Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4343. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, stran 13536.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe
1. člen
V Pravilniku o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe (Uradni list RS, št. 79/08) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Znanja iz zdravstvenih vsebin iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko zdravilec pridobi na institucijah, ki izvajajo veljavne izobraževalne programe, ali s samoučenjem.«
2. člen
V 4. členu se na koncu prve alinee doda besedilo »najmanj trikrat letno,«.
3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zdravilec vloži prijavo za opravljanje preizkusa pri ministrstvu na obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika. Prijava vsebuje:
1. izjavo zdravilca o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, izobraževalna institucija, na kateri je bila izobrazba pridobljena in leto pridobitve,
2. navedbo, kateri zdravilski sistem ali zdravilsko metodo izvaja.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zdravilec lahko pristopi k opravljanju preizkusa po preverbi istovetnosti in predložitvi dokazila o plačilu stroškov preizkusa.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 7. členu se v četrtem odstavku številka »sedem« nadomesti s številko »14«.
5. člen
V 8. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zdravilec, ki je opravil pisni del preizkusa z najmanj 50 % uspešnostjo iz posamezne zdravstvene vsebine, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega dela preizkusa.«
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
6. člen
Črta se 13. člen.
7. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je v Prilogi tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-153/2011/7
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
EVA 2011-2711-0074
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost