojni organ MOC določi postajališča za avtotaksi vozila.
33. člen
(avtobusna postajališča)
Pristojni organ MOC določi avtobusna postajališča.
34. člen
(dostavna mesta)
(1) Pristojni organ MOC lahko določi dostavna mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje izključno le za čas namenjen dostavi blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti, vendar največ 30 minut.
(3) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na dostavnem mestu iz prvega odstavka tega člena, mora biti označeno tako, da so njegov dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu dostave, servisne ali storitvene dejavnosti na dobro viden način trajno ali začasno označeni na vozilu.
(4) Čas začetka parkiranja na dostavnem mestu iz drugega odstavka tega člena mora biti označen na vidnem mestu v vozilu.
(5) Z globo 60 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
35. člen
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov)
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov na javnih prometnih površinah in površinah v lasti MOC ni dovoljeno, razen na parkirnih površinah, ki jih določi pristojni organ MOC.
(2) Vozila navedena v prvem odstavku tega člena lahko, razen na označenih parkirnih površinah, izjemoma parkirajo na javnih prometnih površinah in površinah v lasti MOC z dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ MOC.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 20 eurov.
V. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL
36. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila)
Občinski redar odredi odstranitev oziroma odvoz vozila, ki je parkirano v nasprotju z določbami veljavne cestno prometne zakonodaje in tega odloka.
37. člen
(vozilo za odvoz vozil)
Vozilo s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila je pajek.
38. člen
(odvoz vozil)
(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec.
(2) Pooblaščeni izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila zaradi izvajanja odvoza vozil, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.
39. člen
(hramba vozil)
(1) Vozila, ki jih pooblaščen izvajalec odpelje na podlagi odredbe občinskega redarja, se shranjujejo na za to določeni lokaciji. Na lokaciji, ki je določena za shranjevanje odstranjenih vozil, skrbi pooblaščeni izvajalec za ustrezno zavarovanje teh vozil.
(2) Lokacija, določena za shranjevanje odstranjenih vozil, mora biti vidno označena z imenom podjetja pooblaščenega izvajalca ter navedbo pogojev za vrnitev odstranjenih vozil.
40. člen
(postopek odvoza vozil)
Na kraju samem, ko občinski redar odreja odstranitev vozila, mora pred odstranitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa opisati splošno stanje vozila ter navesti vse morebitne poškodbe na zunanjosti vozila.
41. člen
(izjema pred odvozom vozila)
(1) Občinski redar lahko v izjemnem primeru vozniku kršitelju naloži znižano plačilo v višini 50  % predpisanega stroška odvoza vozila ter ustavi nadaljnji postopek odstranitve vozila.
(2) Za izjemen primer gre, če pride voznik kršitelj do svojega vozila po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že odredila odstranitev vozila, le to pa še ni bilo naloženo na pajka.
(3) Plačilo stroška odvoza vozila iz prvega odstavka tega člena mora kršitelj plačati takoj.
42. člen
(prevzem vozila)
(1) Odstranjeno vozilo se vrne lastniku na podlagi osebnega identifikacijskega dokumenta ter listine, s katero dokazuje lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve in hrambe vozila.
(2) Če stroškov odstranitve in hrambe vozila voznik ne poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne izda. Stroški odstranitve in hrambe vozila so določeni v ceniku.
43. člen
(rok hrambe vozil)
Odstranjeno vozilo, ki je bilo odpeljano, se hrani na lokaciji, določeni za shranjevanje vozil, dokler lastnik vozila ne prevzame. Z zapuščenimi vozili se postopa skladno z veljavno cestno prometno zakonodajo.
VI. INŠPEKCIJSKI IN REDARSKI NADZOR
44. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravljanju MOC izvaja pristojni inšpekcijski organ.
45. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan posameznik, ki poleg splošnih pogojev za delo v javni upravi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje;
– da ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
46. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ta odlok in predpisi, izdani na njegovi podlagi;
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tega odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste, ter omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tega odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste;
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1), Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odlokom, predpisi, ki urejajo občinske ceste, in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju občinske ceste po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odloku in predpisi;
– ali se priključki na občinske ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odloku in predpisi, ki urejajo občinske ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tem odloku;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s predpisi, ki urejajo občinske ceste.
47. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka vršijo inšpektorji pristojnega inšpekcijskega organa v okviru pooblastil, ki jim jih daje ta odlok, zakonodaja s področja prekrškov in inšpekcijskega nadzora ter veljavna cestno prometna zakonodaja.
(2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za kraj vročanja in mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu vročanja, šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, v zvezi s katerim se vodi postopek.
(3) Zoper odločbo inšpektorja za ceste je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
48. člen
(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov)
Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v skladu z določbami Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka, se opravlja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
49. člen
(izvajanje denarnih izvršb)
Vse denarne izvršbe inšpekcijskih ukrepov ter drugih odločb in sklepov, izdanih na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka, v zvezi s plačili kazni na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka, izvršuje pristojna davčna oziroma carinska uprava, v okviru svojih pristojnosti.
50. člen
(splošni inšpekcijski ukrepi)
(1) Pristojni inšpektor za ceste z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo:
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
– z vzdrževalnimi deli na cestah, ki so v nasprotju z zakonom ali predpisi, ki urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje cestnega prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma predpisi, ki urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem zapore ceste v nasprotju z dovoljenjem oziroma predpisi, ki urejajo ceste;
– s priključki na občinske ceste, ki se gradijo, rekonstruirajo, ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdrževani skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo ceste;
– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanjem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste v nasprotju s soglasjem;
– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma drugimi posegi v območju občinske ceste brez soglasja ali če niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;
– z rekonstrukcijo ceste v nasprotju s predpisi, ki urejajo ceste;
– s poljem preglednosti ceste v nasprotju z zakonom in predpisi, ki urejajo ceste;
2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi:
– gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na občinske ceste brez soglasja;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi posegi v območju občinske ceste brez soglasja;
– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu ali zunaj varovalnega pasu občinske ceste brez soglasja;
3. odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti ustavi rekonstrukcija cest, če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
4. prepove uporabo priključka na občinsko cesto:
– ki je zgrajen brez soglasja;
– ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
– ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
5. prepove uporabo ceste, ki je izročena v uporabo brez dovoljenja župana na podlagi 18. člena Zakona o cestah (ZCes-1);
6. odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je v območju občinske ceste postavljen brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;
7. odredi odstranitev ovir s cestnega sveta, ki ovirajo varno uporabo ceste;
8. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo ceste, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja.
(2) Pristojni inšpektor za ceste mora o svojih ugotovitvah iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja.
(3) Pristojni inšpektor za ceste mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.
51. člen
(začasni ukrep omejitve uporabe ceste)
(1) Pristojni inšpektor za ceste sme v primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora pristojni inšpektor za ceste obvestiti občino, policijo in občinsko redarstvo.
(5) Pristojni inšpektor za ceste sme prepovedati promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka 6. člena Zakona o cestah (ZCes-1).
(6) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec in traja do odprave razlogov za prepoved.
52. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov, ukazov in odredb)
(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka, storjene na cestah, ki jih nadzorujejo v okviru svoje pristojnosti.
(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka.
(3) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec ali udeleženka cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pooblaščeni uradni sebi ne omogoči izvedbo postopka ter ukrepov, določenih v Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tem odloku.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ureditvi prometa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 87-4178/99), Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 85-4085/99), Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 49-2672/2001) in Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 49-2672/2001).
53. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2012.
Št. 0302-7/2011
Celje, dne 6. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost