Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011

Kazalo

4159. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011, stran 12847.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji dne 23. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2011 (Uradni list RS, št. 63/11) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------+------------------------------------+--------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |    v eurih|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|Skupina/  |NAMEN                |  REBALANS 3-|
|podskupina |                  |     2011|
|kontov   |                  |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 5.548.838,70|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 5.013.595,21|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI           | 4.148.987,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček   | 3.626.763,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |703 Davki na premoženje       |  365.655,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |704 Domači davki na blago in    |  156.569,00|
|      |storitve              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |706 Drugi davki           |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI          |  864.608,21|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki |  162.548,75|
|      |od premoženja            |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |711 Takse in pristojbine      |   3.321,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |712 Denarne kazni          |   3.011,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in  |   27.907,52|
|      |storitev              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki     |  667.819,94|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI         |  226.376,40|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     0,00|
|      |sredstev              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog    |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |  226.376,40|
|      |in nematerialnega premoženja    |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|73     |PREJETE DONACIJE          |    600,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih   |    600,00|
|      |virov                |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine   |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI         |  308.267,09|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih  |  308.267,09|
|      |javnofinančnih institucij      |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega  |     0,00|
|      |proračuna iz sredstev proračuna   |       |
|      |Evropske unije           |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|78     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih   |     0,00|
|      |evropskih institucij        |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 6.270.502,05|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI           | 2.645.663,80|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki     |  447.178,45|
|      |zaposlenim             |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za    |   71.572,24|
|      |socialno varnost          |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve  | 2.058.629,08|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |403 Plačila domačih obresti     |   16.973,40|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |409 Rezerve             |   51.310,63|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI          | 2.348.917,26|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |410 Subvencije           |    36.960|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |411 Transferi posameznikom     | 1.505.362,38|
|      |in gospodinjstvom          |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |412 Transferi neprofitnim      |  204.803,80|
|      |organizacijam in ustanovam     |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi  |  597.267,08|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino    |   4.524,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI        | 1.088.484,85|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih    | 1.088.484,85|
|      |sredstev              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |  187.436,14|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim |  138.696,36|
|      |in fizičnim osebam         |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |432 investicijski transferi     |   48.739,78|
|      |proračunskim uporabnikom      |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ |  –721.663,35|
|      |(I.-II.)              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |       |
|      |IN NALOŽB              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN  |     0,00|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|      |(750+751+752)            |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil  |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev   |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije|     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJA     |     0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |440 Dana posojila          |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |441 Povečanja kapitalskih deležev  |     0,00|
|      |in naložb              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin     |     0,00|
|      |iz naslova privatizacije      |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|VI.    |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN |     0,00|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|      |V.)                 |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA         |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)         |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE            |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |500 Domače zadolževanje       |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)        |  225.714,29|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA           |  225.714,29|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga    |  225.714,29|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |  –947.377,64|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |  –225.714,29|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE          |  721.663,35|
|      |(VI.+VII.-VIII.-IX.)        |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  | 2.418.026,51|
|      |31. 12. 2010            |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 27.749,19 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2010
Ig, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost