Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4313. Odlok o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 13340.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 10. seji dne 22. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– obveznosti ravnanj lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih površin z iztrebki psov na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– omejitev gibanja psov.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– lastnik živali je oseba, ki ima žival v lasti;
– skrbnik psa je oseba, ki za psa skrbi;
– javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur;
– zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali;
– javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.
II. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV
3. člen
Lastnik in skrbnik (v nadaljevanju besedila: lastnik) psa sta dolžna skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzorstva.
Lastnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes ves čas gibanja na povodcu in pod nadzorom.
Lastnik psa mora zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu tudi na površinah, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.
4. člen
Lastniki psov morajo z javnih površin sproti odstranjevati pasje iztrebke. Občina Miren - Kostanjevica na določenih javnih mestih postavi stojala z vrečkami za pasje iztrebke in koše za iztrebke.
Na stojala z vrečkami za pasje iztrebke se namesti tablica z informacijo o naslovu in telefonski številki zavetišča, s katerim ima Občina Miren - Kostanjevica sklenjeno pogodbo v skladu z zakonom o zaščiti živali.
III. OMEJITEV GIBANJA PSOV
5. člen
Psov ni dovoljeno voditi:
– na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
– na pokopališča,
– na športna igrišča,
– na javne prireditve,
– na kmetijske površine, kjer se pridelujeta krma in hrana,
– druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
Izjema so službeni psi in psi vodiči slepih.
Površine iz prve do četrte alinee prvega odstavka tega člena Občina Miren - Kostanjevica v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka označi z oznakami.
IV. NADZOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinsko redarstvo.
V. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
Lastnik, skrbnik živali, ki krši tretji odstavek 3. člena, prvi odstavek 4. člena in prvi odstavek 5. člena tega odloka, se kaznuje z globo 100,00 EUR.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 700,00 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 400,00 EUR.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Občina Miren - Kostanjevica poskrbi za postavitev stojal z vrečkami za pasje iztrebke in koše za iztrebke v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka. Občina Miren - Kostanjevica je dolžna zagotoviti redno tedensko nameščanje vrečk in praznjenje košev.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2011
Miren, dne 22. novembra 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost