Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3915. Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, stran 11854.

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena, tretjega odstavka 54. člena in šestega odstavka 56. člena ter za izvajanje osmega odstavka 72. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr. in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način:
– izračuna, odmere in plačevanja nadomestila za mineralne surovine, pridobljene z njihovim izkoriščanjem v pridobivalnih prostorih (v nadaljnjem besedilu: rudarska koncesnina) in sporočanja letno načrtovanega izkopa mineralnih surovin;
– zagotavljanja sredstev za sanacijo posledic rudarskih del, nastalih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih (v nadaljnjem besedilu: sredstva za sanacijo);
– zagotavljanja nadomestila za izvajanje tistih nalog Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), ki so v zvezi z upravljanjem sredstev za sanacijo, zbrana pri njem (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo);
– nadzora nad plačevanjem rudarske koncesnine in zagotavljanja sredstev za sanacijo.
II. IZRAČUN, ODMERA IN PLAČEVANJE RUDARSKE KONCESNINE
1. Splošne določbe
2. člen
(obveznost plačevanja rudarske koncesnine)
(1) Zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine je pravna ali fizična oseba, ki je sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine v določenem pridobivalnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).
(2) Koncesionar mora plačevati rudarsko koncesnino ves čas trajanja koncesijske pogodbe.
3. člen
(način plačevanja rudarske koncesnine)
Koncesionar mora plačevati rudarsko koncesnino kot plačilo za pridobivalni prostor in kot plačilo za mineralno surovino, pridobljeno v preteklem letu v raščenem stanju v takšnem pridobivalnem prostoru.
4. člen
(osnova za izračun rudarske koncesnine)
(1) Osnova za izračun višine plačila rudarske koncesnine sta velikost pridobivalnega prostora in povprečna cena enote posamezne vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju.
(2) Velikost pridobivalnega prostora se ugotavlja na podlagi podatkov iz rudarskega koncesijskega akta.
(3) Povprečna cena enot mineralnih surovin v raščenem stanju se ugotavlja na podlagi podatkov o vrsti, obsegu in razširjenosti posameznih vrst mineralnih surovin v Republiki Sloveniji s hkratnim upoštevanjem podatkov o njihovi tržni ceni, doseženi v trgovanju na evropskem gospodarskem prostoru v tekočem letu.
5. člen
(opredelitev plačil za pridobivalne prostore in mineralne surovine)
(1) Višina plačila za pridobivalni prostor se glede na način in vrsto izkoriščanja mineralne surovine določa na podlagi določenega števila točk za 1 ha pridobivalnega prostora, kot je prikazano v tabeli, ki je Priloga 1 te uredbe in njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: tabela plačil za pridobivalne prostore).
(2) Višina plačila za mineralno surovino se določa kot vrednostni znesek po enotah določenih vrst mineralnih surovin, izražen z določenim odstotkom plačila oziroma številom točk, kot je prikazano v tabeli, ki je Priloga 2 te uredbe in njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: tabela plačil za mineralne surovine).
6. člen
(določitev vrednosti točke)
Vrednost točke iz prejšnjega člena določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Priglasitev osnove za odmero rudarske koncesnine
7. člen
(osnova za odmero rudarske koncesnine)
(1) Rudarsko koncesnino izračuna in odmeri ministrstvo, pristojno za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po uradni dolžnosti na podlagi podatkov za odmero rudarske koncesnine, ki jih mora koncesionar priglasiti ministrstvu vsako leto trajanja koncesijske pogodbe (v nadaljnjem besedilu: osnova za odmero rudarske koncesnine).
(2) Koncesionar mora ministrstvu priglasiti osnovo za odmero rudarske koncesnine po preteku leta, v katerem je imel rudarsko pravico za izkoriščanje, in sicer najkasneje do 30. januarja naslednjega leta (v nadaljnjem besedilu: predpisani rok priglasitve za odmero rudarske koncesnine).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka o predpisanem roku priglasitve za odmero rudarske koncesnine lahko koncesionar zadnjič priglasi osnovo za odmero rudarske koncesnine že po uspešno opravljenem tehničnem pregledu izvedene sanacije, ki se ga izvede na podlagi poprej izdanega in pravnomočnega dovoljenja za opustitev rudarskih del.
8. člen
(priglasitveni obrazec za odmero rudarske koncesnine)
(1) Osnovo za odmero rudarske koncesnine priglasi koncesionar ministrstvu na obrazcu, ki je Priloga 3 te uredbe in njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: rudarski priglasitveni obrazec).
(2) Podatki, vpisani v rudarskem priglasitvenem obrazcu, morajo biti resnični, točni in popolni. Skladnost priglašenih podatkov mora biti dokazljiva z uporabljenimi metodami izračuna na podlagi načrtov rudarskih merjenj.
(3) Koncesionar posreduje ministrstvu izpolnjeni rudarski priglasitveni obrazec osebno ali s priporočeno pošto, lahko pa tudi po elektronski poti na uradni elektronski naslov ministrstva, in sicer z varnim elektronskim podpisom ali v skenirani obliki.
3. Izračun rudarske koncesnine
9. člen
(izračun plačila za pridobivalni prostor)
Znesek letnega plačila za pridobivalni prostor se izračuna po naslednji enačbi:
Ppp = Tpp x pp x VT
pri čemer pomeni:
– Ppp: znesek letnega plačila za pridobivalni prostor, v eurih;
– Tpp: število točk za pridobivalni prostor, v skladu s tabelo plačil za pridobivalne prostore iz Priloge 1 te uredbe;
– pp: velikost pridobivalnega prostora, v hektarjih (ha);
– VT: vrednost točke iz 6. člena te uredbe, v eurih.
10. člen
(izračun plačila za mineralno surovino)
(1) Znesek letnega plačila za mineralno surovino se izračuna po naslednji enačbi:
Pms = Tms x Qms x VT
pri čemer pomeni:
– Pms: znesek letnega plačila za pridobljeno mineralno surovino v raščenem stanju, v eurih;
– Tms: število točk za določeno vrsto mineralne surovine, v skladu s tabelo cen in plačil za mineralne surovine iz Priloge 2 te uredbe;
– Qms: količina v preteklem letu pridobljene trdne mineralne surovine v raščenem stanju, v kubičnih metrih (m3), za ogljikovodike pa v tonah (t);
– VT: vrednost točke iz 6. člena te uredbe, v eurih.
(2) Če je koncesionar izbran na dražbi, na kateri so kandidati za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje konkurirali s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesnine, se pri številu točk za določeno vrsto mineralne surovine (Tms) ne upošteva število točk po tabeli cen in plačil za mineralne surovine iz Priloge 2 te uredbe, ampak tisto število točk, ki jih je koncesionar ponudil na dražbi.
(3) Če se je v pridobivalnem prostoru v preteklem letu izkoriščalo dve ali več vrst mineralne surovine, se enačba iz prvega odstavka tega člena uporabi za vsako takšno vrsto mineralne surovine posebej.
4. Odmera rudarske koncesnine
11. člen
(odločba o odmeri rudarske koncesnine)
(1) Rudarsko koncesnino odmeri ministrstvo z enotno odločbo o odmeri letnega plačila za pridobivalni prostor in odmeri letnega plačila za mineralno surovino oziroma mineralne surovine, če jih je več vrst, pridobljene v preteklem letu v istem pridobivalnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: odločba o odmeri rudarske koncesnine).
(2) Ministrstvo odmeri rudarsko koncesnino na podlagi izračuna iz 9. in 10. člena te uredbe tako, da se sešteje izračunano plačilo za pridobivalni prostor in plačilo za mineralne surovine, takšen seštevek pa se nato v skladu z računovodskimi standardi, ki urejajo zaokroževanje končnih obračunov v gotovinskem prometu, zaokroži na dve decimalni mesti.
(3) Z odločbo o odmeri rudarske koncesnine se določijo tudi zneski, ki jih mora koncesionar nakazati Rudarskemu skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Rudarski sklad) in samoupravni lokalni skupnosti oziroma samoupravnim lokalnim skupnostim, če leži pridobivalni prostor na območju dveh ali več samoupravnih lokalnih skupnosti ter navedejo številke njihovega vplačilnega računa.
(4) Pri izračunih zneskov iz prejšnjega odstavka se v skladu z računovodskimi standardi, ki urejajo zaokroževanje končnih obračunov v gotovinskem prometu, uporablja zaokroževanje na 1 cent.
(5) Če se po zaokroževanju izračunanih zneskov iz tretjega odstavka tega člena za določitev zneska, ki pripada Rudarskemu skladu in samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju leži pridobivalni prostor, ugotovi, da je število centov liho, se zaokrožitev na 1 cent izvede v škodo Rudarskega sklada.
(6) Če leži pridobivalni prostor na območju dveh ali več samoupravnih lokalnih skupnosti in se po zaokroževanju izračunanih zneskov iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da zneska, ki jim pripada, zaradi lihega ali sodega števila centov ni mogoče razdeliti po zneskih na dve decimalni mesti, se zaokrožitev na 1 cent izvede v škodo tiste samoupravne lokalne skupnosti, na katere območju leži večji del površine pridobivalnega prostora.
(7) Odločbo o odmeri rudarske koncesnine pošlje ministrstvo v vednost samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju leži pridobivalni prostor oziroma samoupravnim lokalnim skupnostim, na katerih območju ležijo deli pridobivalnega prostora.
12. člen
(odmerjanje rudarske koncesnine)
(1) Koncesionarju, ki posreduje ministrstvu izpolnjeni rudarski priglasitveni obrazec v predpisanem roku priglasitve za odmero rudarske koncesnine, ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske koncesnine v skladu z določbami prejšnjega člena v dveh mesecih po prejemu njegovega rudarskega priglasitvenega obrazca.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da mu določeni koncesionar v predpisanem roku priglasitve za odmero rudarske koncesnine ni posredoval izpolnjenega rudarskega priglasitvenega obrazca, izda odločbo o odmeri rudarske koncesnine v skladu z določbami prejšnjega člena, pri čemer pa se kot količina v preteklem letu pridobljene mineralne surovine upošteva s koncesijsko pogodbo določena največja količina in vrsta mineralne surovine, ki jo je dopustno izkoristiti v enem letu.
5. Plačevanje rudarske koncesnine
13. člen
(način plačila odmerjene rudarske koncesnine in plačilni rok)
(1) Z odločbo o odmeri rudarske koncesnine se določi, da se mora odmerjeno letno plačilo za pridobivalni prostor in letno plačilo za mineralno surovino plačati v enkratnem znesku, in sicer v 30 dneh po njeni vročitvi.
(2) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, mu ministrstvo zaračuna zamudne obresti, in sicer v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti.
(3) Zamudne obresti iz prejšnjega odstavka se od zneska, ki pripada Rudarskemu skladu, nakazujejo na vplačilni račun Rudarskega sklada, od zneska, ki pripada samoupravni lokalni skupnosti, pa na vplačilni račun samoupravne lokalne skupnosti, ki ji znesek pripada.
III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA SANACIJO
1. Splošne določbe
14. člen
(obveznost zagotavljanja sredstev za sanacijo)
(1) Zavezanec za zagotavljanje sredstev za sanacijo je koncesionar.
(2) Koncesionar mora zagotavljati sredstva za sanacijo ves čas trajanja koncesijske pogodbe.
15. člen
(način zagotavljanja sredstev za sanacijo)
(1) Koncesionar mora zagotavljati sredstva za sanacijo kot denarna sredstva, ki jih vsako leto plačuje Eko skladu z namenom, da jih po končanem izkoriščanju uporabi kot povračilo stroškov končne sanacije (v nadaljnjem besedilu: rezervirana sredstva za sanacijo). Koncesionar zagotavlja rezervirana sredstva za sanacijo z letnimi plačili kot akontacijo sredstev za končno sanacijo pridobivalnega prostora (v nadaljnjem besedilu: rudarska sanacnina).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko koncesionar zagotavlja sredstva za sanacijo z bančno garancijo, vendar samo, če ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži brezpogojno, na prvi poziv plačljivo garancijo prvorazredne poslovne banke, kot varščino za izvedbo končne sanacije pridobivalnega prostora, čas njene veljavnosti pa mora biti najmanj eno leto daljši, kot je čas trajanja koncesijske pogodbe.
16. člen
(osnova za izračun zagotovljenih sredstev za sanacijo)
(1) Osnova za izračun rudarske sanacnine sta strošek končne sanacije pridobivalnega prostora in skupna količina mineralne surovine, ki se jo lahko v skladu s koncesijsko pogodbo izkoristi v času trajanja koncesije.
(2) Osnova za določitev višine bančne garancije je strošek končne sanacije pridobivalnega prostora.
17. člen
(opredelitev stroška končne sanacije)
Strošek končne sanacije pridobivalnega prostora je odvisen od načina in vrste izkoriščanja mineralne surovine in se ga določi z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
18. člen
(izračunavanje in odmerjanje plačila rudarske sanacnine)
(1) Letna plačila rudarske sanacnine izračunava in odmerja ministrstvo po uradni dolžnosti vsako leto koncesionarjem, ki so se odločili, da bodo zagotavljali sredstva za sanacijo z letnim plačevanjem rudarskih sanacnin in je takšna njihova odločitev razvidna iz koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska sanacnina se izračunava in odmerja na podlagi podatkov o stroških končne sanacije pridobivalnega prostora in podatkov o v preteklem letu pridobljenih količinah mineralnih surovin v istem pridobivalnem prostoru.
(3) Za posameznega koncesionarja se podatek o v preteklem letu pridobljenih količinah mineralnih surovin v njegovem pridobivalnem prostoru pridobi z vpogledom v njegov rudarski priglasitveni obrazec.
2. Izračun plačila rudarske sanacnine
19. člen
(izračun rudarske sanacnine)
Znesek letnega plačila rudarske sanacnine se izračuna po naslednji enačbi:
Prs = (Sstr: SQms) x Qms + LN
pri čemer pomeni:
– Prs: znesek letnega plačila rudarske sanacnine, v eurih;
– Sstr: strošek končne sanacije pridobivalnega prostora, v eurih;
– SQms: skupna količina trdne mineralne surovine v raščenem stanju, ki jo je v skladu s koncesijsko pogodbo dopustno pridobiti, v kubičnih metrih (m3), za ogljikovodike pa v tonah (t);
– Qms: količina v preteklem letu pridobljene trdne mineralne surovine v raščenem stanju, v kubičnih metrih (m3), za ogljikovodike pa v tonah (t);
– LN: letno nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, katerega višina se določa v skladu z 20. členom te uredbe, v eurih.
20. člen
(nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi)
(1) Nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, ki se nahajajo na posebnih postavkah koncesionarjev na njegovem vplačilnem računu, predstavlja pravico Eko sklada do povrnitve stroškov, povezanih z zbiranjem, upravljanjem in namensko uporabo sredstev, pridobljenih iz rudarskih sanacnin.
(2) Višina letnega nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, ki pripada Eko skladu, se izračuna po naslednji enačbi:
LN = ((Sstr: SQms) x Qms): 10
(3) Ne glede na izračun iz prejšnjega odstavka višina letnega nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, ki pripada Eko skladu, ne more preseči 1.000,00 eurov. Če pa se po izračunu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da bi višina letnega nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo znašala manj kot 200,00 eurov, se takšno nadomestilo določi v višini 200,00 eurov.
3. Odmera rudarske sanacnine
21. člen
(odločba o odmeri rudarske sanacnine)
(1) Rudarsko sanacnino, izračunano v skladu z 19. členom te uredbe, odmeri ministrstvo koncesionarju z odločbo o odmeri letnega plačila akontacije sredstev za končno sanacijo pridobivalnega prostora (v nadaljnjem besedilu: odločba o odmeri rudarske sanacnine), pri čemer pa mora biti višina letnega nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo prikazana ločeno.
(2) V odločbi o odmeri rudarske sanacnine se navede tudi vplačilni račun Eko sklada.
(3) Pri izračunu za odmero rudarske sanacnine se v skladu z računovodskimi standardi, ki urejajo zaokroževanje končnih obračunov v gotovinskem prometu, uporablja zaokroževanje na dve decimalni mesti.
(4) Odločbo o odmeri rudarske sanacnine ministrstvo pošlje v vednost Eko skladu.
22. člen
(odmerjanje rudarske sanacnine)
(1) Koncesionarju, ki posreduje ministrstvu izpolnjeni rudarski priglasitveni obrazec v predpisanem roku priglasitve za odmero rudarske koncesnine, ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske sanacnine v skladu z določbami prejšnjega člena v dveh mesecih po prejemu njegovega rudarskega priglasitvenega obrazca.
(2) Koncesionarju, ki v predpisanem roku priglasitve za odmero rudarske koncesnine ministrstvu ne posreduje izpolnjenega rudarskega priglasitvenega obrazca, ministrstvo izda odločbo o odmeri rudarske sanacnine hkrati z izdajo odločbe iz drugega odstavka 12. člena te uredbe, pri čemer pa se pri izračunu za njeno odmero kot količina v preteklem letu pridobljene mineralne surovine upošteva s koncesijsko pogodbo določena največja količina in vrsta mineralne surovine, ki jo je dopustno izkoristiti v enem letu.
4. Plačevanje odmerjene rudarske sanacnine
23. člen
(način plačila odmerjene rudarske sanacnine in plačilni rok)
(1) Z odločbo o odmeri rudarske sanacnine se določi, da se mora odmerjeno rudarsko sanacnino plačati na vplačilni račun Eko sklada v enkratnem znesku, in sicer v 30 dneh po njeni vročitvi.
(2) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, mu ministrstvo zaračuna zamudne obresti, in sicer v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti.
(3) Zamudne obresti iz prejšnjega odstavka se nakazujejo na vplačilni račun Rudarskega sklada.
5. Rezervirana sredstva za sanacijo
24. člen
(zagotavljanje nominalne vrednosti rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Za koncesionarja, ki mu je bila odmerjena rudarska sanacnina prvič, Eko sklad najkasneje v treh dneh po prejemu odločbe o odmeri rudarske sanacnine na svojem vplačilnem računu odpre posebno postavko za tisti pridobivalni prostor, na katerega se nanaša odločba, in nanjo nakazuje vsakoletno odmerjeno rudarsko sanacnino.
(2) Z rezerviranimi sredstvi koncesionarjev za sanacijo, ki se nahajajo na posebnih postavkah na njegovem vplačilnem računu, mora Eko sklad upravljati kot dober gospodar.
(3) Eko sklad zagotavlja varnost in obrestovanje rezerviranih sredstev koncesionarjev za sanacijo z nalaganjem v depozite v sistem enotnega zakladniškega računa skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.
(4) Eko sklad posreduje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, vsako leto najkasneje do 30. marca poročilo o upravljanju z rezerviranimi sredstvi koncesionarjev v preteklem letu, ki vključuje tudi višino sredstev, ki jih je v preteklem letu uporabil kot nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo.
6. Vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo
25. člen
(pogoji za vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Koncesionar, ki je zagotavljal sredstva za sanacijo z letnim vplačevanjem rudarskih sanacnin, izvede sanacijo pridobivalnega prostora iz lastnih sredstev, po izvedeni sanaciji pa se mu pri Eko skladu rezervirana sredstva za sanacijo vrnejo.
(2) V primeru prenosa rudarske pravice za izkoriščanje na drugega koncesionarja se dolžnost izvedbe sanacije pridobivalnega prostora iz lastnih sredstev in pravica vrnitve pri Eko skladu rezerviranih sredstev prenesejo na novega koncesionarja, ki izvaja izkoriščanje v istem pridobivalnem prostoru kot prejšnji koncesionar.
(3) Pogoji za vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo so uspešno opravljen tehnični pregled izvedene sanacije ter v celoti poravnane obveznosti iz naslova odmerjenih koncesnin in sanacnin. Skladnost izvajanja sanacije mora biti dokazljiva z rudarskim projektom izvedene sanacije.
26. člen
(obračun vračila rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) O izpolnitvi pogojev iz tretjega odstavka prejšnjega člena ministrstvo obvesti Eko sklad, ki izdela obračun rezerviranih sredstev za sanacijo, ki se vrnejo koncesionarju, ter ga v roku 14 dni od prejema obvestila pošlje ministrstvu.
(2) Obračun iz prejšnjega odstavka se izdela po naslednji enačbi:
VS = vPrs + On – Nu
pri čemer pomeni:
– VS: višina sredstev, ki se vrnejo koncesionarju, v eurih:
– vPrs: višina vseh sredstev, ki jih je na podlagi letno odmerjenih rudarskih sanacnin vplačal koncesionar na vplačilni račun Eko sklada, v eurih;
– On: višina sredstev iz natečenih obresti, ki jih je pridobil Eko sklad z nalaganjem rezerviranih sredstev za sanacijo v depozite enotnega zakladniškega računa, v eurih;
– Nu: višina sredstev, ki jih je uporabil Eko sklad kot nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, v eurih.
(3) Ministrstvo o vračilu sredstev koncesionarju odloči v posebni točki izreka odločbe o prenehanju njegovih pravic in obveznosti. Obračun iz prvega odstavka tega člena je priloga odločbe in se šteje za njen sestavni del.
27. člen
(vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Pravnomočno odločbo iz tretjega odstavka prejšnjega člena ministrstvo posreduje Eko skladu, ki v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe na transakcijski račun koncesionarja nakaže sredstva v višini, izračunani v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Po izvršenem nakazilu iz prejšnjega odstavka Eko sklad zapre postavko iz prvega odstavka 24. člena te uredbe ter o tem obvesti ministrstvo.
28. člen
(možnost uporabe rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) V primeru, kadar koncesionar, ki je zagotavljal sredstva za sanacijo z letnim vplačevanjem odmerjene rudarske sanacnine, zaradi stečaja ali likvidacije ne obstaja več, in se rudarska pravica ni prenesla na novega koncesionarja, sanacija zemljišč pa ni bila izvršena, ministrstvo z dopisom obvesti Eko sklad, da bo izvedlo javni razpis za oddajo sanacijskih del drugemu izvajalcu. Eko sklad v roku, ki ga določi ministrstvo, izdela obračun rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z drugim odstavkom 26. člena te uredbe, ter ga pošlje ministrstvu.
(2) Ministrstvo po obvestitvi Eko sklada izvede javni razpis za oddajo sanacijskih del drugemu izvajalcu, v katerem se določita tudi obseg in vrednost sanacijskih del. Vrednost sanacijskih del je lahko največ v višini obračuna iz prejšnjega odstavka. Na javni razpis se ne more prijaviti pravna ali fizična oseba, ki jo je ustanovil ali je bila v lasti koncesionarja iz prejšnjega odstavka ali njegovega zakonitega zastopnika.
(3) Po izboru izvajalca z javnim razpisom in sklenitvi pogodbe za izvedbo sanacije pridobivalnega prostora z njim ministrstvo s sklepom naloži Eko skladu, da rezervirana sredstva za sanacijo iz prejšnjega odstavka nakaže na Rudarski sklad.
(4) Po izvršenem nakazilu iz prejšnjega odstavka Eko sklad zapre postavko iz prvega odstavka 24. člena te uredbe za pridobivalni prostor iz prvega odstavka tega člena ter o tem obvesti ministrstvo.
(5) Sredstva iz tretjega odstavka tega člena uporabi ministrstvo za plačilo izvajalcu za opravljena sanacijska dela.
IV. NADZOR
29. člen
(vrste nadzora)
(1) Ministrstvo opravlja nadzor nad izvajanjem določb:
– 7. člena te uredbe, ki se nanašajo na predpisane roke priglasitve za odmero rudarske koncesnine;
– 8. člena te uredbe, ki se nanašajo na predpisano vsebino rudarskega priglasitvenega obrazca;
– 13. člena te uredbe, ki se nanašajo na predpisani način plačevanja in roke plačila odmerjene rudarske koncesnine;
– 15. člena te uredbe, ki se nanašajo na način zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo;
– 20. člena te uredbe, ki se nanašajo na višino nadomestila Eko sklada za upravljanje z rezerviranimi sredstvi;
– 23. člena te uredbe, ki se nanašajo na predpisani način plačevanja in roke plačila odmerjene rudarske sanacnine;
– 24. člena te uredbe, ki se nanašajo na zagotavljanje nominalne vrednosti rezerviranih sredstev za sanacijo;
– 25., 26. in 27. člena te uredbe, ki se nanašajo na vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo;
– 28. člena te uredbe, ki se nanašajo na uporabo rezerviranih sredstev za sanacijo.
(2) Rudarska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem določb:
– 8. člena te uredbe, ki se nanašajo na skladnost podatkov o količinah pridobljenih mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih z dejanskim stanjem, vpisanih v rudarske priglasitvene obrazce;
– 25. člen te uredbe, ki se nanašajo na skladnost izvajanja sanacij z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in rudarskim projektom za izvedbo sanacije ter koncesijsko pogodbo.
V. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(prekrški)
(1) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ministrstvu do predpisanega roka priglasitve za odmero rudarske koncesnine ne priglasi osnove za odmero rudarske koncesnine (drugi odstavek 7. člena);
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednje veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo 7.500 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo 10.000 eurov, odgovorna oseba takšne pravne osebe pa se kaznuje z globo 1.000 eurov.
VI. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
1. Uskladitve v zvezi z vrednostjo točke
31. člen
(določanje vrednosti točke)
(1) Do sprejema sklepa iz 6. člena te uredbe znaša vrednost točke iz 5. člena te uredbe 0,01 eura.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri določanju višine rudarske koncesnine in rudarske sanacnine, ki se izračunava za leto 2011, upošteva vrednost točke, določena s Sklepom o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010 (Uradni list RS, št. 19/10).
(3) Ne glede na določbo 6. člena te uredbe se pri določanju višine rudarske koncesnine in rudarske sanacnine, ki se izračunava za leto 2012, upošteva vrednost točke iz prvega odstavka tega člena.
2. Uskladitve v zvezi z rudarskimi koncesninami
32. člen
(dokončanje postopkov v teku)
(1) Postopki v zvezi z izdajo odločb o odmeri rudarske koncesnine, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki v zvezi z izdajo odločb o zmanjšanju ali oprostitvi plačila rudarske koncesnine, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
33. člen
(uskladitev pogojev za odmero rudarske koncesnine)
Ne glede na določbo prvega odstavka 8. člena te uredbe priglasijo koncesionarji osnovo za odmero rudarske koncesnine za leto 2011 do 30. januarja 2012 na obrazcu iz 6. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 52/03).
3. Uskladitve v zvezi z zagotavljanjem rezerviranih sredstev za sanacijo
34. člen
(uskladitev zagotavljanja sredstev za sanacijo z bančno garancijo)
(1) Bančne garancije, ki so jih predložili koncesionarji pred uveljavitvijo te uredbe kot zagotovljena sredstva za sanacijo, se za obdobje, za katero so bile izdane, štejejo kot bančne garancije po določbah te uredbe.
(2) Koncesionar, ki zagotavlja sredstva za sanacijo z bančno garancijo, katere veljavnost se ne glasi na obdobje iz drugega odstavka 15. člena te uredbe, mora ministrstvu izročiti novo bančno garancijo, ki se glasi na preostanek časa takšnega obdobja, najkasneje v treh mesecih pred iztekom časa njene veljavnosti ali pa mu v tem roku predlagati takšno spremembo koncesijske pogodbe, na podlagi katere se do njenega izteka zagotavljajo sredstva za sanacijo z letnimi plačili rudarske sanacnine.
(3) Če je določenemu koncesionarju, ki z dnem uveljavitve te uredbe še izkorišča mineralne surovine, veljavnost bančne garancije potekla, mora ministrstvu izročiti novo bančno garancijo, ki se glasi na obdobje iz drugega odstavka 15. člena te uredbe, najkasneje ob priglasitvi osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 2012, ali pa mu do priglasitve osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 2012 predlagati takšno spremembo koncesijske pogodbe, na podlagi katere se do njenega izteka zagotavljajo sredstva za sanacijo z letnimi plačili rudarske sanacnine.
35. člen
(uskladitev zagotavljanja sredstev za sanacijo z rudarskimi sanacninami)
Koncesionarjem, ki so sklenili koncesijsko pogodbo pred uveljavitvijo te uredbe in jim z dnem uveljavitve te uredbe koncesijska pogodba še ni potekla, ob izkoriščanju pa sredstev za sanacijo ne zagotavljajo z bančno garancijo, izda ministrstvo prve odločbe o odmeri rudarske sanacnine v skladu z določbami 21. člena te uredbe v letu 2013 za leto 2012.
4. Prenehanje uporabe
36. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehata uporabljati:
– Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03, 67/04 in 61/10 – ZRud-1) in
– Uredba o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00 in 61/10 – ZRud-1).
5. Začetek veljavnosti
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00713-23/2011
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
EVA 2010-2111-0107
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti